ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 30.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тридесети януари                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2977 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Хелио тур С“ АД, редовно призован, не изпраща представител.

За ответника кмет на Община Созопол, редовно призован, няма представител.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Производството по делото е образувано по жалба против заповед № 8-Z-1232/12.10.2017г. на кмета на община Созопол, с която е наредено на „Хелио-тур-С” АД да премахне обект „Заведение за обществено хранене“, находящ се в поземлен имот с кадастрален идентификатор 67800.54.246 в срок до 15.11.2017г.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от адвокат Мирослав С., в качеството на пълномощник на жалбоподателя, с която е поискал да бъде даден ход на делото в негово отсъствие поради ангажименти, които има по друго дело във ВКС. Поддържа жалбата и доказателствените искания, направени с нея. Иска да бъде назначена съдебно-техническа експертиза и да му бъде дадена възможност за допълнителни въпроси, както и възможност да представи нови доказателства, във връзка със становището на другата страна.

 

Съдът установи, че по делото, с молба от 24.11.2017г. е представено пълномощно, по силата на което пълномощник на жалбоподателя е адвокат П.С.. Същата е посочила и съдебен адрес ***. В административната преписка не се съдържа друго пълномощно, с което жалбоподателят да е упълномощил адвокат С. да го представлява. Единствено се съдържа възражение подадено от адвокат С., като представител на „Хелио тур С“ АД до кмета на община Созопол, без данни за упълномощаване.

По изложените съображения съдът счита, че без потвърждаване от страната, заявените от адвокат С. искания са от лице без представителна власт и не могат да бъдат ценени по делото на този етап.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, съгласно опис на л.13 от делото.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя, в 7-дневен срок от съобщаването, да посочи дали обектът, описан в договор за краткотрайна услуга сключен на 28.05.2016г. между ТХ „Русалка холидейз” ЕООД и М.Г.М.е идентичен с обекта, предмет на премахване с процесната заповед.

ДАВА възможност на жалбоподателя в същия срок в писмен вид да изчерпи доказателствените си искания във връзка със становището си по спора, в т.ч. да посочи и дали поддържа исканията направени със заявление от 29.01.2018г. от адвокат Мирослав С..

С жалбата е направено искане за спиране на предварителното изпълнение на обжалваната заповед по реда на чл.166 ал.3 от АПК във вр. с чл.217, ал.2 от ЗУТ.

С обжалваната заповед е наредено премахване на преместваем обект.

Жалбоподателят е адресат на заповедта, правата му са пряко и непосредствено засегнати от нея, поради което за него е налице правен интерес от оспорването и може да иска спиране на допуснатото предварително изпълнение.

Принципът за суспензивния ефект на жалбата срещу административния акт намира законодателна опора в разпоредбата на чл.166, ал.1 от АПК, според която оспорването спира изпълнението на административния акт. Със специалната разпоредбата на чл.217, ал.1, т.11 от Закона за устройство на територията законодателят е въвел изключение от принципа регламентиран в АПК, като е допуснал предварително изпълнение на административният акт издаден по реда на чл.57а от ЗУТ, какъвто е атакувания акт в конкретния случай. Предварителното изпълнение е допуснато по силата на закона с издаването на самия акт. В ал.2 на цитираната норма е дадена възможност на съда да спира изпълнението им. В случаите, когато законът е допуснал предварително изпълнение на административни актове от определен вид, той е предпоставил наличието на една или повече от следните предпоставките: необходимост от осигуряване на животът или здравето на гражданите, защита на особено важни държавни или обществени интереси, опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда - чл.60, ал.1 от АПК. Следователно условие за спиране на предварителното изпълнение на заповед издадена по чл.57а от ЗУТ е наличието на такова засягане на интереса на жалбоподателя, което да е равно на посочените в разпоредбата на чл.60, ал.1 от АПК. В тежест на жалбоподателят е да докаже наличието за него на предпоставки за спиране, тъй като законодателят е предпоставил наличие на такива от типа на тези визирани в чл.60 от АПК след като е допуснал предварителното изпълнение на конкретния административен акт. Жалбоподателят не сочи противопоставим свой интерес на тези презюмирани от закона за налични предпоставки. В жалбата, с която е направено искане по чл.166, ал.4 вр. ал.2 АПК, не са наведени никакви доводи, мотивиращи искането, нито са представени доказателства, които сочат за наличието за жалбоподателя на вреди от предварителното изпълнение. Заповедта подлежи на предварително изпълнение по силата на чл.217, ал.1, т.11 вр. чл.57а ЗУТ, поради което жалбоподателят следва да докаже липсата на предпоставките по чл.60, ал.1 АПК, както и вида, размера и вероятността за настъпване на имуществени вреди от предварителното изпълнение, за да се прецени дали са значителни като основание за спирането му (арг. чл.166, ал.2 АПК вр. чл.217, ал.2 ЗУТ). Такива доказателства по делото липсват, ето защо искането следва да бъде отхвърлено.

С оглед гореизложеното, съдът намира, че не са налице основанията за спиране предварителното изпълнение на заповедта, поради което и на основание чл.217 ал.2 от ЗУТ във вр.с чл.166, ал.3 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТХВЪРЛЯ искането на „Хелио тур С“ АД за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на заповед № 8-Z-1232/12.10.2017г. на кмета на община Созопол.

Определението може да се обжалва в седем дневен срок от съобщаването пред ВАС на РБ.

 

                              

                                 СЪДИЯ:

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.04.2018г. от 11.00ч., за която датата страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се изпрати съобщение на жалбоподателя.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: