ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 28.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и осми февруари                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2988 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.10 часа се явиха:

 

За ищеца ЕТ „Вамп- Бургас Веселин Минков“ не се явява представител, редовно уведомен.

За ответника Национална агенция по приходите се явява юрисконсулт А., надлежно упълномощен.

За Окръжна прокуратура Бургас са явява прокурор Червеняков.

 

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от адвокат П.К., процесуален представител на ищеца, в която са изложени причините за неявяване на пълномощника в съдебно заседание, а именно организирано пътуване извън страната, и е направено искане да се даде ход на делото в отсъствие на представител на ищеца. Приложен е списък на разноските и е направено искане за присъждане на такива.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва

Производството по делото е образувано по повод постъпила искова молба от ЕТ „Вамп- Бургас Веселин Минков“ против НАП с искане да бъде осъдена ответната страна да заплати на ищеца сумата от 300 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, произтичащи от издадено незаконосъобразно наказателно постановление №1794 от 03.08.2016г., представляващи заплатено адвокатско възнаграждение за представителство по АНД № 6299/2016г. по описа на Районен съд Бургас.

В срока по чл. 131, ал.1 от ГПК е постъпил писмен отговор от пълномощника на ответника- юрисконсулт А., с който е заявено становище за неоснователност на претенцията

СЪДЪТ указва на страните, че следва да установят с допустимите доказателствени средства фактите, на които основават своите искания или възражения. В тежест на ищеца е да установи в настоящото производство, че е претърпял вреди (преки и непосредствени) от виновното противоправно поведение на ответника, както и да докаже размера на тези вреди.

По делото е постъпило изисканото по молба на ищеца АНД №6299/2016г. по описа на Районен съд- Бургас.

 

Юрисконсулт А.: Оспорвам изцяло предявения иск. Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ: Исковата претенция е процесуално допустима. Да се приложат представените по делото писмени доказателства. Няма да соча доказателства. Да се приключи съдебното дирене.

 

СЪДЪТ намира приложените в с исковата молба писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Следва да бъде приложено и изисканото по молба на ищеца АНД № 6299/2016г. по описа на Районен съд Бургас. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към исковата молба писмени доказателства.

ПРИЛАГА АНД № 6299/2016г. по описа на Районен съд Бургас.

 

СЪДЪТ, с оглед липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Юрисконсулт А.: Моля да оставите без уважение исковата молба като неоснователна и недоказана, по аргументи от депозирания по делото отговор на исковата молба.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ: Действително са налице предпоставките на тълкувателно решение № 1/2017г. на ВАС досежно основателността на предявените претенции, но същите са недоказани в рамките на настоящото производство, тъй като евентуално претърпяната имуществена вредата касае търговско дружество, а същото търговско дружество не е ангажирало доказателства, които да обективират извършен разход от страна на дружеството, което би следвало да се осчетоводи с фактура, касов бон или разходен касов ордер относно изплатени средства за извършената правна защита.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.12 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: