ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

Номер 2573               29 октомври 2018 година                град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, осми състав, в закрито заседание на  двадесет и девети октомври,  две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                               

                                                                                   Съдия: Златина Бъчварова

 

като разгледа административно дело номер 2967 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

       Производството е образувано по жалба на Т.Д.Ш. ***, против разпореждане №4506-40-1029 от 03.04.2018 г. на директора на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, НОИ София, с  което е отказано изплащане на гарантирано вземане.

           С молба от 09.08.2018 г. жалбоподателят е поискал делото да бъде прекратено и да се изпрати за разглеждане на Административен съд Бургас като се е позовал на нормата на чл.26, ал.4 от Закона  за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя/ЗГВРСНР/.

           С определение №6532 от 18.10.2018 г. Административен съд София град е прекратил производството по адм. дело №4595/2018 г.  и е изпратил делото по подсъдност на Административен съд Бургас.

          Административен съд Бургас намира, че не е местно компетентен да разгледа спора по същество и съображенията за това са следните:

          От представената административна преписка се установява, че жалбоподателят е сезирал със заявление - декларация за отпускане на гарантирано вземане, вх.№4502-21-1308/26.03.2018 г. ТП НОИ София, тъй като седалището на работодателя е в гр.София.  Следователно седалището на териториалното поделение на Националния осигурителен институт, по смисъла на чл.26, ал.4 ЗГВРСНР, е в гр.София и съответно компетентен да  разгледа спора е Административен съд София град.

         В случая местната компетентност е регламентирана в специалния закон - Закона  за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, който дерогира общото правило на чл.133 АПК.

          Съгласно правилото на чл.134, ал.1 АПК определената от закона подсъдност не може да бъде изменяна по съгласие на участващите в делото лица, т.е. изразената от жалбоподателя воля делото да се разгледа от Административен съд Бургас не е определяща. С процесното разпореждане Ш. изрично е бил уведомен пред кой съд може да обжалва административния акт.

          В този смисъл е определение №11317 от 26.09.2018 г. по адм. дело №10867/2018 г. г., VІ отд. на ВАС.

         С оглед изложеното делото следва да бъде прекратено и изпратено на Върховен административен съд за определяне на подсъдността.

         Ето защо и на основание чл.135, ал.3 във връзка с ал.6 АПК, Административен съд Бургас, осми състав,

 

          ОПРЕДЕЛИ :

 

          ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело номер 2967/2018 г. по описа на Административен съд Бургас.

          ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд на Република България за определяне на подсъдността.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                     СЪДИЯ :