Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  1073/16.05.2013 година, град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - Бургас, на осемнадесети април две хиляди и тринадесета година, в открито заседание, в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Станимира Друмева

                                                    ЧЛЕНОВЕ:  Даниела Драгнева

                                                                               Веселин Енчев

 

при секретар Г.Ф.  и прокурор Галина Колева

разгледа докладваното от съдия Енчев КНАХД № 297/2013 година

 

Производството по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от директора на РД – Бургас, Сливен и Ямбол при КЗП против решение № 2100/2012 година по н.а.х.д. № 3756/2012 година на Районен съд – Бургас (РС), с което е отменено наказателно постановление № 27065/06.08.2012 година на директора на РД – Бургас, Сливен и Ямбол при КЗП (НП).

С НП, за нарушение на чл.46 т.4 от Закона за туризма (ЗТ), на основание чл. 86 от ЗТ, на Д.Н.Д. в качеството й на ЕТ “Д.Д.” с ЕИК 102853912 е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

Касаторът оспорва решението с аргумент, че РС незаконосъобразно е приложил нормата на чл. 28 от ЗАНН и е отменил НП.

Иска отмяна на решението на РС и потвърждаване на НП.

Ответникът, чрез процесуален представител, изразява становище по жалбата.

Прокурорът пледира неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е основателна.

С НП Д.Д. е санкционирана за това, че при извършена проверка на стопанисван от нея търговски обект – кафене “Фамозо” в квартал Сарафово на град Бургас, е установено, че на входната врата на обекта има табела с работно време, но без попълнени други изискуеми реквизити – материалноотговорно лице, фирма и седалище на фирмата, стопанисваща обекта.

За да постанови оспореното решение, РС е приел, че деянието е несъставомерно по чл. 46 т.4 от ЗТ, защото за лицето няма задължение в табелата с работно време да вписва и обстоятелствата по чл. 46 т.4 от ЗТ. Отделно е приел, че следва да бъде приложен чл. 28 от ЗАНН.

Решението е подробно, логически обосновано с издържани правни мотиви и като краен резултат - правилно.

Настоящият касационен състав не споделя мотивите на РС по приложението на чл. 28 от ЗАНН – нито административнонаказващият орган, нито РС са изследвали противоправните последици от нарушението, за да се извърши преценка за тяхната малозначителност.

Що се отнася до несъставомерността на описаното нарушение, мотивите на РС са законосъобразни.

Съгласно чл. 46 т.4 от ЗТ, лицето, предоставящо туристически услуги в туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3 и 10 , е длъжно да постави в близост до входа на туристическия обект табелата по чл. 55, ал. 1 и следната информация -  фирмата и седалището на търговеца; работното време на туристическия обект - за заведенията за хранене и развлечения; името и фамилията на лицето, управител на обекта.

Търговецът е длъжен да разположи в близост до входа на обекта информация за обстоятелствата по чл. 46 т.4 от ЗТ, но няма задължение да ги вписва в табелата за работното време, така както е квалифицирано нарушението от административнонаказващия орган, а по делото липсват доказателства при извършената проверка да е констатирана липсата на този информация изобщо в обекта (а не само върху табелата за работното време).

Жалбата следва да се отхвърли, а решението на РС – да се остави в сила.

С оглед на изложеното, съдът

 

                                                           Р  Е  Ш  И

 

ОСТАВЯ В СИЛА  решение № 2100/2012 година по н.а.х.д. № 3756/2012 година на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: