ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 05.06.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На пети юни                                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2965 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ „Трейд Ка“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адв. М., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ РИОСВ гр. Бургас, редовно призован, се явява юк. К., с представено по делото пълномощно.

За Окръжна прокуратура – Бургас се явява прокурор Червеняков.

В залата се явява вещото лице Т.Д..

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва:

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата от съда съдебно-счетоводна експертиза, като заключението е депозирано на 28.05.2018 г. – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по смисъла на чл. 199 от ГПК.

 

адв. М.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

юк. К.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки съдът пристъпва към разпит на вещото лице, на което снема самоличност, както следва:

 

Т.Ж.Д. - ** години, българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните, вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

адв. М.: Имам въпроси. Да разбирам ли от заключението, че ищецът е работил на този паркинг и следващата година - 2017 г.?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: По счетоводни документи има отчетени приходи и разходи за този обект за 2017 г.

 

адв. М.: За двата месеца – юли и август?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Да.

 

адв. М.: Най-накрая в заключението си пишете разлика между възможен приход и извършени разходи - 11 995,00 лв. Това е възможната печалба ли?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Това са нетните приходи – печалбата, да.

 

адв. М.: Може ли тази цифра да я разделите на ден, защото той е спрял да работи на 03.08., а сега е работил и август т.е горе долу на един ден на два календарни месеца? Среднодневното е, ако се раздели на 62 дни, така ли?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Да.

 

адв. М.: Счетоводството редовно ли е водено?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Това, което съм проверила като документация по отношение на тази документация счетоводството е редовно водено.

 

адв. М.: Тези приходи, които отчитате за 2016г., те са по касови бележки ли?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: По касова книга са.

 

адв. М.: Също касова книга е водена и за 2017 г.?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Да.

 

адв. М.: Вие сте работили по данните от касовата книга и фискалната памет ли?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Предоставени ми бяха касовите книги. Това са първичните документи, които съм ползвала.

 

адв. М.: Тоест да разбирам, че за двамата месеца за 2017 г. приходът е 44 883,00 лв., така ли?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Да, така е.

 

адв. М.: Бихте ли обяснили как определяте тази цифра – 11 995,00 лв.?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Определила съм я по начина, по който е заведена исковата претенция, като съм взела приходите по касов апарат за 2017 г., приспаднала съм приходите по касов апарат за 2016 г. и съм приспаднала разходите за 2016 г. Това е чисто математическата формула на изчисление, като съм го описала в заключението.

 

адв. М.: Да считам ли, че ако бе работил този обект до края на м. август  2016 г. сумата 11 995,00 лв. е възможен приход?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Тази сума е условно казано възможен приход, тъй като никога не може да се каже със сигурност дали условията биха били същите.

 

адв. М.: Каква е степента на вероятност?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Не мога да кажа. Няма как да отговоря на този въпрос.

 

адв. М.: Но е факт, че следващата година се реализира приход от същия обект?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Да, това съм видяла от счетоводните данни.

 

адв. М.: Нямам други въпроси към настоящия момент.

 

Юк. К.: От касовите книги разбирали се за каква предоставена услуга става въпрос?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Да, разбира се, че е от услуга на паркинг „Силистар”. Издавани са касови бележки. Аз виждам дневните и месечните отчети в тези касови книги.

 

Юк. К.: Отговаряйки на въпросите в експертизата навсякъде без изключение е споменат къмпинг „Силистар”. Как ще обясните, че говорите за къмпинг, а не за паркинг?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Обектът е къмпинг „Силистар”, а дейността е от издаване на касови бележки за паркиране.

 

Юк. К.: Как разграничихте къмпинг „Силистар” и паркинга?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Аз не съм търсила начин да ги разгранича.

 

Юк. К.: Ама не може. Те са два различни обекта. Вие говорите за къмпинг „Силистар”.

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Аз не съм имала предвид, че има някаква разлика между къмпинга и паркинга. Дейността е от паркинга.

 

Юк. К.: Знаете ли от коя дата е спряна дейността на „Трейд Ка” ЕООД?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Не съм имала за задача и не съм изследвала.

 

Юк. К.: Искам да уточним за кой точно имот става въпрос 2016 г. и 2017 г.? Въпросът го задавам във връзка с факта, че ние твърдим, че 2017 г., видно от представените с отговора НП, „Трейд Ка” ЕООД са експлоатирали множество имоти, които са ги използвали за паркинг. Искам да уточним, тъй като номерът на имота не е упоменат в експертизата.

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Нямам представа, не съм проверявала и не съм знаела, че е възможно да има няколко паркинга и на няколко места да се осъществява дейността. Не мога да отговоря.

 

Юк. К.: За целия м. юли 2017 г. ли имаше издадени касови бележки?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Доколкото си спомням началото не беше първо число на месеца, а по-късна дата. Не мога да посоча точната дата.

 

Юк. К.: Нямам повече въпроси.

 

Прокурорът: При прегледа на счетоводната документация имаше ли друга дейност това дружество или само експлоатация на паркинг? 

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Видно от отчетените приходи и разходи в 2017 г. дружеството е имало и друга дейност за 2017 г.

 

Прокурорът: Въпросната дейност за експлоатация на паркинг е била в отделно счетоводство, така ли?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Аз разполагах с първичните счетоводни документи – фактури, от които е пределно ясно, че разходите са именно за този къмпинг. Касовите книги така са наименувани.

 

Прокурорът: Може ли да кажете, че това, което сте видели, касае точно определена дейност - експлоатация на конкретния паркинг?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Приходите, които съм посочила, са от отчетени приходи за тези два месеца за този къмпинг. Поне така са осчетоводени.

 

Прокурорът: за паркинг или за къмпинг?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: В отчета за продажбите в счетоводния регистър, отразяващ приходите, е отразено паркинг услуги.

 

реплика на Юк. К.: Казвате, че има и други услуги.

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Аз съм взела предвид само тези. Другите не участват в изчисленията на експертизата.

 

Прокурорът: В това, което сте се запознали, имаше ли дейност за друг вид паркинг?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Не съм изследвала другите  дейности на дружеството. Не съм изчислила каква е евентуално другата дейност на дружеството, но виждам, че 2017 г. има и други приходи и други разходи, осчетоводени като цяло за годината.

 

Адв. М.: Възражението, което исках да направя във връзка с поставените въпроси в защитата на ответника, е, че процес по ЗОДОВ е исков такъв по ГПК, т.е. няма как да се задават въпроси, да се сочат доказателства за факти и твърдения, които не са заявени в отговора. Внимателният прочит на отговора на ответника релевира едно правно възражение, че като не сме обжалвали предварителното изпълнение нямаме право на обезщетение. Второто е разпоредбата на чл. 51 от Закона за задълженията и договорите.  Дотук няма въведени фактически твърдения, че ние сме извършвали някаква друга дейност 2017 г., примерно къмпинг „Силистар”. Това не е твърдяно в отговора, т.е. не е относимо към спора. За мен заключението на вещото лице е аргументирано и моля да се приеме.

 

Юк. К.: От заключението не става ясно къде точно се намира паркинга 2016 г. и 2017 г. В кой имот?

 

Прокурорът: Не възразявам да се приеме. Досежно кредитираното на същото съдът следва да го съобрази и с останалите доказателства по делото и с крайния си съдебен акт.

 

С оглед становището на страните и по представеното заключение, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема заключението на вещото лице Т.Д., на което определя възнаграждение в размер на 300,00 лв., платими от внесения депозит. / изд. Р.К.О. – 300 лв.- 05.06.2018 г./

 

Адв. М.: В исковата молба по реда на чл. 127, ал. 2 гпк сме поискали трима свидетели при режим на довеждане. В първото съдебно заседание ангажирахме гласните доказателства на един свидетел. Днес при изслушване на експертизата и оспорване на същата от ответника и от участващата по силата на закона Прокуратура се прави оспорване на експертизата и се твърдят факти, а именно, че сме извършвали дейност по експлоатация на паркинг на друго място, в друг имот, евентуално друга местност, или сме извършвали друга търговска дейност пак там в Силистар. В тази връзка аз правя конкретизиране на това доказателствено искане по отношение двама свидетели, които не съм водил. Моля да ми дадете възможност да доведа тези свидетели и да докажа с тях оспорвания факт, че 2017 г. ние сме работили на същото място и сме извършвали същата дейност м. юли и м. август, която е била спряна м. август 2016 г. Моля за следващото съдебно заседание да ми дадете възможност да бъдат доведени и разпитани допуснатите от съда още двама свидетели,  които обаче да отговорят и на посочените днес от мен факти и обстоятелства.

 

ЮК. К.: След като се запознах с протокола от предходното съдебно заседание видях, че съдът е приел като доказателство DVD диск. С неговото съдържание ние не сме запознати. Бих искала да взема отношение. Бих искала също така да направя като допълнение на отговора си на исковата молба и във връзка с представената в днешното съдебно заседание експертиза, както знаете аз съм представила два броя НП от 2016 г. и 2017 г.,  които са издадени на ищеца и е видно от тях, че става въпрос за различни имоти и в двата случая става въпрос за дейност „паркинг”,  упомената и в експертизата, но за 2017 г. дружеството е експлоатирало не само един паркинг, а няколко паркинга. За допълнение бих искала да представя и три броя КП - един от 2016 г. и два от 2017 г., като е видно, че 2017 г. „Трейд Ка” ЕООД е експлоатирало и други имоти на същото място.

 

АДВ. М.: Заявявам, че имам техническата възможност за следващото съдебно заседание да представя втори екземпляр от приложения по делото DVD диск. Поради исковия характер на процеса възразявам да се приемат сега доказателства при настъпилите преклузии по приложение ГПК. Тези факти би трябвало да бъдат твърдени най-късно до доклада на съда и първото заседание, включително и доказателства за тях. Това са налични доказателства, които са съществували за ответника. Те са издадени от него, не са нови и нововъзникнали по чл. 147 ГПК, поради което възразявам за приемането им. КП отразяват едно становище на административния орган и не се ползват с официална удостоверителна сила извън административното производство. Оспорвам същите по съдържание и като допустимост, и относимост. Ще ползвам гласните доказателства във връзка с оспорването.

 

Прокурорът: Не възразявам да бъдат допуснати до разпит поисканите свидетели. Във  връзка с доказателствата няма пречка да бъдат приети, тъй като производство по смисъла на чл. 1, ал.2 ЗОДОВ се разглежда по реда, установен по АПК.  Не възразявам, че ГПК се прилага субсидиарно, но по реда на АПК доказателства - писмени и гласни могат да бъдат поискани и допуснати по всяко време на процеса до приключване на съдебното дирене и започване на устните състезания, така че моля да бъдат приети представените доказателства, като препис от тях следва страната да предостави на другата такава.

 

Съдът, с оглед заявеното от страните становище по представените документи намира същите за допустими писмени доказателства. В случая производството се развива по чл. 203 АПК, поради което липсва процесуална пречка в хода на съдебното дирене да бъдат ангажирани допълнителни както писмени, така и гласни доказателства. Относно относимостта им към предмета на спора съдът ще се произнесе с крайния си съдебен акт.

С оглед заявеното оспорване на истинността им и предвид допуснатите вече двама свидетели съдът счита, че в подкрепа на така заявеното оспорване по отношение на жалбоподателя е предоставена процесуална възможност да защити това оспорване.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените от процесуалния представител на ответника в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

 

указва на процесуалния представител на жалбоподателя задължението му за следващо съдебно заседание да осигури присъствието на поисканите за разпит от него двама  свидетели, като при неизпълнение на така даденото указание определението, с което тези двама свидетели са допуснати, ще бъде отменено.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 11.09.2018 г. от 14,10 часа, за която дата и час страните да се считат редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,26 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: