Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 1260

 

гр. Бургас, 26.06.2018г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, ІV състав, в съдебно заседание на тринадесети юни, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                                                     СЪДИЯ: Г.Р.

При секретар С.А., като разгледа  докладваното от съдия Г.Р.  АХД № 296 по описа за 2018 година и за да се произнесе, съобрази:

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК, във връзка с чл. 215, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във вр. чл. 210 от ЗУТ.

Образувано е по жалба, подадена от  В.Я.С., А. В. С. и Л.Я.С. *** против Решение № 1 от 10.03.2017 г., изменено с Решение № 3 от 08.06.2017 г. на Комисията по чл. 210 от ЗУТ при Община Несебър, в частта, касаеща поземлен имот с идентификатор 58431.63.2 по КККР на с. Приселци, общ. Несебър.

Жалбоподателите искат отмяна на акта поради материална незаконосъобразност. Твърдят, че решението е издадено без да е налице влязъл в сила ПУП, а определената с него оценка е занижена.

В съдебно заседание жалбоподателите не се явяват и не изпращат представител.

Ответникът по оспорването– Община Несебър, чрез процесуалния си представител  юрисконсулт Р., намира оспорването за неоснователно.

Заинтересованата страна – "Електроенергиен системен оператор" ЕАД не изпраща представител. Представя по делото писмено становище, в което застъпва тезата за неоснователност на оспорването.

Заинтересованата страна – В.Л.Б. не се явява и не изпраща представител.

Съдът намира, че жалбата е допустима. Подадена е от лица, с доказан правен интерес от оспорването. По делото не се спори, че жалбоподателите са собственици (като наследници на Л.Я.С.) на поземлен имот с идентификатор 58431.63.2 по КККР на с. Приселци, общ. Несебър. Оспорването е реализирано в срока по чл. 215, ал. 4 от ЗУТ (л.41-45). По силата на чл. 210, ал.3 ЗУТ, решението на комисията по ал. 1 на текста представлява индивидуален административен акт, който подлежи на самостоятелно обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.

І. ФАКТИТЕ:

С Решение № С28 от 15.06.1995 г. поземлената комисия в гр. Несебър е възстановила правото на собственост на Л.Я.С. съгласно плана за земеразделяне в землището на с. Приселци върху имот  № 063002 при съответно посочени граници.

Този имот е идентичен с поземлен имот с идентификатор 58431.63.2 по КККР на с. Приселци, общ. Несебър, според удостоверение за идентичност на обект по кадастъра № 25-80737/8.06.2018г., издадено от началник СГКК гр.Бургас (л.74).

На 16.02.2017 г. кметът на Община Несебър издал Заповед №151, с която във връзка с процедурите по разрешаване изграждане на временни пътища, учредяване на право на прокарване през чужди поземлени имоти и осигуряване на достъп по реда на ЗУТ, на осн. чл.64,ал.4 от ЗЕ и чл.210, ал.1 от ЗУТ назначил комисия, която да изготвя оценки за размера на обезщетенията, като ги определя при прилагане на нормативно въведените критерии, изрично предвидени от Закона за устройство на територията и Закона за енергетиката.

На 24.02.2016 г. "Електроенергиен системен оператор" ЕАД подало искане № Н2-УТ-1189 за определяне на размера на еднократни обезщетения, които трябва да се изплатят на собствениците на засегнатите имоти при изпълнение на обект: "ВЛ 110 кV за присъединяване на п/ст "Обзор" към ЕЕС.

С Решение № 1 от 10.03.2017 г., назначената със Заповед № 151/16.02.2017 г. комисия е определила размера на еднократните обезщетения, които трябва да се изплатят на собствениците на засегнатите имоти, при изпълнение на обекта.

Според приложения списък към решението за имот № 58431.63.2 с площ 8,999 дка и площ на сервитута 1,155 дка, е определена цена на обезщетението в размер на 2 586 лева на Л.Я.С.. Обезщетението е определено съгласно изготвена от независим оценител пазарна оценка на правото на прокарване през поземлен имот – частна собственост (л.29 – 34 от делото).

С Решение № 3 от 08.06.2017 г. назначената комисия със Заповед № 192/21.02.2017 г., е изменила Решение № 1 от 10.03.2017 г., като го отменя в частта с която е определен размера на дължимото обезщетение и цената на правото на строеж по отношение на ПИ 53045.531.29 по КК и КР на гр. Обзор, ПИ 58431.61.3 и ПИ 58431.63.21 по КК и КР на с. Приселци.

С писмо с изх. № Н2-УТ-1189-009 от 05.12.2017 г. Община Несебър е съобщила на наследниците на Л.Я.С. за изготвената оценка за определяне на пазарната цена на възникналия сервитут, с Решение № 1 от 10.03.2017 г., изменено с Решение № 3 от 08.06.2017 г.

По делото е представена извадка от ДВ бр.46/2009г.,стр.68, удостоверяваща, обявен на осн. чл.128, ал.2 от ЗУТ от  Община Несебър, кметство Обзор, изготвен проект за парцеларен план на обект: електропровод "ВЛ- 110 кV за присъединяване на п/ст "Обзор"- 110/20кV към републиканската ЕЕС в землищата на с.Приселци и гр. Обзор, общ. Несебър. Обявени са и попадащите в зоната на сервитута имоти, сред които и този на жалбоподателите (л.38). Указана е и възможността за подаване на възражения, предложения и искания по проекта в месечен срок от обнародване на обявлението.

В ДВ бр.85/2009г.,стр.84 е било публикувано Решение №760 от 30.09.2009г. на Общински съвет Несебър, с което е одобрен парцеларния план за електропровод "ВЛ- 110 кV за присъединяване на п/ст "Обзор"- 110/20кV към републиканската ЕЕС в землищата на с.Приселци и гр. Обзор, общ. Несебър. Посочени са попадащите в зоната на сервитута имоти, сред които и този на жалбоподателите (л.40) и е указан срока за обжалване на решението и пред кой съд следва да бъде реализирано правото на жалба.

На 11.11.2009г. специалист „ТСУ“ при Община Несебър, кметство Обзор съставил акт, с който констатирал липса на подадени възражения против Решение №760 от 30.09.2009г. на Общински съвет Несебър, публикувано в ДВ бр.85/2009г.(л.75).

ІІ.ПРАВОТО:

Оспореният акт е издаден от компетентен орган, назначен със заповед № 151 от 16.02.2017 г. на кмета на Община Несебър по предвидения в чл. 210, ал. 1 от ЗУТ, ред.

В хода на производството по издаването му съдът не намери допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

Неоснователни са възраженията на жалбоподателите за неправилно приложение на материалния закон.

Според чл. 64, ал. 1 от ЗЕ, при разширение на съществуващи и при изграждане на нови въздушни и подземни електропроводи, на надземни и подземни хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия, топлопроводи, газопроводи, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи в полза на лицата, които ще изграждат и експлоатират енергийния обект възникват сервитути.

Последните, са право на прокарване на въздушни и подземни електропроводи, на надземни и подземни хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия, топлопроводи, газопроводи, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи в полза на лицата по ал.1-чл. 64, ал. 2, т. 2 от ЗЕ .

Ал. 4 на чл. 64 от ЗЕ сочи, че сервитутите по ал. 2 възникват, когато: 1. има влязъл в сила подробен устройствен план, с който се определя местоположението на съответните имоти, и 2. титулярът на сервитута изплати еднократно обезщетение на собственика на имота, върху който е възникнал сервитутът, и на носителите на други вещни права върху засегнатия имот, а ал. 6 от същата разпоредба, указва, че определянето на размера на обезщетенията по тази глава се извършва по реда на ЗУТ или по взаимно съгласие на страните с оценка от лицензиран оценител.

По делото е доказано, че за процесния имот има влязъл в сила план. В тази връзка възраженията на жалбоподателите са неоснователни.

В хода на производството ответникът доказа, че планът е бил одобрен и съобщен по предвидения в чл.129, ал.1 от ЗУТ, ред и не е бил обжалван.

Оспореният акт е издаден при хипотезата на чл. 64, ал.6 от ЗЕ във вр. с чл. 210, ал. 1 от ЗУТ.

Последната норма сочи, че изготвянето на оценки и определянето на размера и изплащането на обезщетения в изрично предвидените в закона случаи се извършват по пазарни цени, определени от комисия, назначена от кмета на общината, а съгласно ал. 2 - кметът нарежда служебно или въз основа на искане на заинтересуваните лица определянето на обезщетения или оценка от комисията, а според чл. 65, ал. 1 от ЗЕ, размерът на обезщетението по чл. 64, ал. 4, т. 2 от ЗЕ се определя при прилагане на следните критерии: 1. площта на чуждия поземлен имот, включена в границите на сервитута; 2. видовете ограничения на ползването; 3. срок на ограничението; 4. справедливата пазарна оценка на имота или на частта от него, която попада в границите на сервитута.

В случая, размерът на обезщетението е определен от назначената комисия, на база определени от лицензиран оценител пазарни цени, като последният е съобразил използваните методи с критериите, регламентирани с нормата на чл. 64, ал. 4, т. 2 от ЗЕ. 

Твърдението на жалбоподателите, че размерът на обезщетението е занижен, е недоказано.

Размерът на обезщетението е определен по предвидения от закона ред и при правилно приложение на материалния закон.

Предвид изложеното и на основание чл. 172 АПК, Административен съд – град Бургас, четвърти състав,

 

Р   Е   Ш   И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на  В.Я.С., А. В. С. и Л.Я.С. *** против Решение № 1 от 10.03.2017 г., изменено с Решение № 3 от 08.06.2017 г. на Комисията по чл. 210 от ЗУТ при Община Несебър, в частта, касаеща поземлен имот с идентификатор 58431.63.2 по КККР на с. Приселци, общ. Несебър.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България, в 14- дневен срок от съобщаването му.                                  

 

 

СЪДИЯ: