Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер  583              /01.04.2016 г.   град Бургас

 

 

 

Административен съд – гр.Бургас, деветнадесети състав, на седемнадесети март, две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

                                      Председател:   ХРИСТО ХРИСТОВ

      Членове:  1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                       2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

при секретаря Г.Д. и прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдия Колева касационно наказателно административен характер дело номер 296 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и  наказания (ЗАНН), вр. с чл.348 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), вр. с чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на „Радва“ ООД със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, бул. „Демокрация“ № 82А, представлявано от управителя Д.Д., против решение № 9/04.01.2015г., постановено по НАХД № 4588/2015г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 165/12.08.2015г., издадено от началника на Митница – Бургас, с което на касатора са наложени 22 административни наказания „имуществена санкция”, всяко от които в размер на 500 лева. Дружеството е санкционирано на основание чл.126а, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове за нарушения на чл.33а, ал.2 от същия закон. В касационната жалба са преповторени и доразвити възраженията на дружеството пред първата инстанция – допуснати съществени процесуални нарушения при издаването на  акта за установяване на административно нарушение (АУАН) и наказателното постановление (НП). Иска се съдът да отмени обжалваното решение и наказателното постановление.

Касаторът „Равда“ ООД – своевременно и редовно уведомен, се представлява от адв. Ц., която поддържа жалбата.

Ответникът – началникът на Митница - Бургас  в съдебно заседание не се явява и не изразява становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

След като прецени твърденията на страните и събраните по делото доказателства, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба изхожда от надлежна страна, подадена е в срока по чл. 211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, касационната жалба е неоснователна.

Производството пред Районен съд – Бургас е образувано по жалба на “Равда“ ООД против наказателно постановление № 165/12.08.2015г., издадено от началника на Митница Бургас, с което на основание чл.126а, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) на дружеството са наложени 22 броя имуществени санкции в размер от по 500 лева всяка за нарушения на чл.33а, ал.2 от същия закон. С първоинстанционното решение Районен съд – Бургас е потвърдил наказателното постановление като е приел за установено следното:

Въз основа на заповед № ЗМ-1000-863/11.12.2014 г. на Началник Митница Бургас служители на Митница Бургас са извършили проверка на място на „Равда“ ООД, което е икономически оператор на вътреобщностни придобивания на енергийни продукти. В хода на проверката е установено, че дружеството е извършило вътреобщностни придобивания на горивни масла, за които не са подавани писмени уведомления по смисъла на чл. 76в, ал.4, т.1 от ЗАДС. За извършената проверка е съставен протокол № 1744/12.12.2014г. от регистъра на протоколите за осъществяване на оперативен контрол на лица, извършващи дейност с акцизни стоки. На 18.12.2014г. „Равда“ ООД предоставя на служителите в Митница Бургас следните документи: фактури за доставка на фирма MOTUL Deutschland GmbH u DURAND Production S.A.S. за период от 01.01.2013г. до 12.12.2014г.; съпровождащи фактури за транспорт; товарителници; интрастат-декларации и пътни листoве за периода 01.01.2013г. до 12.12.2014г. Установено е, че дружеството е извършило 22 вътреобщностни придобивания на акцизни стоки – смазочни масла с код по КН 2710 1999 и с кодове 2710 1975, 2710 1981, 2710 1983, 2710 1987, за които не е подало уведомления по чл.76в, ал.4, т.1 от ЗАДС до Митница Бургас. Съставен е акт за установяване на административно нарушение № 84/25.02.2015г., който е предявен на нарушителя и подписан от него с възражения. Въз основа на акта е издадено наказателно постановление № 165/2015г., с което на „Равда“ ООД в качеството му на лице, което въвежда на територията на страната акцизни стоки – смазочни масла от територията на други държави- членки на ЕС, са вменени следните нарушения:

1. На 05.03.2013 г., в Митница Бургас, в качеството си на лице, което въвежда на територията на страната от територията на друга държава членка на ЕС акцизна стока с код по КН 27101999, е нарушило разпоредбата на чл. 33а, ал. 2 от ЗАДС като не е подало писмено уведомление до Митница Бургас за доставката, документирана с фактури № 550083081, №550083082,  № 550083087, № 550083089 от 28.02.2013 г. преди нейното изпращане.

2. На 02.04.2013 г., в Митница Бургас, в качеството си на лице, което въвежда на територията на страната от територията на друга държава членка на ЕС акцизна стока с код по КН 27101999, е нарушило разпоредбата на чл. 33а, ал. 2 от ЗАДС като не е подало писмено уведомление до Митница Бургас за доставките, документирани с фактури № 550086481, № 550086482, № 550086484  и № 550086485 от 25.03.2013 г., преди нейното изпращане.

3. На 30.04.2013 г., в Митница Бургас, в качеството си на лице, което въвежда на територията на страната от територията на друга държава членка на ЕС акцизна стока с код по КН 2710 1975 и КН 2710 1999, е нарушило разпоредбата на чл. 33а, ал.2 от ЗАДС като не е подало писмено уведомление до Митница Бургас за доставката, документирана с фактури № 550089729, № 550089730, № 550089733, № 550090115 от 25.04.2013 г., преди нейното изпращане.

4. На 27.05.2013 г., в Митница Бургас, в качеството си на лице, което въвежда на територията на страната от територията на друга държава членка на ЕС акцизна стока с код по КН 27101999, е нарушило разпоредбата на чл. 33а, ал. 2 от ЗАДС като не е подало писмено уведомление до Митница Бургас за доставката, документирана с фактури № 550093384/17.05.2013 г., № 5500934592/21.05.2013 г.,  № 550093593/21.05.2013 г., № 550094159/23.05.2013 г., преди нейното изпращане.

5. На 14.06.2013г., в Митница Бургас, в качеството си на лице, което въвежда на територията на страната от територията на друга държава членка на ЕС акцизна стока с код по КН 27101999, е нарушило разпоредбата на чл. 33а, ал. 2 от ЗАДС като не е подало писмено уведомление до Митница Бургас за доставката, документирана с фактури № 550098162/13.06.2013 г., № 550098164/13.06.2013 г., № 550098165/13.06.2013 г., № 550098167/13.06.2013 г., и № 550098335/14.06.2013 г., преди нейното изпращане.

6. На 22.08.2013г., в Митница Бургас, в качеството си на лице, което въвежда на територията на страната от територията на друга държава членка на ЕС акцизна стока с код по КН 27101999, е нарушило разпоредбата на чл. 33а, ал. 2 от ЗАДС като не е подало писмено уведомление до Митница Бургас за доставката, документирана с фактури № 550105476/21.08.2013 г., и № 550105593/22.08.2013 г., преди нейното изпращане.

7. на 04.09.2013г., в Митница Бургас, в качеството си на лице, което въвежда на територията на страната от територията на друга държава членка на ЕС акцизна стока с код по КН 27101981 и КН 2710 1987, е нарушило разпоредбата на чл. 33 а, ал.2 от ЗАДС като не е подало писмено уведомление до Митница Бургас за доставката, документирана с фактура № 30306526/05.09.2013 г., преди нейното изпращане.

8. На 01.10.2013г., в Митница Бургас, в качеството си на лице, което въвежда на територията на страната от територията на друга държава членка на ЕС акцизна стока с код по КН 2710 1975 и КН 2710 1999, е нарушило разпоредбата на чл. 33а, ал. 2 от ЗАДС като не е подало писмено уведомление до Митница Бургас за доставката, документирана с фактури № 550109390/30.09.2013г. и № 550109402/30.09.2013г, преди нейното изпращане.

9. На 15.10.2013г., в Митница Бургас, в качеството си на лице, което въвежда на територията на страната от територията на друга държава членка на ЕС акцизна стока с код по КН 27101981, 27101983 и 27101999, е нарушило разпоредбата на чл. 33а, ал. 2 от ЗАДС като не е подало писмено уведомление до Митница Бургас за доставката, документирана с фактура № 30307746/15.10.2013г., преди нейното изпращане.

10. На 29.11.2013г., в Митница Бургас, в качеството си на лице, което въвежда на територията на страната от територията на друга държава членка на ЕС акцизна стока с код по КН 27101975 и 27101999, е нарушило разпоредбата на чл. 33а, ал. 2 от ЗАДС като не е подало писмено уведомление до Митница Бургас за доставката, документирана с фактура № 550114583/22.11.2013г., преди нейното изпращане.

11. На 18.02.2014г., в Митница Бургас, в качеството си на лице, което въвежда на територията на страната от територията на друга държава членка на ЕС акцизна стока с код по КН 27101981, 27101983, 27101987 и 27101999, е нарушило разпоредбата на чл. 33а, ал.2 от ЗАДС като не е подало писмено уведомление до Митница Бургас за доставката, документирана с фактура № 40301090/18.02.2014г., преди нейното изпращане.

12. На 21.02.2014г., в Митница Бургас, в качеството си на лице, което въвежда на територията на страната от територията на друга държава членка на ЕС акцизна стока с код по КН 27101999, е нарушило разпоредбата на чл. 33 а, ал. 2 от ЗАДС като не е подало писмено уведомление до Митница Бургас за доставката, документирана с фактура № 550121666/18.02.2014г., преди нейното изпращане.

13. На 28.03.2014г., в Митница Бургас,  качеството си на лице, което въвежда на територията на страната от територията на друга държава членка на ЕС акцизна стока с код по КН 27101999, е нарушило разпоредбата на чл. 33а, ал. 2 от ЗАДС като не е подало писмено уведомление до Митница Бургас за доставката, документирана с фактури № 550126124/26.03.2014г., № 550126126/26.03.2014г. и № 550126324/27.03.2014г., преди нейното изпращане.

14. На 29.04.2014г., в Митница Бургас, в качеството си на лице, което въвежда на територията на страната от територията на друга държава членка на ЕС акцизна стока с код по КН 27101999, е нарушило разпоредбата на чл. 33а, ал. 2 от ЗАДС като не е подало писмено уведомление до Митница Бургас за доставката, документирана с фактура № 550130106/29.04.2013г., преди нейното изпращане.

15. На 30.05.2014г., в Митница Бургас, в качеството си на лице, което въвежда на територията на страната от територията на друга държава членка на ЕС акцизна стока с код по КН 27101999, е нарушило разпоредбата на чл. 33 а, ал.2 от ЗАДС като не е подало писмено уведомление до Митница Бургас за доставката, документирана с фактура № 550133794/30.05.2014г., преди нейното изпращане.

16. На 02.07.2014г., в Митница Бургас, в качеството си на лице, което въвежда на територията на страната от територията на друга държава членка на ЕС акцизна стока с код по КН 27101999, е нарушило разпоредбата на чл. 33а, ал. 2 от ЗАДС като не е подало писмено уведомление до Митница Бургас за доставката, документирана с фактура № 550137615/03.07.2014г. и № 550137616/03.07.2014г., преди нейното изпращане.

17. На 01.08.2014г., в Митница Бургас, в качеството си на лице, което въвежда на територията на страната от територията на друга държава членка на ЕС акцизна стока с код по КН 27101981, 27101983 и 27101987, е нарушило разпоредбата на чл. 33а, ал. 2 от ЗАДС като не е подало писмено уведомление до Митница Бургас за доставката, документирана с фактура № 30307746/01.08.2014г., преди нейното изпращане.

18. На 04.08.2014г., в Митница Бургас, в качеството си на лице, което въвежда на територията на страната от територията на друга държава членка на ЕС акцизна стока с код по КН 27101999, е нарушило разпоредбата на чл. 33 а, ал. 2 от ЗАДС като не е подало писмено уведомление до Митница Бургас за доставката, документирана с фактура № 550140896/04.08.2014г.  и № 550140899/04.08.2014г., преди нейното изпращане. 

19. На 23.09.2014г., в Митница Бургас, в качеството си на лице, което въвежда на територията на страната от територията на друга държава членка на ЕС акцизна стока с код по КН 27101999, е нарушило разпоредбата на чл. 33а, ал.2 от ЗАДС като не е подало писмено уведомление до Митница Бургас за доставката, документирана с фактури № 550144041/04.09.2019г. и № 550145868/23.09.2019г., преди нейното изпращане.

20. На 17.10.2014г., в Митница Бургас, качеството си на лице, което въвежда на територията на страната от територията на друга държава членка на ЕС акцизна стока с код по КН 27101999, е нарушило разпоредбата на чл. 33а, ал. 2 от ЗАДС като не е подало писмено уведомление до Митница Бургас за доставката, документирана с фактури № 550147687/10.10.2014г., № 550147688/10.10.2014г., № 550148373/17.10.2014г. и № 550148375/17.10.2014г., преди нейното изпращане.

21. На 31.10.2014г., в Митница Бургас,  в качеството си на лице, което въвежда на територията на страната от територията на друга държава членка на ЕС акцизна стока с код по КН 27101981, 27101983, 27101987 и 27101999, е нарушило разпоредбата на чл. 33а, ал. 2 от ЗАДС като не е подало писмено уведомление до Митница Бургас за доставката, документирана с фактура № 403091/31.10.2014г., преди нейното изпращане.

22. На 21.11.2014г., в Митница Бургас, в качеството си на лице, което въвежда на територията на страната от територията на друга държава членка на ЕС акцизна стока с код по КН 27101999, е нарушило разпоредбата на чл. 33а, ал. 2 от ЗАДС като не е подало писмено уведомление до Митница Бургас за доставката, документирана с фактура № 550152153/21.11.2014г., преди нейното изпращане.

Релевантните за спорното правоотношение юридически факти са установени в хода на първоинстанционното производство чрез свидетелски показания и писмени документи, въз основа на които е формиран извод за законосъобразно издадено наказателно постановление.

Решението е правилно и трябва да се остави в сила.

Основанията за касиране на първоинстанционното решение по същество преповтарят възраженията на жалбоподателя пред решаващия съд. На всяко от тези възражения съдът е отговорил обстойно, мотивирано и изчерпателно.

От приложените писмени доказателства безспорно е установено, че "Равда" ООД е извършил 22-те административни нарушения на  чл. 33а, ал. 2 от ЗАДС, съгласно който, когато лица въвеждат на територията на страната стоките съставляващи смазочни масла с кодове по КН от 2710 19 71 до 2710 19 93 и други смазочни масла, включени в код по КН 2710 19 99, е 0 лв. за 1000 кг.по ал. 1, се прилагат разпоредбите на чл. 76в, ал. 4, т. 1, 2, 3 и 5 и ал. 5. От друга страна, нормата на чл. 76в, ал. 4, т. 1 от ЗАДС указва задължението на лице въвеждащо в страната смазочни масла от вида на посочените писмено да уведоми компетентното митническо учреждение по постоянен адрес, съответно седалище, че възнамерява да получи въпросните стоки преди тяхното изпращане. В настоящия случай липсва спор между страните, че дружеството е получател на стоки от вида на посочените в  чл. 33а, ал. 2 от ЗАДС, като в 22-те от случаите на въвеждане не е изпълнило задължението си да уведоми Митница Бургас, че възнамерява да получи такива стоки.

Разпоредбата на чл.76в, ал.4, т.1 от ЗАДС задължава лицата, които получават на територията на страната акцизни стоки, освободени за потребление в друга държава – членка да уведомят писмено митническото учреждение по седалището си, че възнамеряват да получат акцизни стоки. Уведомлението трябва да се извърши преди изпращането на акцизните стоки от другата държава- членка на Европейския съюз. Безспорно е установен фактът, че дружеството не е подало пред Митница Бургас, в чиято териториална компетентност попада седалището му, уведомление за изпратените от Германия и Франция акцизни стоки. При тези фактически данни, се установява, че с бездействието си касаторът е нарушил разпоредбата на чл. 76в, ал.4, т.1 от ЗАДС, поради което правилно е санкциониран с административното наказание, предвидено в чл.126а, ал.1 от ЗАДС. Текстовете на цитираните норми са изписани правилно и точно, както в мотивната, така и в разпоредителната част на наказателното постановление и не оставят никакво съмнение за правната квалификация на 22-те деяния. Районният съд е анализирал прецизно фактическите и правни основания, изложени във възражението на жалбоподателя и като е достигнал до аналогичен правен извод е постановил правилно решение, по отношение на което не са налице основанията за касиране.

Относно изложените от касатора доводи, свързани с неточности при определяне на датата на която е извършено нарушението, съдът счита същите за неоснователни. Разпоредбата на чл.76в, ал.4, т.1 от ЗАДС изисква уведомлението да се извърши преди изпращане на стоките. В случая няма спор, че такова уведомление не е направено, въпреки задължението. Нарушението се състои в бездействие на дружеството да изпълни едно свое правно дължимо поведение до определен срок – до деня преди дата на изпращане на стоката. Дори и да изпълни това нормативно регламентирано задължение, след този срок лицето вече е в нарушение. Следователно от датата на изпращане на акцизната стока дружеството вече е нарушило разпоредбата на чл. 76в,ал. 4, т. 1 от ЗАДС.

Като е достигнал до същите правни изводи, Районният съд е постановил правилно решение, което не страда от посочените в жалбата пороци и трябва да се остави в сила.

Мотивиран от това, Бургаският административен съд , XIХ състав

 

 Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 9/04.01.2016г., постановено по НАХД № 4588/2015 г. по описа на Районен съд – Бургас Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                          2.