О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр.Бургас, № 468/10.03.2017г.

 

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на десети март, през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                                                    СЪДИЯ:   ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

като разгледа адм.д.№ 296 по описа за 2017г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на „НЮФИЛ ДИВЕЛПМЪНТС” ООД, ЕИК ***, с адрес гр. Китен, ул.“Хан Крум“ **, представлявано от управителя В.Д., против решения №27 и № 28, двете от 22.12.2016г. на началник отдел „МДТ” при община Царево. Жалбоподателят иска съдът да коригира тези решения като посочи вярната дата на издаване на отменените с тях АУЗД. Твърди, че тази дата е от 2013г., докато в решенията неправилно е посочено, че актовете са издадени през 2016г. Освен това иска от съда да осъди община Царево да му заплати 450 лв. адвокатски хонорар и 50 лв. държавна такса, платена в Административен съд Бургас.

От административната преписка, приложена към жалбата, съдът установи следното:

С два акта за установяване на задължения по декларация с последователни номера № 5213007327 и № 5213007328, двата издадени на 02.08.2013г. от орган по приходите в отдел „МДТ” Община Царево са определени задължения за един и същ имот за 2008г. за данък недвижими имоти (ДНИ) в размер общо на 542,53 лв., в това число главница и лихва, и такса битови отпадъци (ТБО) за същия период в размер на 1 333,60 лв. в това число главница и лихви. Актовете са обжалвани пред горестоящия административен орган, който с решения № 27 и №28 от 22.12.2016г. е отменил двата акта поради това, че са били издадени след като с предходни актове през 2009г. са установени същите задължения за същия период по отношение на същия имот.

В описаните решения административният орган навсякъде погрешно е изписал датата на АУЗД. Всички други индивидуализиращи данни на акта са посочени вярно, но вместо 2013г., когато са издадени актовете, решаващият орган е посочил 2016г. Тази фактическа грешка следва да бъде изправена по реда на чл.62, ал.2 от АПК - очевидни фактически грешки, допуснати в административния акт, се поправят от органа, който го е издал, и след изтичане на срока за обжалване. Самият ред сочи, че тя не се изправя от съда. 

Съдът, на основание чл.9б вр. чл.4, ал.1, 3 и 5 от ЗМДТ вр. чл.107, ал.3 и 4 ДОПК, е компетентен да разгледа жалба против АУЗД, в частта, в която той не е отменен от решаващия орган. В процесния случай и двата акта са отменени изцяло, поради което сезиращата съда жалба се явява недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Доколкото възраженията се отнасят до поправяне на очевидна фактическа грешка (чл.62, ал.2 АПК) и непълноти в акта (чл.62, ал.1 АПК) относно непроизнасянето на органа по разноските, съдът счита, че жалбата следва да се изпрати на решаващият орган за произнасяне по жалба на „НЮФИЛ ДИВЕЛПМЪНТС” ООД, ЕИК ***.

По изложените съображения и на основание чл.159, т.1 АПК вр. §2 от ДР на ДОПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „НЮФИЛ ДИВЕЛПМЪНТС” ООД, ЕИК ***, с адрес гр. Китен, ул.“Хан Крум“ **, представлявано от управителя В.Д., против решения №27 и № 28, двете от 22.12.2016г. на началник отдел „МДТ” при община Царево.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№296/2017г. по описа на Административен съд – Бургас.

ИЗПРАЩА жалбата на „НЮФИЛ ДИВЕЛПМЪНТС” ООД, ЕИК ***, против решения №27 и № 28, двете от 22.12.2016г. на решаващият орган началник отдел „МДТ” при община Царево – компетентен да разгледа исканията основани на чл.62, ал.1 и 2 АПК.

Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.

 

 

Съдия: