ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 13.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На тринадесети декември                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер2959  по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Б.А., редовно призован, не се явява. Вместо него се явява адвокат К., редовно упълномощена.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Б.Р., редовно призована, не се явява. Вместо нея се явява адвокат К., редовно упълномощена.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.А.Х.-Д., редовно призована, не се явява. Вместо нея се явява адвокат К., редовно упълномощена.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.А.Х., редовно призована, не се явява. Вместо нея се явява адвокат К., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Созопол, редовно призован, се явява адвокат Й., редовно упълномощен.

 

Явява се вещото лице инж. К.М..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата.

Моля да приемете доказателствата, представени с административната преписка. Няма да соча доказателства.

Да се изслуша заключението на вещото лице.

АДВОКАТ Й.: Оспорвам жалбата.

Моля да приемете административната преписка, свързана с издаване на оспорваната заповед. Няма да сочим други доказателства. Да се изслуша вещото лице.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на съдебно-оценъчната експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

К.Д.М. – 66 години, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без дела и родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение. Представил съм писмено такова, което поддържам.

 

АДВОКАТ К.: Нямам въпроси към вещото лице.

АДВОКАТ Й.: Съобразихте ли във Вашето заключение експертната оценка, която е приложена по делото на „ВАЛ АПРАЙС“ ЕООД, конкретно с методиката, която е използвана?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Изрично съм посочил, че съм използвал методиката, която е определена в чл. 22, ал. 5 от ЗОС и § 1, т. 2 от ДР на ЗОС. Всички сделки са в землището на гр. Созопол. Едната от страните по сделките е юридическо лице и сделката е за земеделски имот, което не включва лозе, горски имоти.

АДВОКАТ Й.: Може ли да отговорите дали сделките, които сте констатирал, са в същата местност?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.:***. Няма конкретни сделки никакви. Отбелязвам, че и експертизата, назначена в хода на административното производство, също не е използвала такива сделки, защото липсват такива.

АДВОКАТ Й.: Нямам други въпроси към вещото лице.

АДВОКАТ К.: Аз имам един въпрос към вещото лице.Тези местности, за които има нотариални актове, същите ли са като характер като местността, в която е процесният имот.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Всички местности са обичайно земеделски, освен след изменението на ЗОЗЗ, когато е допуснато преотреждане на земеделски терени за застрояване. Почти във всички местности, които са посочени тук, има и преотредени терени, които се водят урбанизирани.

АДВОКАТ К.: Нямам други въпроси към вещото лице инж. М..

 

СТРАНИТЕ: Да се приеме заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице като компетентно и добросъвестно изготвено и да определи възнаграждение за положения труд.

Предвид липсата на други доказателствени искания, следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице инж. К.М..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лева, които да се изплатят от внесения депозит.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ К.: Моля да уважите жалбата  съобразно заключението на вещото лице.

Моля да присъдите направените разноски по делото. Представям списък на разноските.

АДВОКАТ Й.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Считаме, че утвърдената с атакуваната заповед оценка е правилно определена с оглед спецификата и характера на конкретната местност и условия, а видно от заключението на вещото лице и от изявлението му в днешно съдебно заседание същото не е ползвало  за сравнение сделки от същата местност, което считаме, че от тази гледна точка няма основание за съмнение в начина и методиката за определяне на служебната оценка. Моля за решението в този смисъл.

РЕПЛИКА НА АДВОКАТ К.: Моля да имате предвид изявлението на вещото лице, че служебната оценка също не се е ползвала от сделки в същата местност.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:57 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: