ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 23.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети януари                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2963 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:22 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ Н.Д.Ч., Д.Б.Ч., БГ „Естейтс Девелопмънтс“ЕАД, редовно призовани, се явява адвокат С., с пълномощни по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Кмет на община Созопол, редовно призован, представител не се явява.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ „ТНТ Травел“ ЕООД  и „Созопол пропърти инвестмънт“ ООД, редовно призовани, се явява адвокат П., с пълномощни от днес.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпил отговор вх.№ 889/22.01.2018г. от заинтересованата страна „Созопол Пропърти инвестмънт“ООД, в което се изразява становище по недопустимост и неоснователност на жалбата. Иска се допускането на съдебно-техническа експертиза, с формулирани в отговора въпроси.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Агро инвест“ООД, нередовно уведомено.

Съдът ДОКЛАДВА постъпило писмо от община Созопол вх.№847/22.01.2018г., в което се заявява, че е допусната техническа грешка и наименованието на дружеството е „Арно инвест“ с ЕИК: 147148949.

Съдът, с оглед постъпилото становище вх.№847/22.01.2018г. на община Созопол и след като съобрази, че в Търговския регистър няма дружество с наименование „Агро инвест“ООД,

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

ЗАЛИЧАВА като заинтересована страна в производството по адм.д.№2963/2017г. „Агро инвест“ ООД.

 

КОНСТИТУИРА като заинтересована страна „Арно инвест“ с, със седалище и адрес на управление  гр..б ул.“К. Ф.“  представлявано от управител В. Е.Аук.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Палмира РУ“ЕООД, редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Министерство на регионалното развитие и благоустройство, редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.Т.Т., редовно призован, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.И.О., редовно призована, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.И.Р., редовно призован, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.П.Р., редовно призована, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.П.Я., редовно призована, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.А.Б., нередовно призована, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ЕВН България – Електроразпределение“АД Пловдив, редовно призована, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Никола бей“ЕООД, нередовно призована, не се явява и представлява.

 

АДВОКАТ П.: Моля да имате предвид, че дружеството „Никола бей“ ЕООД се е разпоредило с всички свои имоти, които притежава, като аз съм пълномощник на купувача. Моля да ми се предостави възможност с нарочна писмена молба да представя съответните нотариални актове за това, след което да заличите „Никола бей“ ЕООД и конституирате моите доверители. Новите собственици са „Интертранс логистикс“ ЕООД и „ТНТ Травел“ ЕООД.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Строй АЛИЯНС“ ЕООД, нередовно уведомена, не се явява и представлява. Съобщението е върнато с отбелязване, че управителя е уведомен по телефон без да има отбелязване кога е станало това.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Шлос“ ООД, нередовно призована, не се представлява. Съобщението до дружеството не е върнато.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.Е.У.- К., нередовно призована, не се явява и представлява. Съобщението до нея е върнато с отбелязване, че лицето не е открито на адреса.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ЕС Електротехник“ ЕООД, нередовно призована, не се явява и представлява. Съобщението до дружеството е върнато с отбелязване, че не е открито.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.М., редовно призован, не се явява и представлява.

 

Съдът ДОКЛАДВА, постъпило становище вх.№905/23.01.2018г. от процесуалния представител на С.М., с което не възразява да се разгледа делото в негово отсъствие и съдът да се произнесе справедливо. Към молбата е приложено и копие от пълномощно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Б.Б.Б., нередовно призован, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Белмар груп“, нередовно призована, не се явява и редставлява. Съобщението е върнато с отбелязване, че на адреса няма такава фирма.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Интертранс логистикс“ЕООД, нередовно призована, не се явява и представлява. Съобщение до дружеството не е върнато по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.П.Д., нередовно призован, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА П.Г.Л., нередовно призован, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.П.Щ., редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.Т.С., редовно призована, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИЕ В.Н.Ж., А.А.Н., Татьяна В.С., В.В.М., И.В.В., Е.В.Ш., А. А.К., Д.И.П., В.П. П., А.М.Р., Е.Л.Р., К.В.К., Е.А.К., О.В.А., Г.М.Т., Г.М. Третяков, Ж.А., В. К.а С., А.Н.Н., И.Н.Н., Любов З.К., А.Н., Л.С.А., С.А.А., Н.А.А.,  С.П.А., И.В. Ф.а А. А.Т., С.И.П., С.В.Ц., Е.С.У., П. Е.К., К.А.Б., М.В.Г., Н.В.Г., К.В.Ж., А.Ю.К., И.Н.А., О.А. С, И.В.Г., Н.В.Б., Е.Ю.П., Е.С.У., П.Е. К.,  В. Д., А.Б., Л.Н. Т., А.М.Ю., А.А.Г., В.к.с., нередовно призовани, не се явяват и представляват.

За лицата е извършена справка за деклариран адрес за кореспонденция на територията на страната с всички държавни институции по Закона за регистър БУЛСТАТ

 

АДВОКАТ С.: С оглед нередовното призоваване на заинтересовани страни по делото и осигуряване правото им на защита, моля ход на делото да не се дава, като делото се отложи за по далечна дата с оглед призоваването им. Във връзка с депозирания отговор относно правния интерес на доверителите ми, моля да ми се даде срок да изразя писмено становище.

 

АДВОКАТ П.: Поддържам отговора ни. Да не се дава ход на делото предвид нередовното призоваване на заинтересовани страни

 

Съдът намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради нередовно призоваване на част от заинтересованите страни, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.04.2018г. от 10.00часа, за която дата и час редовно призованите за днешното съдебно заседание страни, да се счита редовно уведомени.

Да се ПРИЗОВАТ нередовно призованите заинтересованите страни, съгласно указанията дадени на изготвените до момента съобщения.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.43 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: