ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 06.12.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На шести декември                                   две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2971 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Т.Т., редовно и своевременно призован, не се явява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ц.С.Х., редовно и своевременно призован, не се явява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Й.М.М., редовно и своевременно призован, се явява лично. Изпраща  процесуален представител адв.М., с представено по делото пълномощно.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Й.Г.Х., редовно и своевременно призован, не се явява.

 

 ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС, редовно  и своевременно призован, не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Б.П.С. редовно и своевременно призована, се явяви лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Х.Ц. редовно и своевременно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.С.К. редовно и своевременно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Х. НЕДЕЛЧЕВ И. редовно и своевременно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.В.М. редовно и своевременно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.Д.М. редовно и своевременно призована, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.С.М. нередовно призована, не се явява.

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ОБЩИНА БУРГАС редовно и своевременно призована,  не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ГАРАНТ 005“ ЕООД редовно и своевременно призована, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.В.Ц., редовно и своевременно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.Б.И., редовно и своевременно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.С.Г., редовно и своевременно призована, се явява лично.

Заинтересованата страна Г.  М.: Аз съм получил призовка, но не съм собственик, продал съм  тази част от имота през 2002 годин и моля, да бъда заличен като заинтересована страна.Г.С.  беше съпруга на моя брат, ние продадохме имуществото,  тя замина за Русия. Тя също няма имуществени права.Р.М. също е продал.

Съдът като взе предвид обстоятелството, че посочените страни не притежават права на собственост в спорните по делото имоти намира, че следва да заличи същите от списъка на заинтеросаваните страни, поради което и воден от горното

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАЛИЧАВА   Г.С.М., Г.Д.М. и  Р.В.М. от списъка на заинтересованите страни по делото.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.М.: Да се даде ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че  не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано по жалба от Д.Т.Т., Ц.С.Х., Й.М.М. и Й.Г.Х., всички със съдебен адрес:***, срещу Заповед №18-6450/31.08.2017 година на Началника на СГКК Бургас, за изменение на одобрената със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 година на ИД на АГКК кадастрална карта и кадастралните регистри на град Бургас, община Бургас, постановена по преписка вх.№ 01-115679/20.04.2017г. на СГКК Бургас.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест:

В тежест на административният орган да установи наличие на материално-правните и процесуално-правните предпоставки за  постановяване на спорния административен акт, а в тежест на всяка от страните в производството в случай, че се позовават  на позитивни факти и обстоятелства, от които  те черпят права от тях,  да ги докажат в настоящето производство.

Съдът докладва постъпилата административна преписка.

АДВ.М.: Поддържам жалбата с оснонията за незаконосъобразност. Твърдя, че е допуснато нарушение на материалния закон, който е свързан с уведомянето на лицата, които са собственици на засегнатия имот. Представям решение на РС Бургас № 869/27.05.2016г., от което е видно, че лицата са неуведомени- В.С., С.Х. и Ф.М., носители на вещно право на собственост. Първата фаза на решението е влязло в сила, втората  не е. По отношение на това, кой колко притежава. Нямам искания по доказателствата.

В залата присъства Б.С., който се явява лично.

Зантересованата страна Б.С.: Желая да представлявам и В.С. и С.Ц..Представям пълномощни.

АДВ.М.: С това пълномощно не означава, че административния  орган е спазил изискването да уведоми В.В.С.. Това пълномощно липса по преписката в административния орган. С това пълномощно упълномощения може да представлява упълномощилия  го сега, по конкретното дело, ако същата беше уведомена за него. Липсва първоначалното уведомяване от кадастъра за извършената промяна.

Съдът счете, че следва да приеме предствените в днешното съдебно заседание  писмени доказателства, представени  от двете страни, поради което

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и прилага по делото решение на БРС №869/27.05.2016 г. по гр.дело №10 000/2012 г. по описа на БРС, представено от адв.М. и два броя пълномощни в полза на Б.С. от С.Ц. и В.С..

Жалбоподателят Й.М.: Като заинтересована страна по делото желая да заява, че имаме и спор за материално право.Нашият парцел е  550 кв.м., от които бяха присъдени 292 кв.в на Б..Ние всички сме в идеални части.Той иска да бъде обособен в самостоятелен парцел.

Заинтересованата страна П.Г.: Желая да уточня, че  промяната засяга по няколко сантиметра от ляво и от дясно и доколкото оградата е плътна, за нея има издаден акт №16 и не желая тази ограда да се размества. Плюс това и да се резмести нищо не може да бъде постигното.

Жалбоподателят Й.М.: Дължината  на парцела няма как да се увеличи.

Зантересованата страна Б.С.: Представям протоколно решение №13 от Експертен съвет по Устройство на територята при Община Бургас. Мисля, че същото е приложено по делото, но за всеки  случай ще го представя.

Жалбоподателят Й.М.:  Такива разработки са правени 7 пъти и 7 пъти са отхвърлени от съда.

Съдът счете, че следва да приеме предственото в днешното съдебно заседание  писмено доказателство, представено от заинтересованата страна Б.С., което да бъде ценено комплексно с останалия събран по делото доказателствен материал, поради което

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА протокол- решение №13 от 03.05.2017 година на Експертен съвет по устройство на територията при община Бургас.

СТРАНИТЕ: Няма да сочим доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество

АДВ.М.: Моля да уважите жалбата на основанията  посочени в същата. Наистина са допуснати процесуални нарушения.

Жалбоподателят Й.М.: Поддържам жалбата и моля да се отмени оспорения акт.

Зантересованата страна Б.С.: Моля съда да запише, че те нямат претенции по техническата част, тъй като проекта е подаден от наша страна.Те не обжалват проекта, а обжалват процедурата.

Съдът  счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  със съдебен акт в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: