ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 20.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесети март                                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 297 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 12:45 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Дева Мария“ ЕООД, редовно призован се представлява от адвокат К., надлежно упълномощена, с представено пълномощно на л.66

За ответника директор на Регионална здравно осигурителна каса Бургас, редовно призован се явява представител по пълномощие юрисконсулт К., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по жалба против заповед за налагане на санкции № РД-25-94/17.01.2018г. на директора на РЗОК Бургас, с която наложена финансова неустойка в размер на 200 лв. за оказване на БП по КП между РЗОК Бургас и УМБАЛ „Дева Мария“.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата на всички основания, посочени в нея. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата. Представям приемо-предавателен протокол, декларация от лечебното заведение, че ИЗ-то е представено в пълнота, с приложени към нея документи и са комплектовани в пълен обем на документите и лечебното заведение не разполага с други документи. Представям КП №1, стационарни грижи при бременност с повишен риск. .

Моля да се примат като доказателства представените в днешното съдебно заседание документи, както и представените с административната преписка.

Нямам други доказателствени искания.

Протоколът е представен във връзка с представените с преписката доказателства и е част от самия протокол за проверка. В протокола е посочено, че има декларация от лечебното заведение.

АДВОКАТ К.: Не възразявам от приемат представените доказателства. Видно от декларацията, посоченото ИЗ, изследване за сифилис не е включено. В приемо-предавателния протокол ИЗ - 8236 е номер 5 по ред и включено и в декларацията.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Изследването не е направено.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното с жалбата писмено доказателство – медицинско направление/искане за: с изх.№ 315/03.06.2017г.

ПРИЕМА представени от ответника писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис на л.2 от делото, както и представения в днешното съдебно заседание приемо-предавателен протокол от 06.10.2017г. и декларация, подписана от Станимир Калчев, в качеството на информационно обслужване на УМБАЛ „Дева Мария“.

 

АДВОКАТ К.: Нямам други искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ К.: Моля да уважите депозираната жалба, като отмените процесната заповед като неправилна и незаконосъобразна. Както сме посочили в самата жалба, изследването за сифилис или васерман е извършено и същото е налично в ИЗ-то за раждане на пациентката. Лечебното заведение не може да си позволи да хоспитализира пациентка в гинекологично отделена, ако липсва процесното изследване, защото това касае и е изключително голям риск от такива заболявания в самото отделение и в болницата. Видно от представените доказателства, такова изселване е извършено и то е преди дата на хоспитализацията. Алгоритъм е направен и са спазени изискванията.

Моля да постановите решение, с което да отмените оспорената заповед. Моля да ни бъдат присъдени разноски, за които представям списък .

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Уважаема госпожо съдия, моля да се произнесете с решение, с което да отхвърлите изцяло жалбата като неоснователна.

Наложената санкция със заповед № РД-25-94/17.01.2018г. на директора на РЗОК Бургас е за констатирано неспазване на диагностично- лечебен алгоритъм за извършване на серологично изследване за сифилис, което не е задължително, ако е извършено в извънболничната помощ. Това е видно от представената клинична пътека, т.2, диагностично-лечебен алгоритъм.

В жалбата се признава, че такива изследвания са задължителни, но не е основателно да се твърди, че съгласно алгоритъма на КП 1 не е поставено изискване към ИЗ да бъдат представени доказателства за извършени изследвания в доболнична помощ и че изследването е приложено към друга история на заболяването и неотносимо към случая.

КП 1, т.3 - документиране на дейности, т.2 изрично е посочено, че при документиране на диагностичен алгоритъм се посочва история на заболява и е част на КП 1.

Съгласно чл.291, т.4 от НРД за медицински дейности за 2017г. изпълнението на диагностичния алгоритъм задължително се документира в история на заболяване. В случая, в история на заболяването, на стр.3 са отбелязани извършени извънболнични изследвания. В тях не е посочено нито е приложено серологично изследване за сифилис или васерман, не е документирано съгласно алгоритъма на клиничната пътека.

От лечебното заведение е декларирано, че е предало документа на ИЗ 8536, както и че приложените документи са комплектовани в пълен размер и че лечебното заведе не разполага с други документи, касаещи лечението на пациента.

От история на заболяването и приложените изследвания по време на хоспитализацията е видно липсата на серологично изследване, както по време на извънболничната помощ, така и по време на хоспитализацията на пациентката по КП-1. По подадено по т.1.1, 1.2, 2.3 и 4 от протокол от 09.10.2017г. възражение от 16.10.2017г. до директора на РЗОК, възраженията по тази точка от протокола е разгледано от арбитражна комисия и е потвърдена констатацията  на проверяващия екип.

Предвид горепосоченото Ви моля, да се произнесете с решение и да оставите в сила заповед за налагане на санкции № РД-25-94/17.01.2018г. на директора на РЗОК Бургас като законосъобразно.

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.58 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: