О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

539

гр.Бургас, 19.03.2011г.

 

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, състав, в закрито заседание на деветнадесети март, през две хиляди и единадесета година, в състав:

 

                                                                                                          СЪДИЯ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

като разгледа адм.д.№295 по описа за 2011г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на Е.Б.Б. ***, против протокол-решение на ЕСУТ №32/03.11.2010г. при Община Бургас. 

В з.з. на 16.02.2011г. съдът е оставил жалбата без движение с подробни указания жалбоподателката да изправи нередовности в нея, конкретно посочени в разпореждането. Съобщението с дадените указания е връчено лично на жалбоподателката на 25.02.2011г. Законоустановения 7-дневен срок за отстраняване на нередовностите е изтича на 07.03.2011г. – понеделник, присъствен ден, като указанията не са изпълнени до настоящия момент.

            Съдът намира, че са налице условията на АПК за прекратяване на съдебното производство по адм.дело №295/2011г. поради неотстраняване на нередовностите на жалбата в срок, което е процесуална пречка за продължаване на съдопроизводството по делото.

            По изложените съображения и на основание чл.158, ал.3, във вр. чл.151, т.3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Б.Б. ***, против протокол-решение на ЕСУТ №32/03.11.2010г. при Община Бургас, като нередовна.

 

     ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №295/2011г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

 

Определението, може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                               СЪДИЯ: