ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,24.01.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и четвърти януари                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 2986 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.21 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МБАЛ ДОКТОР МАДЖУРОВ“ ООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на РЗОК-БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт К., представя днес пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Юрисконсулт К.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата от МБАЛ „Д-р Маджуров“ ООД против Заповед за налагане на санкции № РД 25-1593№12.10.2017г. на Директора на РЗОК-Бургас.

 

ДОКЛАДВА постъпила днес от адв.К. – пълномощник на жалбоподателя молба,с която се иска назначаване на съдебно-медицинска експертиза, която да отговори на съдържащите се в молбата въпроси. Приложено е пълномощно, удостоверяващо процесуалното представителство на адв.К..

Съдът ВРЪЧИ препис от молбата на представителя на ответника.

 

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

Юрисконсулт К.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана.

За сведение на съда представям алгуритъм на КП № 48, който е част от Приложение № 16 на НРД за медицински дейности 2017г., публикуван в Държавен вестник  и е общодостъпен на страниците на РЗОК.

По отношение на постъпилата молба, възразявам по допускането на въпросите по пункт 1, тъй като считам, че  тези въпроси са правни и не са необходими медицински знания.

Спирометрията е изследване и за това изследване няма изискване за възраст, т.е. е задължително за всички пациенти. Пациентите духат в една тръба и се изследват вдишванията. В действащото НРД няма изисквания за възраст.

По въпросите от пункт 2 -  не възразявам, но моля да ми се даде срок да включа и аз въпроси към експертизата.

Нямам други искания към момента.

 

Съдът намира, че следва да бъдат приети представените писмени доказателства, както и да се даде възможност на представителя на ответната страна да вземе отношение по допълване на предмета на исканата от жалбоподателя експертиза, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ДАВА 3-дневен срок на ответната страна с писмена молба да постави въпроси към исканата от жалбоподателя експертиза, след което в ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ще назначи експертиза и определи вещо лице.

 

 ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 28.02.2018г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.26 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: