ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 13.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На тринадесети юни                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 296 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 10:09 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Я.С., редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛАТА А.В.С., редовно уведомена, не се явява, не изпраща представител.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л.Я.С., редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ по оспорването Община Несебър, редовно уведомена, се представлява от юрисконсулт Р., редовно упълномощен.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.Л.Б., редовно уведомена, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, редовно уведомен, не се представлява.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Представям и моля да приемете удостоверение за идентичност на обект на кадастъра изх. №25-80737/08.06.2018 г., издадено от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас, според което поземлен имот с идентификатор 58431.63.2 в местността „Папрата“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Приселци, община Несебър е идентичен с имот № 063002 от картата на възстановената собственост на с.Приселци, община Несебър и акт от 11.11.2009 г., подписан от специалист ТСУ, с който се удостоверява липсата на възражения след публикуване на акта, с който е изменен ПУП – Парцерален план за електропровод в Държавен вестник.

Нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените в днешно съдебно заседание документи и предвид липсата на други доказателствени искания следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото представените в днешно съдебно заседание от юрисконсулт Р. удостоверение за идентичност на обект на кадастъра изх. №25-80737/08.06.2018 г., издадено от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас и акт от 11.11.2009 г., подписан от специалист ТСУ.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Уважаеми административен съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователно. Изискванията на Закона за устройство на територията са заинтересованите лица да бъдат уведомявани чрез обнародване в Държавен вестник, а не поименно.

По отношение размера на определеното обезщетение, не се събраха доказателства, които да оборват заключението на комисията, която притежава специални знания.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:14 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: