ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,08.04.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На осми април                                       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 297 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят М.Ч.Д., редовно призована, се явява лично и с адвокат Н.Г., определена по реда на закона за правната помощ.

Ответникът Директор на ТП на НОИ Бургас, редовно призован, не изпраща представител

 

Съдът на основание чл.26, ал.2 от Закона за правната помощ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЗНАЧАВА адвокат Н. Я. Г. като процесуален представител на жалбоподателката М.Ч.Д..

 

АДВОКАТ Г. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против решение № 94М-8144-1/13.01.2014г. на директора на ТП на НОИ Бургас, с което е оставено в сила разпореждане № 600214/06.12.2013г. издадено от ръководителя на пенсионно осигуряване в ТП на НОИ Бургас, с което на жалбоподателката е отказана лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.

 

Съдът към жалбоподателката – Относно твърденията в жалбата ви за неизплатени трудови възнаграждения от „Александрина 2000” ЕООД, поддържате ли това искане?

АДВОКАТ Г. – В частта относно неизплатените трудови възнаграждения от бивш работодател „Александрина 2000” ЕООД - не поддържаме жалбата.

 

Съдът към жалбоподателката – А относно твърденията в жалбата ви за „Алианц България” АД?

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛ Д. – През 2001г. работих във фирма „Яна” АД. Тогава организираха този допълнителен задължителен фонд и от „Алианц България” Бургас дойдоха да се осигуряваме допълнително, шефът ни стана 75 годишен, и ни каза, че ако не ни стигне точките да ги търсим в части. После стана задължителен. Казаха, че липсващите точки трябва да ми се доплатят.

Имаше по едно време някакви справки, даваха, че имам натрупани средства, за тези дялове - колко точки ми се дават.

 

АДВОКАТ Г. – Поддържам жалбата. Моля да допуснете експертиза, която да отрази точно размера на стажа.

ЖАЛБОПОДАТЕЛ Д. – Моля да ми назначите експертиза, която да установи точния размер на трудовия ми стаж и след като го установи, отчитайки различните категории, да ги приравни на трудов стаж от 3-та категория, за да се определи какъв е моя осигурителен стаж.

АДВОКАТ Г. – Нямаме други искания по доказателствата.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис на л.3 от делото.

 

ДОПУСКА извършването на съдебна експертиза, вещото лице по която след като се запознае със събраните по делото доказателства и като извърши справка в ТП на НОИ по преписката заведена там по заявлението на М.Ч.Д., да посочи какъв е нейния трудов стаж, респективно осигурителен стаж при различните работодатели, при които е работила, от каква категория е този трудов стаж, ако е от различна категория да го приравни на трудов стаж от ІІІ-та категория и така да определи общия осигурителен стаж към датата на подаване на заявлението.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 120 лв., вносими в 7-дневен срок от жалбоподателката по сметка на Административен съд гр. Бургас. УКАЗВА на същата, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Н.К., която да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 27.05.2014г. от 11.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се уведоми вещото лице.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.35 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: