ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,21.03.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и първи март                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 295 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14.47часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Д.Х.Г., редовно уведомена, не се явява.

 

ОТВЕТНАТА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомена, представлява се от юрисконсулт М.В., представя днес пълномощно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

Х.Я.Х., М.Я.Д., Я.Д.Я., Н.Д.Ц., К.Г.Ж., В.К.Ж., Ж.К.К., „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД,

Не се явяват и не се представляват.

 

Съдът ДОКЛАДВА писмено становище от адв.Д.И. – процесуален представител на жалбоподателката Д.Х.Г., с което не възразява по хода на делото, изразява становище по съществото на спора и моли да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, с вещо лице оценител, което да отговори на конкретно поставени в становището въпроси. Прилага писмени доказателства и пълномощно. 

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

Юрисконсулт В.: В хода на административното производство е имало множество страни, които са физически лица съсобственици на процесния имот. В Община Несебър не е представен документ за собственост, но въпреки това считаме, че лицата съсобственици следна да бъдат конституирани като страни в настоящото производство. Посочили сме в молбата, която сме представили с жалбата адреси на физическите лица и искам да обърна внимание, че жалбата не съдържа приложен документ за собственост на процесния имот.

Считам, че ход не следва да се дава на делото и лицата да бъдат конституирани.

 

По хода на делото съдът намира, че не са налице процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалбата на Д.Х.Г. срещу Решение № 1/10.03.2017г., изменено с Решение № 3/08.06.2017г. на Комисия, назначена със Заповед № 192/21.02.2017г. на кмета на Община Несебър.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Юрисконсулт В.: Оспорвам жалбата.

        

Съдът намира, че следва да бъдат приети представените писмени доказателства по делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства с жалбата и с административната преписка.

 

Предвид направеното искане на адв.Диян И. в докладваната днес молба, съдът намира, че следва да се назначи съдебно-техническа експертиза, която да се изготви от вещо лице  оценител на поземлени имоти, която да даде заключение за пазарната оценка на процесния имот с неговите сервитутни ограничения, като извърши оценка освен по дадените от административния орган методи и по други методи за оценка, както и по заложеният в § 2 от ПДР от Закона за държавната собственост, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да даде заключение съгласно дадените по-горе указания и да отговори на поставените в молбата на адв.И. молба.

Определя депозит в размер на 200 лева вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок считано от уведомяването.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ, което да извърши експертизата съдът ще определи в ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ след внасяне на депозита.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 09.05.2018г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.54 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: