ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 20.12.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

на двадесети декември                            две хиляди и седемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й. Б.,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 2962 по описа за 2017 година.                 

 

  На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  „Левтранс 1 “ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат К., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ София, редовно призован, представител не се явява.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№13456/13.12.2017г. от ответника, с която не възразява да се даде ход на делото в отсъствие на негов  представител, като се изразява становище по същество. Към молбата е приложено пълномощно.

 

АДВОКАТ К.:  Да се даде ход на делото

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

 Производството е образувано по жалба на „Левтранс 1“ЕООД против  заповед №РД-01-855/16.10.2017година на изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ София, с която на основание чл.11, ал.1, т.1, б.“г“ от Закона за автомобилните превози, са прекратени правата, произтичащи от лиценз на Общността №14534 за международен автомобилен превоз на товари, издаден на 26.01.2016г. на дружеството-жалбоподател.

 

ПОСТЪПИЛА е административната преписка с писмо вх.№12187/15.11.2017г. от ответника.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалваната заповед и изпълнението на законовите изисквания при издаването и́.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както твърдяната от него незаконосъобразност на издадена заповед.

 

 АДВОКАТ К.: Уважаема г-жо съдия,  поддържам жалбата. Представям и моля  да приемете като доказателства по делото трудов договор №4/18.07.2017г. и още един трудов договор №3/29.06.2017г. и споразумение към него, длъжностна характеристика за длъжността  Ръководител, Автотранспорт и  заявление за промяна за обстоятелства по чл.10 от Закона за автомобилните превози. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

  Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

  ПРИЕМА представените с жалбата,   административната преписка и   днес представените от адвокат К. писмени доказателства, а именно трудов договор №4/18.07.2017г., трудов договор №3/29.06.2017г. и споразумение към него, длъжностна характеристика за длъжността  Ръководител, Автотранспорт и  заявление за промяна за обстоятелства по чл.10 от Закона за автомобилните превози.

 

   ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

   ДАВА думата по същество:

 

   АДВОКАТ К.: Моля да уважите жалбата като отмените оспорената заповед като незаконосъобразна, като представям писмени бележки по съществото на спора. Моля да ми бъдат присъдени и разноските по делото.

 СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.01 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: