ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№2668

 

гр.Бургас, 07.11.2018г.

 

Бургаски административен съд, двадесет и първи състав, в закрито заседание през две хиляди и осемнадесета година в състав :

 

                                                          СЪДИЯ :  Веселин Белев

 

като разгледа докладваното от съдия Белев а.д. № 2984 по описа на съда за 2018 година, взе предвид следното :

 

Производството по делото е образувано по жалба на В.Д.П., З.Г.Манов и Г. Ж. Дараджанов, тримата с посочен адрес в гр.Бургас, срещу решение № 45-4/31.07.2018г. на Общински съвет Бургас, за одобряване на план схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 ЗУТ в УПИ ІІ в кв.19 по плана на ***, обнародвано в ДВ бр.80/28.09.2018г.

Жалбата е недопустима.

Обосновавайки интереса си от оспорване на посоченото решение жалбоподателите сочат, че поземления имот представлява площ за озеленяване, а те притежават обекти на собственост (жилища и търговски обекти) в съседните поземлени имоти. От доказателствата по делото се установява, че наистина поземленият имот, за който се отнася оспореното решение, е собственост на община Бургас и е незастроен, предвиден за озеленяване. Решението касае разполагането на преместваеми обекти в имота и не засяга съседните такива.

Съгласно чл.131 ал.1 ЗУТ заинтересовани лица (т.е. имащи право на жалба) са собствениците на засегнатите имоти, притежателите на ограничени вещни права и концесионерите. В случая такива права върху единствения засегнат имот има само община Бургас. В ал.2 законът предвижда  пет различни хипотези, при които заинтересовани лица са и притежателите на съседни имоти, но нито една от тези хипотези не е налице в процесния случай. Затова съдът прие, че жалбоподателите нямат правен интерес от обжалването. На основание чл.159 т.5 АПК жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството да се прекрати.

Мотивиран от изложеното Бургаски административен съд

 

                                      О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по а.д. № 2984/2018г. на АС Бургас, като оставя без разглеждане жалбата.

Определението подлежи на обжалване с частна жаба пред Върховен административен съд, чрез Бургаски административен съд, в седемдневен срок от съобщението.

 

                                                         СЪДИЯ :