О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 417/24.03.2009 година, гр. Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, единадесети състав, на двадесет и четвърти март, две хиляди и девета година, в закрито заседание, в следния състав:

съдия: В.Е.

 

като разгледа докладваното от съдия Е. административно дело № 295/2009 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството пред Бургаски административен съд е образувано по жалба от Х. ***  против решение № 416/19.02.2009 година на кмета на община Бургас.

 След извършена проверка в материалите по делото, съдът е оставил жалбата без движение, като е дал указания на жалбоподателя да отстрани допуснати процесуални пропуски при оспорването на административния акт -като внесе дължимата държавна такса и уточни в какво се състои незаконосъобразността на решението.

Съобщението (лист 5) е получено лично от жалбоподателя на 13.03.2009 година. Срокът по чл.158 ал.1 от АПК, е изтекъл на 20.03.2009 година (петък).

До настоящия момент, пороците в жалбата не са отстранени.

С оглед на изложеното, на основание чл.158 ал.3 от  АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Х. ***  против решение № 416/19.02.2009 година на кмета на община Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 295/2009 година.

 

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

 

 

СЪДИЯ: