ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 13.12.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На тринадесети декември                             две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2967  по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.П.Д.,  редовно и своевременно призован,  се явява лично. Явява се процесуален представител адв. И., надлежно упълномощена по делото, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ, редовно и своевременно призован, изпраща процесуален представител ю.к.М., с представено пълномощно  по делото.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВ.И. : Да се даде ход на делото.

Ю.К. М.:Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано по жалба  на М.П.Д., ЕГН **********,***, чрез адв.М.И. протива Заповед № 4233/20.10.2017 г. на Директора на Агенция Митници.

          Съдът указва на страните следната доказателствена тежест:        В тежест на административният орган  е да установи наличието на материално-правните предпоставки за постановяване на оспорения административен акт, както и обстоятелството, че са спазени процесуалните правила при провеждане  на съответното дисциплинарно производство до степен, в която не е допуснато нарушаване правото на защита на жалбоподателя.

При позоваване на позитивни факти и обстоятелства, в тежесст на позовалата се страна е да докаже наличието им, в случай че черпи права от тях.

 

          Съдът докладва постъпилата административна преписка.

АДВ.И.: Поддържам жалбата. Запозната съм с преписката  представена от ответника. Не възразявам да я приемете. Представям молба с две доказателства приложени към нея,  които моля да приемете.Едното доказателство е поредното връчено  постановленине за привличане като обивиняема и  една диплома за образователна степен. Други доказателства няма да сочим на този етап.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата.Моля да приобщите   административната преписка. Не възразявам да бъдат приети днес представените писмени доказателства. Нямам доказателствени искания. Няма да соча други доказателства.

Съдът като изслуша  становищата на страните счита, че представената административна преписка, както депозираните днес писмени доказателства следва  да бъдат приети като допустими и относими към предмета на спора, поради което

 

                                       О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената административна преписка.

ПРИЕМА  представените в днешното съдебно заседание писмени докозателства, а именно: Заверени копия на постановление за привличане на обвиняем от 18.10.2017г. и диплома за образователна и научна степен.

АДВ.И.: Няма  да соча други доказателства.  Нямаме свидетели, които да имат отношение към предмета на спора.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество

АДВ.И.: Моля да уважите жалбата на  М.Д., като отмените обжалвания административен акт. Моля да й присъдите разноските, за което представям списък. Моля за срок за писмени бележки, извън посочените в жалбата.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и потвърдите Заповедта на Агенция „Митници“. Моля да ми дадете срок да изложа  съображенята си в писмена защита. Моля, да ми присъдите ю.к. възнаграждение в размер, съгласно закона.

 Съдът определин 7 дневен срок  за писмени бележки на страните по делото.

Съдът  счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  със съдебен акт в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: