ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 17.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На седемнадесети април                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2977 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Хелио тур С“ АД, редовно призован, не изпраща представител.

За ответника кмет на Община Созопол, редовно призован, се явява адвокат Й., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ Й.: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че след предходното съдебно заседание, във връзка с указанията на съда, дадени на жалбоподателя да посочи, дали поддържа исканията, направени със заявление от 29.01.2018г. от адвокат  С., по делото на 20.02.2018г. е постъпила молба от адвокат П.С., пълномощник на жалбоподателя съгласно пълномощно, представено на л. 8 от делото, според която съдът следва да уведоми процесуалния представител депозирал молбата, с оглед представяне на надлежно пълномощно и конкретизиране на искането.

 

В залата се явява адвокат М. С. и представя копие от пълномощно, по силата на което, жалбоподателят го е упълномощил да го представлява, като извършва фактически и правни действия, както и всички съдопроизводствени действия по всички съдебни дела, по които жалбоподателят е страна, без право да сключва спогодба, да прави оттегляне и отказ от иска.

 

АДВОКАТ С.: Във връзка с увеличен обем на работата, вследствие на събития, които са се случили с имоти на дружеството, бяха наети още няколко адвоката, освен мен. Имаше преразпределение на делата, което преразпределение не е еднократен акт, има го и по други дела.

Поддържам жалбата и направените с нея доказателствени искания. Поддържам искането за експертизата, направено със заявление.

Въпросите към експертизата са относно търпимостта на строежа, относно неговата категория и моля вещото лице да отговори на следните въпроси:

-Каква е категорията на строежа;

-Представлява ли строеж процесния обект, предмет на делото;

-Дали, ако представлява строеж, е търпим по смисъла на §16 от ДР на ЗУТ;

-Нанесен ли е в кадастъра;

-Променян ли е статута на земята;

След справка в община Созопол и в архива на дружеството, където се съдържа правния анализ, вещото лице да даде отговор на въпроса:

-Дали теренът, върху който е изграден обекта, според действалите по време на изграждането му закони, представлява земя с променен статут.

Обектът не е премахнат, така мисля. Повече от година не съм ходил на „Каваци“. И в тази връзка е и въпросът:

-Дали е премахнат строежа и дали съществува; вещото лице да отговори и на този въпрос.

Моля също така да бъде допуснат и разпит на свидетел, с оглед установяване на фактите кога е построен строежа, как и кога е бил премахнат и от кога е премахнат?

Засега нямам други доказателствени искания.

АДВОКАТ Й.: Имам оспорване на жалбата.

Обектът е премахнат.

Относно направените възражения от процесуалния представител на жалбоподателя, оспорваме и неговата представителна власт, доколкото представеното пълномощно първо е копие, липсва оригинал. Второ - не е конкретизирано по предмет, като защита конкретно по настоящото съдебно производство, като това ни твърдение се подкрепя и от съществуващото оригинално пълномощно по делото на друг адвокат, от който са извършвани процесуални действия, а до настоящия момент, въпреки съдебните указания, други процесуални действия не са извършвани от него, а само от адвокат С. с бланкова молба, вкл. и без представено пълномощно до момента. Предвид, че в днешното съдебно заседание се представи копие, моля да задължите адвокат С. да ангажира доказателства за представителната си власт преди представянето на пълномощното в днешното съдебно заседание, в определен срок, предвид, че същият прави доказателствени искания за назначаване на съдебно-техническа експертиза и други доказателствени искания, които ангажират клиента му със заплащане на суми, поради което моля в определен срок да представи оригинал на пълномощното, както и да има конкретно потвърждение от жалбоподателя „Хелио Тур С“ АД за представителната му власт в настоящото съдебно производство. Считаме, че това е от съществено значение за недопускане на процесуално нарушение в хода на производството, което може да бъде основание за обжалване на съдебното решение.

По повод направеното доказателствено искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза считаме, че направеното искане вещото лице да отговори на въпроса за търпимост на строежа, същото е ирелеванто, защото въпросът е правен.

Второ - считаме за ирелевантен по съществото на спора и изследването на въпроса относно търпимостта на обекта към момента на построяването, и в този смисъл, моля да се има предвид, че безспорно е по делото, че в регистъра към кадастралната карта на имотите, собственик на същите е „Хелио Тур С“ АД, а не друг правен субект. Оспорването по този въпрос е един от аргументите в жалбата и ако в днешното съдебно заседание адвокат С. потвърждава собствеността на „Хелио Тур С“ АД, в настоящото производство считаме, че това не е необходим въпрос за изследване от страна на вещото лице, а ѝ е още едно допълнение за изясняване на неговата представителна власт. По останалите въпроси нямаме възражения и не се противопоставям.

Няма да сочим други доказателства.

АДВОКАТ С.: Донякъде има основание процесуалния представител на община Созопол да твърди, че с въпроса търпим ли е процесния обект, вещото лице би трябвало да отговори и на правен въпрос. Искам вещото лице да отговори и на въпроса:

-според наличните по делото доказателства, наличните в община Созопол и в архива на „Хелио Тур С“ АД, кога е построена сградата, съобразена ли е със застроителния план или с градоустройствения план, едното е към момента на построяване, второто е към настоящия момент. Това е.

АДВОКАТ Й.: Противопоставям се на искането за разпит на свидетел с формулировки, като обстоятелства и факти за доказване, предвид, че същите съвпадат със задачите на вещото лице.

Едно от възраженията в жалбата е, че обектът бил третиран от Общината като преместваем. Такова нещо няма в заповедта, този въпрос считам, че също би следвало да се изследва. И тогава ще моля да не уважавате искането за ангажирането на гласни доказателства, като включително моля да се има предвид първо, че обектът е премахнат и не съществува на място и второ, че за същия като цяло твърдим, че в община Созопол категорично няма нито разрешение за строеж или поставяне, нито други строителни книжа за представяне и ползване. Понеже искането е да се изследва в Община Созопол, длъжен съм да направя това изложение.

 

Съдът по възражението на процесуалния представител на ответника, касаещо представеното от адвокат С. пълномощно:

В представеното и заверено от адвокат С. копие от пълномощно няма дата и с него са предоставени права на упълномощения, които са общи, за всички съдебни дела. Доколкото по делото е налице изрично и конкретно пълномощно за друг процесуалния представител, съдът счита, че жалбоподателят следва да бъде задължен изрично да посочи дали представеното от адвокат С. пълномощно към настоящия момент има правно действие или е оттеглено. Поради това

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя, в 7-дневен срок от съобщаването, да посочи изрично по делото, дали представеното от адвокат  С. пълномощно без дата, е действащо такова към 17.04.2018г. или е оттеглено.

Протоколното определение да се съобщи на жалбоподателя, ведно с копие от представеното пълномощно.

 

По повод направените доказателствени искания съдът намира следното:

С оглед възраженията в жалбата и предвид основанието, посочено в обжалваната заповед, а именно чл. 57а, ал.1, т.1 от ЗУТ, съдът счита, че спорен момент по делото е дали обектът, по отношение на който е наредено да бъде премахнат, е преместваем по смисъла на ЗУТ. За това всички възражения и доказателствени искания, които имат отношение към премахването на строеж, в т.ч. и твърдението, че обектът е търпим строеж, са неотносими към този спор. Релевантните факти, които подлежат на доказване са статута на обекта – преместваем обект или строеж, и дали този обект е поставен на мястото, където се намира по реда, регламентиран в ЗУТ за поставяне на преместваеми обекти.

По тази причина съдът счита, че искането за допускане на съдебно-техническа експертиза по принцип е относимо, но само до там, до където вещото лице следва да отговори на въпроси, които целят да изяснят релевантни за спора факти. По настоящото дело жалбоподателя не твърди, че има разрешение за поставяне на преместваем обект, което да касае обекта, описан в обжалваната заповед, но твърди, че този обект не е преместваем. Именно този спорен факт следва да бъде изследван.

Във връзка с твърдението на процесуалния представител на ответника, че процесният обект е премахнат, следва да се направи извод, в случай, че жалбоподателят не оспорва този факт, че назначаването на съдебно-техническа експертиза, от която да се установи какъв е този обект – преместваем обект или строеж, е безпредметно. За това съдът счита, че следва да задължи жалбоподателя изрично да посочи дали процесният обект е премахнат към настоящия момент. В случай, че обектът е премахнат, съдът указва на жалбоподателя, че може с гласни доказателствени средства да докаже какво е представлявал процесния обект и въз основа на тях да се прецени дали обектът е строеж или е преместваем обект.

По изложените съображения съдът счита, че към настоящия момент допускането на съдебно-техническа експертиза не е необходимо, доколкото не е изяснен въпросът със съществуването на обекта, предмет на обжалваната заповед, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя, в 7-дневен срок от днес, изрично да посочи по делото дали обектът, предмет на обжалваната заповед, е премахнат или все още се намира на мястото, където е изграден.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя, в същия срок, да посочи доказателства, в случай, че обектът е премахнат, от които да се установяват характеристиките на този обект – къде е изграден, в какъв обем, от какви материали, по какъв начин е захванат за земята, какво е неговото предназначение.

УКАЗВА на жалбоподателя, в случай, че обектът е премахнат, че може с гласни доказателствени средства да докаже какво е представлявал процесния обект и въз основа на тях да се прецени дали обектът е строеж или е преместваем обект.

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 19.06.2018 от 11.15ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

.

Да се изпрати съобщение на законния представител на жалбоподателя във връзка със задълженията, които съдът му вмени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.39 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: