ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 23.01.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети януари                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2960 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Бургасбус“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адв. К., с представено по делото пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – зам. министър и ръководител на Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ в МТСП, редовно призован, се представлява от държавен експерт Д.Д., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от „Бургасбус“ ЕООД против Решение за верификация на постъпило междинно плащане № BG05M90P001-1.003-0221/4 от 18.08.2017 г. на зам. министъра на Министерство на труда и социалната политика, в качеството му на ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, в частта му с която се отказва верификация на част от разходите, заявени с искане за плащане № 2 от ИСУН 2020 с отчетен период 01.10.2016 г. – 30.04.2017 г. по проект „Устойчиво интегриране на пазара на труда на млади и търсещи работа лица“ с № BG05M90P001-1.003-0221-C01.

 

адв. К.: Поддържам жалбата на подробно изложените в нея основания. Считаме, че в обжалваната от нас част административният акт, с който е отказан верификация на част от разходите, които е поискано да бъдат верифицирани по административен договор с посочена в жалбата ни сигнатура, се явява неоснователен и незаконосъобразен. Считаме, че на практика представителите на Управляващия орган са допуснали едно генерализиране в отказа да бъдат верифицирани въпросните разходи, изхождайки от подробно мотивираното становище за това, че въпросните разходи касаят в цялост извършването на СМР, с други думи касаят извършването на разходи, които не подлежат на верификация и на финансиране по административен договор. Считам, че това не е така. Посочените разходи всъщност са дава типа. Също така въпросните разходи са изрично посочени в проектното предложение, което е послужило като основание за сключване на административния договор. 

Моля да се приемат представените доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

държ. експерт Д.: Оспорвам жалбата. Моля да бъдат приети доказателствата, както и административната преписка. Заявявам, че е изпратена в цялост.  Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът, с оглед становището на страните и като взе предвид липсата на формулирани искания за събиране на допълнителни доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените с жалбата и с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

адв. К.: Считаме отказът за верифициране на поисканите за верификация разходи по административен договор със сигнатура, която е  посочена в  жалбата ни, за неоснователен, незаконосъобразен и недостатъчно сериозно мотивиран. Считаме, че отказът на посочените разходи е мотивиран от съображения за това, че въпросните разходи в цялост касаят извършването на смр, което не се потвърждава от доказателствата по преписката. Видно от сключения договор между „Бургасбус“ ЕООД и дружеството, което е осъществило доставката и монтажа на поливната система, разходите за която е отказано да бъдат верифицирани. Въпросните разходи са два вида. Единият тип, ако може да бъде определен като разходи за смр, а вторият тип касае разходи за доставка на оборудване съобразно посоченото и в проектното предложение на представляваното от мен дружество, което е било одобрено и въз основа на което е сключен административния договор с мтсп. В този смисъл моля да съобразите подробно изложените в жалбата ни съображения и ни дадете възможност за допълнително съображения, които да представя писмено. Моля да уважите жалбата ни, както и да ни присъдите направените по делото съдебно-деловодни разноски.

 

държ. експерт Д.: Поддържам отговора, който сме изпратили заедно с придружителното писмо, съдържащо преписката по оспорвания административен акт. Искам само да обърна внимание на обстоятелството, че както в жалбата, така и в откритото съдебно заседание не се наведоха твърдения и не се представиха доказателства, че обществената поръчка, която е проведена от „Бургасбус“ ЕООД за смр, договорът, който е сключен също е за смр.  Той съдържа един предмет, а неоснователно и с цел шиканиране на правилата на програмата е твърдението, че договорът е съдържал няколко предмета, а именно проектиране, доставка на оборудване и смр. Шиканиране, защото правилата на програмата и регламентът, уреждащ допустимостта на разходите по програмата, не позволява разходите за смр по Европейският социален фонд, който финансира тази оперативна програма, да превишават 10 % от стойността на преките допустими разходи. Тази ОП е за развитие на човешките ресурси, а не за строителство. Също така искам да обърна внимание, че дори и да се приеме предмета на договора за обществена поръчка, за договор, съдържащ три предмета, както се твърди в жалбата, проектирането на смр е недопустим разход съгласно насоките за кандидатстване по схемата. Считам, че също така е недопустимо разделянето на доставката на материалите, които ще бъдат влагани от дейността смр, при която тези материали се влагат. Противното би означавало да е допустимо разделянето на доставката на тухли при строежа на една сграда от монтажа на тези тухли за строителство на сградата.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Предоставя възможност на процесуалните представители на страните в 10-дневен срок, считано от днес, да изготвят и представят по делото подробни писмени бележки по същество на спора.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,31 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: