Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер929              01.06.2012г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на трети май две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Галина Радикова

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Галина Колева като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 298 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на директора на Дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, чрез юрисконсулт В.И. против решение №122/21.11.2011г., постановено по НАХД №145/2011г. по описа на Районен съд – Поморие, с което е отменено издаденото от касатора наказателно постановление №02-0201637/15.04.2011г. и наложената на „Елт ком” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.***, представлявано от Е.М.Т. - управител, имуществена санкция в размер на 1700 лева на основание чл.416, ал.5 във връзка чл.413, ал.2 от Кодекса на труда (КТ) за нарушение на чл.200, ал.1 от Наредба №7/23.09.1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване във връзка с чл.431, ал.2 от Правилника за безопасност и здраве при работа с електрообзавеждането с напрежение до 1000V. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на процесуалните правила и явна несправедливост на наложеното наказание.  В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява.

Ответникът - „Елт ком” ЕООД редовно уведомен, чрез процесуалния си представител адв.Д.Р., БАК, оспорва касационната жалба и иска от съда да потвърди обжалваното решение.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата, като иска от съда да потвърди обжалваното решение.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл.211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

            Производството пред Районен съд - Поморие е образувано по жалба на „Елт ком” ЕООД против наказателно постановление №02-0201637/15.04.2011г. и наложената на дружеството имуществена санкция в размер на 1700 лева на основание чл.416, ал.5 във връзка чл.413, ал.2 от КТ за нарушение на чл.200, ал.1 от Наредба №7/23.09.1999г. във връзка с чл.431, ал.2 от Правилника за безопасност и здраве при работа с електрообзавеждането с напрежение до 1000V.. Приема за установено от фактическа страна, че при извършена проверка от служители на дирекция „Инспекция по труда” е констатирано, че на 15.02.2011г. „Елт ком” ЕООД, в качеството си на работодател, е допуснал до експлоатация кабел, положен на пода на първия етаж-в коридора и стълбището към втори етаж на сградата, захранващ преносими ел.машини, без да е защитен срещу механични въздействия, повреждане и затрупване. Съставен е акт за установяване на административно нарушение, въз основа на който е издадено атакуваното наказателно постановление. Правно значимите обстоятелства са установени чрез събраните в хода на съдебното следствие гласни и писмени доказателства.

 

Решението на Районен съд – Поморие е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл.218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Сезираната съдебна инстанция намира, че районният съд правилно е установил спорния въпрос по делото - кой е работодателят, който не е изпълнил задълженията си за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Касационния състав намира за правилни изложените мотиви относно установяването на факта кой е работодател и кой е строител към момента на извършване на проверката. Изводът в оспореното решение, че административният орган не е изпълнил задължението си по чл.52, ал.4 от ЗАНН да прецени възраженията и събраните доказателства, и да извърши разследване на спорните обстоятелства, като се има предвид твърденията на управителя на „Елт ком” ЕООД, че същият не е уведомен за поставения кабел. В рамките на проведеното пред административнонаказващия орган производство обстоятелствата във връзка с автора на нарушението са останали неизяснени. В този смисъл е налице незаконосъобразност на издаденото наказателно постановление, поради което същото правилно е отменено от първата инстанция.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

 

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение №122/21.11.2011г., постановено по НАХД №145/2011г. по описа на Районен съд – Поморие, с което е отменено издаденото от касатора наказателно постановление №02-0201637/15.04.2011г. и наложената на „Елт ком” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.***, представлявано от Е.М.Т. - управител, имуществена санкция в размер на 1700 лева на основание чл.416, ал.5 във връзка чл.413, ал.2 от Кодекса на труда за нарушение на чл.200, ал.1 от Наредба №7/23.09.1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване във връзка с чл.431, ал.2 от Правилника за безопасност и здраве при работа с електрообзавеждането с напрежение до 1000V.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                                 2.