О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е №2576

 

гр.Бургас , 26.10.2018г.

 

 

         Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и шести октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                                             СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело №2958 по описа за 2018г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е образувано по жалба на Н.А.К., ЕГН ********** против „ акт/действия на кмета на Община Бургас, респективно против акт/действия на длъжностно лице от Община Бургас по чл.92, ал.1 от ЗГР,…, с които е извършена през м. юни 2018г. незаконосъобразна адресна регистрация по настоящ адрес на дъщеря ми Б. Н.К., родена на ***г., с ЕГН **********, на нов настоящ адрес-***“.

       Съдът намира жалбата за недопустима поради липса на акт, подлежащ на съдебен контрол.

         По силата на чл.92, ал.13 и 14 от ЗГР, на оспорване по реда на АПК подлежат актовете на органите по ал. 1, с които се отказва извършване на адресна регистрация или промяна на адрес, както и актовете на органите по ал. 1 за заличаване на адресна регистрация или отказите за това.

         Оспореният от жалбоподателят акт, не е от посочените категории.

         Не са налице и действия, извършвани от административен орган или длъжностно лице по см. на чл.250 ал.1 от АПК, тъй като извършването на адресна регистрация се основава на закона- ЗГР.

         Очевидно в случая между жалбоподателя и съпругата му е налице спор относно местоживеенето на детето, който следва да бъде разрешен по реда на чл.127 от СК, а не с оспорване на извършената адресна регистрация на детето.

Предвид изложеното и на основание чл. 159, т. 1 и чл. 160 от АПК, съдът,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

       Оставя без разглеждане жалбата на Н.А.К., ЕГН ********** против „ акт/действия на кмета на Община Бургас, респективно против акт/действия на длъжностно лице от Община Бургас по чл.92, ал.1 от ЗГР,…, с които е извършена през м. юни 2018г. незаконосъобразна адресна регистрация по настоящ адрес на дъщеря ми Б. Н.К., родена на ***г., с ЕГН **********, на нов настоящ адрес-***“.

Прекратява производството по адм. дело № 2958 /2018г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

         Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаването му.

        

 

                                               СЪДИЯ: