Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1117

Бургас, 06.06.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, първи състав, на девети май две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

                    Председател: Панайот Генков

 

при секретаря Кристина Линова като разгледа докладваното от съдия Генков административно дело номер 295 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК, във връзка с чл. 215, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във вр. чл. 210 от ЗУТ.

Образувано е по жалба на Д.Х.Г. *** чрез адвокат Д.И., ВАК, със служебен адрес *** против Решение № 1 от 10.03.2017 г., изменено с Решение № 3 от 08.06.2017 г. на Комисията по чл. 210 от ЗУТ при Община Несебър.

С жалбата се иска отмяна на акта. Твърди се, че оспореното Решение е незаконосъобразно. Иска се неговата отмяна като бъде постановена значително по-висока стойност на дължимото еднократно обезщетение в полза на Д.Х.Г..

В съдебно заседание жалбоподателката не се явява и не изпраща представител. Депозирано е писмено становище, с което е изразено становище по същество на спора. Направено е искане за присъждане на разноски.

Ответникът по оспорването – Община Несебър се представлява в процеса от юрисконсулт В.. Счита жалбата за неоснователна. Прави искане да не се взема предвид заключението на вещото лице.

Заинтересованата страна – „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД не се представлява в процеса. Депозира становище по същество на спора, като счита жалбата за неоснователна и недоказана.

Заинтересованите страни - Х.Я.Х., М.Я.Д., Я.Д.Я., Н.Д.Ц., К.Г.Ж., Ж.К.К. и В.К.Ж. не се явяват и не се представляват.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и представените по делото доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

С Решение № 3214 от 10.10.1994 г. поземлената комисия в гр. Несебър е възстановила правото на собственост  на наследниците на М.Х.Я. в съществуващи (възстановими) стари реални граници на следния имот – друга селскостопанска територия от 0,428 дка, трета категория, местност „Срещу Село“, имот № 531437 по картата на землището на гр. Обзор при съответно посочените граници. Видно от Скица на поземлен имот № 15-47277 от 25.01.2018 г. поземленият имот е с идентификатор 53045.531.437.

Със Заповед № 151/16.02.2017 г. Кметът на Община Несебър е назначил комисия по чл. 210, ал. 1 от ЗУТ, която да изготви оценки за размера на обезщетенията, като ги определя при прилагане  на нормативно въведените критерии, изрично предвидени от Закона за устройство на територията и Закона за енергетиката.

Във връзка със заповедта и искане от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, входирано в общинската администрация под № Н2-УТ-1189/24.02.2016 г., за определяне на размера на еднократни обезщетения, които трябва да се изплатят на собствениците на засегнатите имоти при изпълнение на обект: „ВЛ 10 кV за присъединяване на п/ст „Обзор“ към ЕЕС е изготвено Решение № 1 от 10.03.2017 г., с което назначената със Заповед № 151/16.02.2017 г. е определила размера на еднократните обезщетения, които трябва да се изплатят на собствениците на засегнатите имоти, при изпълнение на обекта. Съгласно приложения списък към решението за имот № 53045.531.437 с площ 0,428 дка и площ на сервитута 0,188 дка е определена цена на обезщетението в размер на 1 507 лева на наследниците на М.Х.Я.. Обезщетението е определено съгласно изготвена от независим оценител пазарна оценка на правото на прокарване през поземлен имот – частна собственост (л.27 – 32 от делото).

С Решение № 3 от 08.06.2017 г. назначената комисия със Заповед № 192/21.02.2017 г. е изменила Решение № 1 от 10.03.2017 г., като го отменя  в частта с която е определен размера на дължимото обезщетение и цената на правото на строеж по отношение на ПИ 53045.531.29 по КК и КР на гр. Обзор, ПИ 58431.61.3 и ПИ 58431.63.21 по КК и КР на с. Приселци.

С писмо с изх. № Н2-УТ-1189-012 от 06.12.2017 г. Община Несебър е съобщила на наследниците на М.Х.Я. за изготвената оценка за определяне на пазарната цена на така възникналия сервитут, с Решение № 1 от 10.03.2017 г., изменено с Решение № 3 от 08.06.2017 г.

На 19.01.2018 г. е публикувано и съобщение на сайта на Община Несебър, с което Общината на основание чл. 63, ал. 3 от АПК във вр. с чл. 210, ал. 3 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че въз основа на влязъл в сила ПУП за изграждане на обект с наименование „ВЛ 110 кV за присъединяване на п/ст „Обзор“ към ЕЕС“ са изготвени Решение № 1/10.03.2017 г., Решение № 2/10.03.2017 г. и Решение № 3/08.06.2017 г. за определяне на справедливата пазарна оценка на сервитута на засегнатите от проекта имоти, като са приложени цитираните Решения.

При така изяснената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:

Съгласно чл. 210, ал. 1 от ЗУТ, изготвянето на оценки и определянето на размера и изплащането на обезщетения в изрично предвидените в закона случаи се извършват по пазарни цени, определени от комисия, назначена от кмета на общината, а съгласно ал. 2 на същата разпоредба, решението на комисията се съобщава на страните по реда на АПК. Те могат да го обжалват по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ. Съгласно  чл. 215, ал. 2 от ЗУТ, по реда, предвиден в ал. 1, могат да се обжалват и решенията на комисията по чл. 210, ал. 3.

Предвид посочените разпоредби, в настоящият случай се оспорва акт на комисия, назначена от кмета на общината на основание чл. 210, ал. 1 от ЗУТ, като възможността за оспорване на тези актове е изрично предвидена в чл. 210, ал. 3 от ЗУТ.

Жалбата е подадена срещу подлежащ на оспорване административен акт в преклузивния 14-дневен срок по чл. 215, ал. 4 от ЗУТ от надлежна страна, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Оспореният акт е издаден от компетентен орган, назначен със заповед № 151 от 16.02.2017 г. на кмета на Община Несебър по реда на чл. 210, ал. 1 от ЗУТ, в обема на правомощията му и в нужната форма.

Относно съответствието на оспорения акт с материалноправните разпоредби, съдът приема следното:

Съгласно чл. 64, ал. 1 от ЗЕ, при разширение на съществуващи и при изграждане на нови въздушни и подземни електропроводи, на надземни и подземни хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия, топлопроводи, газопроводи, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи в полза на лицата, които ще изграждат и експлоатират енергийния обект възникват сервитути.

Според чл. 64, ал. 2, т. 2 от ЗЕ, сервитутите, съгласно закона са право на прокарване на въздушни и подземни електропроводи, на надземни и подземни хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия, топлопроводи, газопроводи, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи в полза на лицата по ал.1.

В ал. 4 на чл. 64 от ЗЕ се посочва, че сервитутите по ал. 2 възникват, когато: 1. има влязъл в сила подробен устройствен план, с който се определя местоположението на съответните имоти, и 2. титулярът на сервитута изплати еднократно обезщетение на собственика на имота, върху който е възникнал сервитутът, и на носителите на други вещни права върху засегнатия имот, а ал. 6 от същата разпоредба, указва, че определянето на размера на обезщетенията по тази глава се извършва по реда на ЗУТ или по взаимно съгласие на страните с оценка от лицензиран оценител.

В чл. 210, ал. 1 от ЗУТ се посочва, че изготвянето на оценки и определянето на размера и изплащането на обезщетения в изрично предвидените в закона случаи се извършват по пазарни цени, определени от комисия, назначена от кмета на общината, а съгласно ал. 2 - кметът нарежда служебно или въз основа на искане на заинтересуваните лица определянето на обезщетения или оценка от комисията.

Съобразно чл. 65, ал. 1 от ЗЕ, размерът на обезщетението по чл. 64, ал. 4, т. 2 от ЗЕ се определя при прилагане на следните критерии: 1. площта на чуждия поземлен имот, включена в границите на сервитута; 2. видовете ограничения на ползването; 3. срок на ограничението; 4. справедливата пазарна оценка на имота или на частта от него, която попада в границите на сервитута.

От представената по делото преписка се установява, че площта от имота на жалбоподателите, попадаща в границите на сервитута е 0,188 дка и за да се определи цената на дължимото обезщетение е необходимо да бъде изчислена пазарната цена за 1 кв. м. площ.

При изчисляване на пазарната цена на 1 кв. м. площ от процесния имот, независимият оценител по определяне на пазарната цена в административното производство е използвал съпоставка между „приходен метод“ и „сравнителния метод“. Пазарната стойност на имота по приходния метод е определена, като е приет трайно реализиран наем за една календарна година в размер на 20 лв./дка, приети са оперативни разходи в размер на 20 %, включващи производствени разходи, разходи по поддръжка, разходи за управление и цена на риска за отпадане на наема, като стойността на имота е определена в размер на 137 лева. Пазарната стойност на имота по сравнителния метод е определена като изчисленията са извършени, чрез сравняване на продажните цени на подобни с оценявания имот, като за сравнение са послужили офертни цени за продажби в района, които са усреднени. Посочено е, че усреднената офертна цена е 11 090 лв./дка, а пазарната стойност на имота е определена на база редукция с 20 % за различие с местоположение, площ, категория, начин на трайно ползване и за оферта и е приета за пазарна цена – 8 872 лв./дка. При съпоставката на двата метода и при отчитане на тежестните коефициенти за двата метода на оценяване като справедлива пазарна стойност на ПИ е приета 3 431 лева, съответно справедливата пазарна стойност за 1 дка е 8 016 лева, а пазарната цена на правота на прокарване през ПИ е 0.188 дка х 8 016 лева = 1 507,01 лева. 

В хода на съдебното производство, е допусната експертиза за проверка на изводите на ответника. При изготвянето на заключението на съдебно - техническата експертиза, вещото лице е използвало „Пазарен подход“ (чрез метода на сравнителната стойност – пазарни аналози). При определяне стойността на имота  по метода на пазарните аналози са използвани близки по предназначение имоти (пет на брой) до оценявания. Пазарната стойност на 1 кв.м. от ПИ е определена на 27,79 лв./кв.м. При определяне на пазарната стойност на сервитута вещото лице е използвало следната формула – Ссерв. = Сзем. * Кс * Ксп, където: Ссерв. е пазарната стойност на сервитута; Сзем. е пазарната стойност на земята; Кс е коефициент отчитащ срока, за който е учредено ограниченото вещно право с точност до три знака след десетичната запетая, като Кс = (1-1,05-п), където „п“ е броят на годините, за които е учредено правото и коефициентът не може да бъде по-голям от 0.9; Ксп е експертно определян коефициент отчитащ вида на сервитута, като при отрицателен сервитут  е равен на 1.00, при положителен се определя в зависимост от ограниченията, които сервитута налага на собственика на земята за ползването и е в границите между 0,5 и 1,0. В настоящия случай според вещото лице Ссерв = 27,79 х 0,9 х 0,80 или = 20,01 лв./кв.м. или 188 кв.м. х 20,01 лв./кв.м. = 3 761,88 лева без ДДС.

Несъответствието между оценката на това право, определена в административното производство и неговата пазарна цена по съдебната експертиза, не води до извод за материалноправна незаконосъобразност на оспореното решение. В хипотезата на чл. 64 от ЗЕ, решението на комисията по чл. 210 от ЗУТ има за цел единствено да докаже, че възникналото вече по силата на закона, с одобрения ПУП, сервитутно право ще бъде обезщетено от титуляра му в полза на собствениците на засегнатия имот по пазарни стойности.

В производството по издаване на акта не са допуснати съществени нарушения на административно - производствените правила. Същото е издадено в производството по чл. 67, ал.2 от ЗУТ и доказва, че са изпълнени законовите изисквания на нормата, поради което съответства и на целта на закона.

По своята правна същност сервитутните права, които възникват в полза на лицата, които ще изграждат и експлоатират енергийния обект по силата на Закона за енергетиката, върху имоти - частна собственост на физически и юридически лица, представляват едно принудително ограничаване правото на собственост на тези лица. Затова законът въвежда като условие за възникване на сервитута изплащането на еднократно обезщетение на собственика на земята, като изрично регламентира и критериите, по които следва да се определи размера на обезщетението. Съгласно разпоредбата на чл. 65 от ЗЕ, размерът на обезщетението по чл. 64, ал. 4, т. 2 от ЗЕ се определя при прилагане на следните критерии: 1. площта на чуждия поземлен имот, включена в границите на сервитута; 2. видовете ограничения на ползването; 3. срок на ограничението и 4. справедливата пазарна оценка на имота или на частта от него, която попада в границите на сервитута. Аналогично е и изискването на чл. 210, ал. 1 от ЗУТ за определяне на обезщетението въз основа на оценка по пазарни цени. Следователно един от основните критерии и база за определяне размера на дължимото се обезщетение, е справедливата пазарна оценка на имота респ. на частта от него, попадаща в границите на сервитута.

Съдът приема, че определянето на размерът на дължимото обезщетение във връзка с възникнало на основание чл. 64 от ЗЕ сервитутно право от 0,188 дка в ПИ с идентификатор 53045.531.437, гр. Обзор, м. „Срещу село“, вид територия Земеделска, категория 3, следва да се извърши въз основа на заключението на изпълнената по делото съдебно-техническа експертиза. Това заключение се базира на събран, обработен и обстойно преценен сравнителен материал. При определянето на пазарната оценка на имота вещото лице е използвало метода на пазарните сравнения, изхождайки от покупно-продажните цени на недвижими имоти, които в достатъчна степен съвпадат по отношение на влияещите върху стойността им характеристики с тези на подлежащия на оценка имот (предназначение на имота, категория на земята и местонахождение). Метода на пазарните аналози има за цел определяне стойността на имота въз основа на цената на съпоставими обекти по обобщени показатели и отчитайки специфичните особености на конкретния обект. Вещото лице след като е определило пазарната стойност на земята е направило оценка на сервитута като е взело предвид пазарната стойност на земята, срока за който е учредено ограниченото вещно право и вида на сервитута. Ето защо определената от вещото лице пазарна стойност на сервитута в размер на 3 762 лева без ДДС, съдът приема като справедлива пазарна оценка по см. на чл. 65, ал. 1, т. 4 от ЗЕ.

По изложените съображения съдът приема, че са налице основанията оспорената заповед да бъде изменена в частта относно размера на обезщетението, което следва да се увеличи съобразно заключението на приетата съдебно - техническа експертиза до размера от 3 762 лева без ДДС.

При този изход на делото съдът намира за основателно искането на процесуалния представител на жалбоподателите за присъждане на направените по делото разноски, а именно: заплатена държавна такса в размер на 10 лева; заплатен адвокатски хонорар за процесуално представителство в размер на 900 лева и заплатено възнаграждение за вещо лице в размер на 200 лева.

Мотивиран от изложеното, Бургаският административен съд, първи състав,

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ Решение № 1/10.03.2017 г., изменено с Решение № 3/08.06.2017 г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ при Община Несебър, в частта с която е определен размера на еднократното обезщетение, което трябва да се изплати на наследниците на М.Х.Я. при изпълнение на обект „ВЛ 10 кV за присъединяване на п/ст „Обзор“ към ЕЕС за възникналия сервитут за имот № 53045.531.437 с обща площ 0,428 дка и площ на сервитута 0,188 дка, като увеличава размера от 1 507 лева на 3 762 лева без ДДС.

ОСЪЖДА Община Несебър да заплати на Д.Х.Г. *** сумата от 1 110 (хиляда сто и десет) лева, представляваща съдебно-деловодни разноски по делото.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

           

 

                                                                                                СЪДИЯ: