ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 15.01.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  петнадесети януари                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2966 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.С.Н.- редовно и своевременно призован, явява се лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС, редовно и своевременно призован, изпраща за представител ю.к.С., надлежно упълномощена с представено пълномощно по делото.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.: Да се даде ход на делото

Ю.К.С.:Да се даде ход на делото

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от Т.С.Н., с ЕГН **********, с адрес: ***/ против Заповед № 2827/10.10.2017г. на кмета на  Община Бургас, с която е  прекратено наемното правоотношение с Т.С.Н., ЕГН ********** за общинско жилище, представляващо апартамент, находящ се в гр.Бургас, к-с „Меден Рудник“, бл.***, вх.3, ет.6, ап. /ляв/, поради неплащане на консумативните разноски за вода за повече от 3 /три/ месеца и отпадане на условията за настаняване в общинско жилище.

Иска се отмяната на оспорената заповед като незаконосъобразна.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на последното съдебно заседание  пред настоящата съдебна инстанция.

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.: Поддържам жалбата си. Аз съм представила документи, водата съм я платила. Аз съм инвалид по болест, полусляпа съм и не мога да работя каквато й  да е работа. Тъй като аз бях изоставена от съпруга ми, който замина в чужбина и ми беше много трудно със средствата, работих през лятото.

Ю.К.С.: Нямам възражения по доклада. Представям и моля да приемете справка кога са изплатени задълженията.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.: Искам да заявя,че не съм получила предупредително писмо от Общината. С голямо закъснение разбрах, че съм имала закъснение , че направо ме гонят от апартамента. Аз изплатих веднага  и съм представила ксерокопията в Общината.

          Съдът докладва, че по делото с входящ № 467/12.01.2018 година от ответната страна е постъпило становище, подписано от ю.к.Старшимирова, ведно с писмени доказателства, както следва: Фактура 0034481811, с дата 25.01.2017 г., в размер на 22,68 лева. фактура 0103990473, с дата 25.01.2017г., лихва 0,97 лева; фактура 0034609232, с дата 24.02.2017г., в размер на 18,14 лева. фактура 0104051318, с дата 24.02.2017г., лихва 0,64 лева; фактура 0034735275, с дата 24.03.2017 г., в размер на 47,63 лева, фактура 0104084353, с дата 24.03.2017 г., лихва 0,77 лева; фактура 00344867119, с дата 25.04.2017г., в размер на 20,41 лева.  фактура 0104118565, с дата 25.04.2017г., лихва 0,36 лева;   фактура 0034998294, с дата 25.05.2017г., в размер на 20,41 лева. фактура 0104154563, с дата 25.05.2017г., лихва 0,74 лева. фактура 0035134185, с дата 26.06.2017г., в размер на 10,75 лева. фактура 0104187891, с дата 26.06.2017г., лихва 0,97 лева. фактура 0035277310, с дата 25.07.2017г., в размер на 10,02 лева.  фактура 0104226069, с дата 25.07.2017г., лихва 1,03 лева;  фактура 0035425463, с дата 25.08.2017г., в размер на 26,47 лева.  фактура 0104255543, с дата 25.08.2017г., лихва 1,22 лева; фактура 0035575954, с дата 26.09.2017г., в размер на 11,34 лева. фактура 0104285160, с дата 26.09.2017г., лихва 1,34 лева; Договор № 55/2012г. за ВиК услуги; Писмо с изх. К-2196/09.10.2017г. от „ВиК" ЕАД, Справки от системата на „ВиК" ЕАД с дати 07.04.2017г., 31.05.2017г., 15.08.2017г., 27.09.2017г. и 11.10.2017г., Справка от ОП „Общински имоти" за дължими суми към 12.01.2018г., за ползвана вода от Т.Н., платени на ВиК дружеството от предприятието, съгласно договор № 55/2012г.,Протокол за изземване на общинско жилище, с дата 06.11.2017г.;

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.: Да се приемет представените доказателства.

          Ю.К.С.: Да се приемат.

Съдът намира, че представените  писмени документи са относими към предмета на разглеждане, поради което

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА постъпилите с писмо вх.№ 467/12.01.2018 година от ответната страна писмени доказателства, както следва: Фактура 0034481811, с дата 25.01.2017г., в размер на 22,68 лева. фактура 0103990473, с дата 25.01.2017г., лихва 0,97 лева; фактура 0034609232, с дата 24.02.2017г., в размер на 18,14 лева. фактура 0104051318, с дата 24.02.2017г., лихва 0,64 лева; фактура 0034735275, с дата 24.03.2017г., в размер на 47,63 лева, фактура 0104084353, с дата 24.03.2017г., лихва 0,77 лева; фактура 00344867119, с дата 25.04.2017г., в размер на 20,41 лева.  фактура 0104118565, с дата 25.04.2017г., лихва 0,36 лева;    фактура 0034998294, с дата 25.05.2017г., в размер на 20,41 лева. фактура 0104154563, с дата 25.05.2017г., лихва 0,74 лева. фактура 0035134185, с дата 26.06.2017г., в размер на 10,75 лева. фактура 0104187891, с дата 26.06.2017г., лихва 0,97 лева. фактура 0035277310, с дата 25.07.2017г., в размер на 10,02 лева.  фактура 0104226069, с дата 25.07.2017г., лихва 1,03 лева;  фактура 0035425463, с дата 25.08.2017г., в размер на 26,47 лева.  фактура 0104255543, с дата 25.08.2017г., лихва 1,22 лева; фактура 0035575954, с дата 26.09.2017г., в размер на 11,34 лева. фактура 0104285160, с дата 26.09.2017г., лихва 1,34 лева; Договор № 55/2012г. за ВиК услуги; Писмо с изх. К-2196/09.10.2017г. от „ВиК" ЕАД, Справки от системата на „ВиК" ЕАД с дати 07.04.2017 г., 31.05.2017г., 15.08.2017г., 27.09.2017г. и 11.10.2017г., Справка от ОП „Общински имоти" за дължими суми към 12.01.2018г., за ползвана вода от Т.Н., платени на ВиК дружеството от предприятието, съгласно договор № 55/2012г.,Протокол за изземване на общинско жилище, с дата 06.11.2017г.; както и представената в днешното съдебно заседание справка, изпратена с писмо изх.№К-101-1/15.01.2018г. от ВиК Бургас, подписана от Изпълнителния директор.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.: Друго нямам да представя. Да се приключи събирането на доказателства.

Ю.К.С.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.: Искам да подчертая, че 21 години живея  в това жилище и съм го поддържала. Без врати и без прозорци беше, когато го взех.Това жилище докато съм живяла съм го поддържала, сменила съм ел.табло, тръби, ПВЦ дограма навсякъде, имам собствено кухненско обзавеждане, което е лично мое, защото шкафовете ги нямаше. Нямаше мокет, сложих  входна врата. Аз обнових целия апартамент. Ремонт съм си правила – ново гърне, мивка, всичко с мои средства. Когато последния път дойдоха не бяхме предприели ремонт, защото не знахме кой ще остане в жилището. Ние направихме ремонта, едната стая- детската е с голяма влага, тя е почти неизползваема. Заповедта я получих 1-2 седмици след като я издадоха. Имах предупредително писмо, с което да ме гонят и тогава отидох в общината да получа заповедта. Аз им представих фактурите, че съм платила и водат. Платих водата преди да получа заповедта. Аз съм на улицата.

Ю.К.С.: Моля да оставите жалбата без уважание като неснователна и недоказана. Към момента на издаване на заповед №2827/10.10.2017г.  на кмета на Община Бургас жалбоподателката  Н. не  е била заплатила  водата за 12 месеца. В справката,  която е представена е  изплатена за 9 месеца. В случай, че са извършени плащания, то това са въпроси на последващи гражданско- правни отношения. Прекратяването на наемното правоотношение   не освобождава  наемателя да плати за ползвана  вода. Преценката  се прави  към момента на издаване на заповедта и  възникналите нови факти след издаване на заповедта,  а именно плащане на консумативни разноски са неотносими към преценката за нейната законосъобразност. Моля за ю.к. възнаграждение.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.:  Аз отидох в общината казах, че съм получила писмо, дадох бележките, където съм платила и ми връчиха заповедта. Не ми направих компромис въпреки, че бях платала. Аз искам да се отмени заповедта, защото съм платила. Това всичко е мое. Аз ще бъда благодарна и на по- малко жилище – една гарсониера. Аз живея в стрес, не мога да спя. Аз от притеснения свалих 20 кг.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: