ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 11.05.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХXІ-и административен състав, на единадесети май и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Г.С., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 295 по описа за 2017 година.                 

 

  На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Х.С.М., редовно призован,  не се явява, представлява се от а.М. с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ – КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

ЗАИНЕТРЕСОВАНАТА СТРАНА Ъ.И.А. – редовно призован, се явява.

 

ЗАИНЕТРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.А.Н. – редовно призован, се явява лично и в качеството си на пълномощник на В.И.А. с пълномощно от днес.

 

ЗАИНЕТРЕСОВАНАТА СТРАНА В.И.А. – редовно призована, не се явява, представлява се от Н.А.Н. с пълномощно от днес.

 

 

а.М.: Да се даде ход на делото.

Ъ.А.: Да се даде ход на делото.

Н.Н.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА:

 

 Производството е образувано по жалба на Х.С.М., ЕГН **********, с адрес ***, против заповед № РД-08-15/11.01.2017г. на кмета на община Айтос за одобряване на ПУП-ПРЗ за *********.

С определение № 378/07.03.2017г. съдът е УКАЗАЛ доказателствената тежест на страните по делото и ЗАДЪЛЖИЛ ответника по оспорването да завери представените по делото документи с административната преписка.

 

а.М.: Поддържам жалбата. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените по делото доказателства. Искам да допълня, че освен наведените основания в жалбата, налице е още едно основание за отмяна. В заповедта е посочена височина на допълващо застрояване до 10 м, което е в нарушение на максимално допустимата за такова застрояване, регламентирана в чл. 146 ал.2 от ЗУТ. В самия проект няма посочена такава височина. Да се приемат представените писмени доказателства, както и административната преписка на община Айтос, която е в цялост. Представям доказателства за собствеността на моя доверител. Нямам други доказателства.

Ъ.А.: Не оспорвам заповедта. Съгласен съм със заповедта, жалбата е неоснователна. Заповедта е  законосъобразна, моля да я оставите в сила. Представените документи са ми известни.

Н.Н.: Заповедта е законосъобразна, жалбата е неоснователна.

а.М.: Няма да соча други доказателства, тъй като считам, че спорните въпроси са правни, а не технически. Спорът е от гледна точка дали самия проект е технически изряден или не.

Съдът като съобрази заявеното от страните в днешното съдебно заседание

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка  документи, както и днес представените от а.М. доказателства по делото.

С оглед липсата на представител на ответника в настоящото производство като съобрази днес наведените от а.М. допълнителни основания за незаконосъобразност на оспорваната заповед,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Указва на ответника и на заинтересованите страни, за които оспорвания акт е благоприятен, че имат доказателствената тежест в 7-дневен срок от съобщението да установят законосъобразността на оспорвания административен акт, включително и като съобрази заявеното от а.М. в днешното съдебно заседание възражение.

В доказателствена тежест на ответника и на заинтересованите страни е да докажат, че със спорната заповед са съобразени нормите на чл.46, ал.2 от ЗУТ.

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства, в 7-дневен срок от днес за присъстващите страни, и в същия срок от уведомяването на ответника, като им указва, че след изтичането на срока посочат доказателства, които биха станали причина за отлагане на делото, ще има за последица налагането глоба в размер на 100 лева на страната, на основание чл. 92а от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК.

 

 

а.М.:  Няма да соча други доказателства.

Ъ.А.:  Няма да соча други доказателства.

Н.Н.: Няма да соча други доказателства.

 

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 06.07.2017г. от 13:00 часа, за която дата и час страните – уведомени от днес.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:20 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: