ПРОТОКОЛ

       

Година 2011,13.04.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     СЕДМИ административен състав       

На тринадесети април                                  две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 296 по описа за 2011 година.                     

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.Д.С., редовно уведомен, се явява лично и с адв.Георгиева, която представя пълномощно.

За ДНСК-СОФИЯ, редовно уведомени, се явява юрисконсулт Алексиева, която представя пълномощно.

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.П.Б., която не е депозирала заключението си в законоустановения срок. 

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.ГЕОРГИЕВА: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт АЛЕКСИЕВА: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.ГЕОРГИЕВА: Поддържам жалбата. Не се противопоставям да се изслуша вещото лице в днешно съдебно заседание. Запознати сме със заключението.

         Юрисконсулт АЛЕКСИЕВА: Оспорвам изцяло жалбата. Запозната  съм със заключението. Моля да се изслуша вещото лице в днешно съдебно заседание.

Представям и моля да приемете доказателства под опис. Моля да се приемат по делото. Представям Заповед № РД-14-74/15.12.2010г. на Заместник началника на ДНСК. Представям тези доказателства във връзка с направените в жалбата доводи и в изготвената експертиза за покриване на калканна стена в УПИ, граничещо с УПИ VІІІ-293, кв.55. и във връзка с това, че за покриване на калканната стена е цитиран чл.21, ал.2 от ЗУТ за задължения за покриване на калканна стена е абсолютно неотносимо. В същият цитиран член в ал.2 е изписано изрично, че същите не се покриват, когато чрез тяхното покриване се допуска нарушение на други нормативи. Във връзка с това представям писмо на директора на НИПК, видно от което жалбоподателят е входирал искане за скица, което е отказано, като в мотивите на директора на НИПК се казва, че не може да бъде изготвена скица, тъй като представеният от жалбоподателя снимков материал на моментното положение визира изпълнен незаконен строеж в имота. С оглед на което в последствие е образувана преписка в РДНСК-гр.Бургас. Към настоящия момент е издадена заповед, същата е обжалвана и е насрочено дело № 426/2011г. за 10.05.2011г. на Административен съд-гр.Бургас. Това е заповедта, която представям като доказателство, че покритата калканна стена представлява изпълнена незаконна надстройка.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Представям снимков материал за сведение на съда.

Изискванията на проектанта бяха едно било и една стреха.

Адв.ГЕОРГИЕВА: Моля да изключите от доказателствения материал Заповед № РД-14-74 от 15.12.2010г. издадена от Заместник началника на ДНСК, тъй като считам, че същата е неотносима към спора, тъй като касае друга постройка, находяща се в друг поземлен имот.

Юрисконсулт АЛЕКСИЕВА: Заявявам, че представя това доказателство само и единствено защото основните мотиви на държавата и ДНСК са същите. Същата калканна стена е част от надстройката, за която е констатирано, че е незаконен строеж. Не може покриването да бъде основание за законно изграждане на подпокривен калкан.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка и в днешно съдебно заседание писмени доказателства, като основателността на Заповед № РД-14-74 към предмета на спора ще цени с крайния съдебен акт.

ДОПУСКА до разпит вещото лице, чиято самоличност снема, както следва:

И.П.Б. –семейна, неосъждана, предупредена за отговорността по чл.290 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирала съм заключение, което поддържам.

         Адв.ГЕОРГИЕВА: Нямам въпроси.

         Юрисконсулт АЛЕКСИЕВА: Извършихте ли проверка на място?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, направих оглед и извърших проверка на място.

         Юрисконсулт АЛЕКСИЕВА: Установихте ли одобрени и съгласувани от НИПК проекти?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Установих, че в зоната на привързаност към калкана има разлика 55см от одобрения проект. Тези 55см се изразяват във височинното изравняване на стрехата на двете сгради, т.е., надстройката е висока с 55см повече от предвиденото по проект, който е одобрен от Община Несебър и съгласуван с НИПК. Това съм видял в архива на Община Несебър.

         Юрисконсулт АЛЕКСИЕВА: От коя фасада констатирахте отклонението?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Отклонението от 55см е от западната фасада. Таванският етаж е увеличен с 44кв.м., което не е според предвижданията по плана. В момента са обособени като жилищна площ, но не са предвидени по проект като жилищна площ, а за склад. Т.е, надстройката трябва да бъде със скосен покрив по южната фасада, а не да е изпълнен като нормален жилищен етаж.

         Западната фасада е увеличена с 55см, а южната с 44кв.м.

         Всичко като площ е допустимо, но южната фасада трябва да е със скосен покрив. Вместо склад в момента е изградено жилище. Тези 44кв.м. всъщност са в подпокривното пространство, където трябва да има скосяване на покрива.

         Част от таванския етаж е разрешен за жилищна площ, но другата част е като склад и трябва да има скосена стреха, а тук е изградена като нормален жилищен етаж. На цялата сграда котата е една и съща.

         Юрисконсулт АЛЕКСИЕВА: Коя е фасадата изток?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Фасада изток е фасадата, която е към улицата.

         Юрисконсулт АЛЕКСИЕВА: Покривът по одобрения план ли е изпълнен?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В зоната на връзката с калкана са изравнени. Покривът на сградата също не е изпълнен съобразно одобрения проект. Трябва да е скосен, а е вдигнат и изравнен с покрива на цялата сграда и съседната къща.

         Има отклонение и на трите фасади: западната е с отклонение 55см при свръзката с калкана; за южната и източната, по проект е предвиден скосен покрив, а в действителност е изпълнен цял нормален жилищен етаж и покривът е равен, а не скосен.

         Нарушението според мен са тези 44кв.м., нарушението за южната и източната фасада са скосеният покрив.

         Юрисконсулт АЛЕКСИЕВА: Предвиден ли е трети жилищен етаж?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В подпокривното пространство е одобрен от общината частично жилищен етаж. Нарушението е в обема на подпокривното пространство.

         Юрисконсулт АЛЕКСИЕВА: Според Вас в тази част има ли отклонение?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В южната част е налице съществено отклонение. Отклонението в тази част е в размер на 2,39м.

Юрисконсулт АЛЕКСИЕВА: нямам повече въпроси.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 300лв, платими от внесения депозит.

 

         Адв.ГЕОРГИЕВА: Няма да оча доказателства. 

         Юрисконсулт АЛЕКСИЕВА: Моля да задължите Община Несебър да представи преписката с целия одобрен инвестиционен проект. Представила съм по делото проектите, с които разполага РДНСК, но те не са в цялост.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА Община Несебър в 7-дневен срок от уведомяването да представи в цялост одобреният инвестиционен проект за обект „Надстройка на жилищна сграда, находяща се на ул.”Ахелой” № 15, в УПИ VІІІ-293, кв.55 по плана на гр.Несебър във връзка със Заповед № 136/15.02.2007г., с която е одобрено изменение на ПУП-РУП за УПИ VІІІ-293, кв.55 по плана на гр.Несебър, както и одобрените инвестиционни проекти и разрешение за строеж за обект „Жилищна сграда с два броя магазини за промишлени стоки” в УПИ VІІІ-293, кв.55 по плана на гр.Несебър.

         ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 22.06.2011г. от 14.00 часа, за която дата и  час страните са редовно уведомени.

        

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.29 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: