ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 25.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ХХІ Административен състав

На двадесет и пети април                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Динчева

Административно дело номер 296 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Я.С., редовно призован, не се явява.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.В.С., редовно призована, не се явява.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л.Я.С., редовно призован, не се явява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Община Несебър, редовно призована, се представлява от юрисконсулт В.М.Р., редовно упълномощен.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.Л.Б., редовно призована, не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, редовно призован, не се представлява.

 

По делото е постъпило заявление от оспорващия Л.Я.С., в което се посочва, че по обективни причини не можа да се яви за днешно съдебно заседание. Прави искане да се даде ход на делото. Поддържа се искането да се задължи Община Несебър да представи цялата преписка по процедиране на ПУП. Не се поддържа искането за назначаване на експертиза.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба от В.Я.С., А.В.С. и Л.Я.С. против Решение №1/10.03.2017 г., изменено с Решение № 3/08.06.2017 г., на Комисията по чл. 210 при Община Несебър, с което се определя размера на обезщетенията, дължими на собствениците на засегнатите имоти за изпълнението на обект: „ВЛ 110 kV за присъединяване на п/ст „Обзор“ към ЕЕС.

В жалбата се твърди, че собствениците не са уведомени за изменението на ПУП. За изработката на същия не е съобщено на заинтересованите лица. Община Несебър е била наясно за адреса им, но не са получили уведомления. Съобщение за това не било поставено и на таблото. Липсвало правно основание за издаване на обжалваното решение. Нарушението е съществено, тъй като е лишило оспорващите от възможността да го оспорят и изразят становището си пред административния орган. Подробният устройствен план не бил влязъл в сила, поради което постановеното решение се явявало незаконосъобразно.

Оспорва се и размерът на определеното обезщетение, като се счита, че определената оценка е занижена.

Прави се искане съдът да отмени решението на Кмета на Община Несебър.

 

На 10.04.2018 г. по делото е постъпило писмено становище от заинтересованата страна „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, в което се посочва, че се оспорва изцяло подадената жалбата, като се счита, че същата е неоснователна и недоказан, а решението на Кмета на Община Несебър е правилно и законосъобразно.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Уважаема госпожо административен съдия, считам жалбата за неоснователна. С оглед наведените твърдения за  невлязъл в сила Подробен устройствен план – Парцеларен план, представям извадка от Държавен вестник, брой 46/2009 г., с който се обявява на заинтересованите лица изготвения проект за парцеларния план, както и извадка от Държавен вестник, брой 85/2009 г., с който се приема парцеларният план.

Искането за прилагане на преписката по изработване и приемане на парцеларния план считам за неоснователно и неотносимо, първо, защото предмет на делото е решение на Комисия по чл. 210 от Закона за устройство на територията, и второ, разглеждане на законосъобразността  на приемането, респ. одобряването на подробния устройствен план е преклудирано. Към 2009 г. и уведомяването на заинтересованите лица, и одобряването на ПУП е станало с обнародване в Държавен вестник. Няма постъпили жалби по отношение на имота на оспорващите. Подробният устройствен план не е обжалван.

Към датата на приемане, респ. одобряване и приемане на ПУП, имотите са индивидуализирани по картата на възстановената собственост. Към 2017 г., датата на издаване на оспореното решение, е налице влязла в сила кадастрална карта, поради което и има известна разлика в номерацията. В тази връзка имам искане към съда да приеме за безспорно, респ. ненуждаещо се от доказване, че поземлен имот 063002 в землището на село Приселци и поземлен имот 58431.63.2 са идентични. В противен случай мога да го удостоверя с удостоверение.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото всички документи, подробно описани в писмо от Община Несебър до Административен съд – гр. Бургас вх. № 1286/31.01.2018 г.

 

Съдът констатира, че днес представените от юрисконсулт Р. писмени документи се намират по делото, поради което същите не следва да бъдат приемани повторно.

Съдът върна на юрисконсулт Р. 2 броя извадки от Държавен вестник.

 

По доказателственото искане на оспорващия, обективирано в молба от 24.04.2018 г., да се задължи Община Несебър да представи по делото цялата преписка по изработване на ПУП, съдът ще се произнесе в закрито заседание.

 

Съдът намира, че следва да задължи административния орган да представи по делото в 10-дневен срок от днес удостоверение относно идентичността на имот с № 063002 в землището на село Приселци и поземлен имот 58431.63.2.

Ето защо съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ЗАДЪЛЖАВА административния орган да представи по делото в 10-дневен срок от днес удостоверение относно идентичността на имот с № 063002 в землището на село Приселци и поземлен имот 58431.63.2.

Съдът намира делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.06.2018 г. от 10:00 часа, за която дата днес редовно призованите страни да се считат за редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:47 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: