ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,09.05.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На девети май                                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 2986 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.05 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „МБАЛ ДОКТОР МАДЖУРОВ“ ООД, редовно уведомен, представлява се от адв.К. с представено пълномощно на лист 108 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на РЗОК-БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт К. с представено пълномощно на лист 106 от делото.

 

Не се явява  ВЕЩОТО ЛИЦЕ д-р Ж. П. С..

 

Съдът ОТЛАГА делото за ПОВТОРНО повикване след края на насрочените за деня съдебни заседания.

 

         На поименното второ повикване в 14.30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯадв.К.;

За ОТВЕТНИКА – юрисконсулт К.;

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ д-р Ж.С..

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

По хода на делото съдът намира, че не са налице процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице, което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което

ПРИСТЪПВА към разпита на вещото лице, чиято самоличност снема, както следва:

 

Д-р Ж. П. С. - 51 години, българска гражданка, неосъждана. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

Специалист по „Детски болести“ и „Детска пневмология и фтизиатрия“.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение,  което поддържам. 

 

Адв.К.: Нямам въпроси към експерта.

 

Юрисконсулт К.:  Въпросът ми е свързан относно втория пациент, второто ИЗ, съгласно т.2.1. от заповедта.

Дребните влажни хрипове характерни ли са за интерстициалните пневмонии?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Затягането на интерстициума, което определя интерстициалната пневмония, това е частта, която запълва между алвиолите на белия дроб. Но самото заболяване не преминава директно в интерстициума. Успоредно или в началото на заболяването биха могли да бъдат въвлечени във възпалителен процес и терминални бронхиоли, където се образуват тези дребни влажни хрипове.

 

Юрисконсулт К.: Други влажни хрипове дали са характерни за бактериалните пневмонии?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Други влажни хрипове са характерни за възпалителен процес, а диагностицирането на бактериална или вирусна инфекция става с други лабораторни тестове.

 

Юрисконсулт К.: Не би ли могло да се касае за възпаление на горните дихателни пътища, за което е характерно запушен нос, кашлица, изострено васколарно дишане.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Клиничната картина на заболяване на горни дихателни пътища би могла да протече по този начин, както е описан във въпроса, но няма да имаме наличие на хрипова находка аусколтаторно и рентгенологични изменения на интерститума.

 

Юрисконсулт К.: Могат ли интерстициалните промени да бъдат само в ляво и това не е ли находка?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Разбирам какво питате, но не е зададен въпросът правилно. Въпросът Ви е свързан с клиничната картина или рентгена.

 

Юрисконсулт К.: При рентгена е дадено, че само вляво има промени, а при прегледа амбулаторно и при хоспитализацията след това е в дясно находката.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз съм отговорила на този въпрос в заключението и пак ще повторя. В хода на заболяването се ангажират и органите на дихателната система, т.е. интерстициални бронхити.

Интерстициалното само по себе си не произвежда аускултаторна находка, която да бъда хваната. Там промените се доказват с рентген. Това става в един момент, може да не е в един ден. Може днес да чуя хрипчета в 12 часа в дясно и след като се изкашля детето след три часа да ги чуя в ляво, защото основата на тези хрипчета е свръх секреция.

 

Юрисконсулт К.: При рентген може ли да се отчете само вляво находка?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Разбира се, че може възпалението да бъде локализирано в едната страна на белия дроб или по-голямото количество, или от слабата защита на съответния орган.

 

Юрисконсулт К.: Нямам повече въпроси.

 

Съдът намира, че следва да се приеме представеното заключение като компетентно, безпристрастно и отговарящо на поставените задачи, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представеното писмено заключение, изготвено от вещото лице д-р С.. 

На вещото лице да се изплати възнаграждение в размер на 488.93 лева, 300лв от които да се изплатят от внесения депозит.

Разликата от 188.93лв. следва да се внесе от жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес. 

 

 

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.К.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

Юрисконсулт К.: Нямам искания за събиране на други доказателства.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

 О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

Адв.К.: Моля да постановите съдебно решение, с което да отмените обжалваната заповед по аргументите, които сме изложили в самата жалба. Намирам, че събраните доказателства в хода на съдебното следствие и най-вече съдебно-медицинската експертиза по категоричен начин допълват аргументите, които сме изложили.

Моля да ни присъдите направените разноски и ни дадете възможност да представим писмени бележки.

 

Юрисконсулт К.: Моля да оставите без уважение жалбата като недоказана и потвърдите издадената от директора на РЗОК гр.Бургас заповед за налагане на санкции.

Моля да ни предоставите срок да изложа подробни аргументи в писмени бележки.

Представям списък на разноските, които моля да ни се присъдят.

 

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: