РЕШЕНИЕ

 

                                 612                        дата  31 март 2015 г.                       град Бургас

 

                                                            В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVI-ти състав,

в публично заседание на 19 март 2015 год.,  в следния състав:

 

                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                     ЧЛЕНОВЕ:   1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                                          2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Георги Дуков

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 297 по описа за 2015 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Дечи-СА” ЕАД, гр.София с ЕИК 175350713 представлявано от изп. директор А. А. против Решение № 355/16.12.2014г., постановено по НАХ дело № 519/2014г. по описа на Районен съд - Несебър, с което е изменено Наказателно постановление № 02-02024446/ 05.03.2014г. издадено от Директора на Дирекция ”Инспекция по труда” – гр. Бургас, с което, на касатора, за нарушение на чл.415, ал.1 от КТ и на основание чл.416, ал.5 вр. чл.415, ал.1 от КТ, е наложена имуществена санкция в размер на 10 000лв. като е намален размера на санкцията на 1 500лв. 

Касаторът обжалва съдебното решение като неправилно,  постановено в нарушение на съдопроизводствените правила. Твърди, че в НП не е посочен номера на съставения АУАН,  въз основа на който е издадено същото, мястото на извършване на нарушението и доказателствата, които подкрепят констатациите на наказващия орган.  Посочва, че от страна на административнонаказващия орган не е представена книга в която се регистрират НП, съдържаща вписване на датата и номера на процесното НП, за което твърди, че изпратено за връчване след повече от 3 месеца от издаването му. Иска се отмяна на решението и на измененото с него постановление.

В съдебно заседание касаторът не изпраща представител. С писмена молба вх.№ 2599/12.03.2015г. поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Ответникът по касация също не се представлява.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е процесуално допустима за разглеждане, но по същество е неоснователна.

Решението е правилно и за него не се констатират отменителни основания. Оплакванията на дружеството-касатор поддържани и пред настоящия съдебен състав са неоснователни.  Съгласно разпоредбата на чл.57, ал.1 от ЗАНН, където са изброени изчерпателно реквизитите на НП, видно от т.3 на правната норма, номерът на съставения  АУАН не е задължителен реквизит на наказателното постановление, като е достатъчно да се посочи неговата дата, поради което непосочването на номер не съставлява съществено процесуално нарушение, ограничило правото на защита на санкционираното дружество. В разпоредбата на чл.42 от ЗАНН също изрично са уредени реквизитите за съставяне АУАН и изискването за номер на същия не е между тях, още повече, че всеки съставен АУАН може да бъде индивидуализиран по фактическата обстановка, която отразява. На следващо място непосочването на мястото на нарушението в случая е ирелевантно с оглед характера на нарушението, реализирано чрез бездействие – неизпълнение на дадено задължително предписание, което е съставомерно без оглед на мястото и в този смисъл не влияе върху правото на защита. Правнозначимият факт е, че работодателят не е изпълнил дадено задължително предписание по т.3 от Протокол № 2474/11.09.2013г. и не е изплатил на Л. А. полагащото се трудово възнаграждение за м.юли 2013г. със срок на изпълнение до 30.09.2013г., с което е осъществил състава на вмененото му административно нарушение. Правилно е ангажирана отговорността му на основание чл.415, ал.1 от КТ, съгласно която разпоредба

„Който не изпълни задължително предписание на контролен орган за спазване на трудовото законодателство, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1 500 до 10 000лв.”. Измененият от първоинстанционния съд размер на наложената имуществена санкция касационната инстанция намира за правилно определен към предвидения от законодателя минимален такъв, който се явява адекватен на обществената опасност на нарушението и достатъчен за постигане целите на административните наказания по смисъла на чл.12 от ЗАНН

  Жалбата е неоснователна, липсват отменителни основания за касиране на решението, с оглед на което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVI-ти състав

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ в сила Решение № 355/16.12.2014г., постановено по НАХ дело № 519/2014г. по описа на Районен съд - Несебър.

 

Решението е окончателно.

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: