ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.01.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На седемнадесети януари                                две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2953 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:53 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.К.Н., редовно и своевременно  призован, се явява лично.

 

 ОТВЕТНИКЪТ Р.П. ***, СЕКТОР „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ“, редовно и своевременно призован, не се явява.

По хода на делото:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано по жалба от Н.К.Н., ЕГН **********,*** против Заповед за прилагане на ПАМ №17-0769-001807 от 13.07.2017 година на Р.Т.П. на длъжност Началник група към ОД на МВР Бургас, сектор „Пътна полиция“.

Указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административния  орган е да установи наличие на материално-правите и процесуално-правните предпоставки,  установени в ЗДвП, в хипотезата на чл.171,т.2а ЗДвП за постанавяване на спорната ПАМ. В тежест на жалбоподателят в случай, че се позовава на позитивни факти и обстоятелства, от които черпи права, е да докаже наличието на същите.

Съдът докладва постъпилата административна преписка.

Съдът докладва, че по делото е постипило изисканото от съда копие на Решение №1316/31.07.2017 г.по НОХД №3694/2017 година по описа на Районен съд град Бургас.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.:Поддържам жалбата. Да се приеме преписката и решението.

Съдът счита, че писмените доказателства са относими към предмета на разглеждане, поради което

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представената административна преписка и служебно изисканото Решение №1316/31.07.2017 г.по НОХД №3694/2017 година по описа на Районен съд град Бургас.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.: Няма да соча други доказателства.Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене

ДАВА ход на делото по същество.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.: Уважаеми господин съдия, моля да се отмени оспорената от мен заповед. Считам, че заповедта е несправедлива  в часта относно срока. За това, че съм управлявал под въздействието  на наркотици,  аз съм си признал и ми е наложено наказание- глоба в размер на   1000 лв  и съм  я заплатил. Работата ми  е пряко свързано  с разнасяне на плодове и зеленчици и свидетелството  ми е небходимо. С оглед на нарушението, считам че отнемането на СРМПС и отнемането на на двата броя регистрационни табели за срок от една година  е несправедливо и неправилно.Моля да  измените  като намалите наказателната санкция за срок от шест месеца.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:01часа

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: