ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 19.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На деветнадесети  юни                                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: Г.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2977 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:15 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Хелио тур С“ АД, редовно призован, се представлява от адвокат М.С. с пълномощно, представено в предходно съдебно заседание.

За ответника кмет на Община Созопол, редовно призован, няма представител.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

ДОКЛАДВА, че след предходното съдебно заседание, по делото е постъпила молба от адв. С. във връзка с указанията на съда, направени в предишното съдебно заседание и касаещи доказателствените искания на страната.

Към молбата е представено пълномощно, с което изпълнителният директор на жалбоподателя е упълномощил адв.С. да го представлява по настоящото дело.

По делото е постъпила молба от изпълнителния директор, в която са направени почти същите доказателствени искания. Изрично е заявено, че именно адв. С. е пълномощникът на дружеството като е посочено, че дружеството оттегля пълномощията, дадени на адв.П.С..

В същата молба е направено искане след разпита на поисканите свидетели, производството по делото да бъде прекратено.

 

АДВОКАТ С.: Водя един свидетел, който моля да бъде разпитан. С показанията му целим да установим твърдението ни, че представляваното от мен дружество не следва да бъде адресат на обжалваната заповед, тъй като обектът, описан в нея, не е изграден и не се поддържа от дружеството-жалбоподател. В тази връзка заявявам, че именно това е смисълът на искането на изпълнителния директор на „Хелио тур С” АД, след разпита на свидетелите да бъде прекратено съдебното производство, тъй като именно от свидетелските показния ще се установи, че не „Хелио тур С” АД е субектът, който трябва да е адресат на обжалваната заповед.

В условията на евентуалност поддържам и останалите искания, свързани с доказване на твърденията, че процесният обект, описан в обжалваната заповед, не е преместваем обект, а строеж.

Поддържам исканията по доказателствата, които съм направил в молбата и в предходното съдебно заседание, като моля по тях да се произнесете.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА събирането на гласни доказателства чрез разпита на свидетелите М.В.М.и Д.Р., чрез показанията на които ще се установява твърдението на жалбоподателя, че не Хелио тур С” АД е субектът, който е изградил и поддържа заведението за обществено хранене, което е предмет на обжалваната заповед и в тази връзка, че не следва жалбоподателят да бъде адресат на обжалваната заповед.

Двамата свидетели са допуснати в режим на довеждане от жалбоподателя.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае със събраните по делото доказателства и като извърши подробен оглед и обследване на място на обекта-предмет на обжалваната заповед, да направи описание на този обект, като опише всички материали, от които е изграден, конструкцията, която има, как е захванат върху земята и какво е неговото предназначение, въз основа на фактите, които ще възприеме от огледа.

Освен това вещото лице следва да посочи дали обектът е нанесен на кадастралната карта, променен ли е статутът на земята, върху която е изграден и дали с оглед начина, по който е изграден, може да бъде премахнат така, че премахването му да позволява обектът да бъде изграден наново на друго място.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице К.М., който да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 250 лева, вносими от жалбоподателя по сметка на Административен съд Бургас в 14-дневен срок от днес.

УКАЗВА на същия, че в този срок следва да представи доказателства за внесения депозит.

 

АДВОКАТ С.: Водим единия от свидетелите.

 

В залата е въведен свидетелят Д.Р.Р..

Съдът сне самоличността му:

Д.Р.Р. – 59 години, неосъждан, без дела и родство със страните, предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от Наказателния кодекс за лъжесвидетелстване, обещава да говори истината.

Разпитан каза: Обещавам да говоря истината. Предупреден съм за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

ВЪПРОС на АДВОКАТ С.: Работили ли сте през периода 2016-2017 година? От кога до кога работите в къмпинг К.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Р.: В къмпинг К. работя от 2007 година. Бях в системата на храненето, ресторантьорството. Готвач на заведението в къмпинг“К.“ бях. Трудовият договор ми е с „Р.Х.“ . Не съм имал прекъсване на работата. До 2013 година само летния сезон бях, а от 2013 година до сега - 2018 година съм целогодишна бройка като отговорник материално-техническа база на къмпинг К..

ВЪПРОС на АДВОКАТ С.: Бялото заведение в къмпинга къде се намира, какво представлява?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Р.: Построихме го 2016 г. май месец, хасковска бригада го строи, „Р.Х.“ ЕООД плащаше за построяването. Там има ресторант, който е даден под наем, той е на „Р.Х.“ ЕООД. И ресторанта, и бялото заведение е на „Р.Х.“ ЕООД .

ВЪПРОС на АДВОКАТ С.: Тяхна собственост или е взето под наем?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Р.: Тяхна собственост е, от г-н Б. и г-жа Б. знам, че те са собственици на къмпинга.

ВЪПРОС на АДВОКАТ С.: Разкажете кога, как и от кого беше построено, кой доведе бригадата?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Р.: Май юни 2016 г. от хасковска бригада е построено, доведена от М.М., която е управител на заведението. Май месец и началото на юни беше. Представлява дървена постройка, разположена на тревната площ. Вътре в къмпинга е. Само от дърво е изградена. Върху земята е хваната на фундаменти, плочи. Те са бетонови плочи и върху тях греди и после почва постройката. Бетонните плочи са поставени просто отгоре върху земята, не са вкопани. От построяването до сега се използва като заведение за обществено хранене

ВЪПРОС на АДВОКАТ С.: Когато го строиха, тези строителни материали, всичко на място ли се сглобяваше или имаше докарани готови модулни елементи, които бяха сглобени?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Р.: Всичко се построи на място, нямаше модулни елементи, които да са донесени от някъде с кран.

ВЪПРОС на АДВОКАТ С.: За всичко това М.М.ли плащаше в качеството на управител на „Р.Х.“ ООД?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Р.: Да.

ВЪПРОС на АДВОКАТ С.: От бригадата познавате ли някой?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Р.: В процеса на работа се запознах. Четири човека бяха. Изградиха го за по-малко от месец. Отговорникът им се казва Мишо, фамилия не мога да кажа.

ВЪПРОС на АДВОКАТ С.: Боядисано ли е?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Р.: Всичко е в бяло. В момента работи заведението, не е премахнато. Другият ресторант и той работи. Той е построен с откриване на къмпинга, не мога да кажа година - по байтошово време е построен. Не мога да кажа колко квадрата е. Бялото заведение горе-долу на окомер е към 80 квадрата ориентировъчно. Другото заведение от байтошово време е много по-голямо. То е масивна конструкция около 300 квадрата.

АДВОКАТ С.: Нямам други въпроси към свидетеля.

Съдът ОСВОБОДИ свидетеля.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 09.10.2018 от 11:00 часа, за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.39 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: