ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 29.05.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и девети май                          две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 294 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 10.40 часа се явиха:

 

Ищецът С.Х.Я. не се явява, редовно уведомена. За нея адвокат Е.И. с приложено по делото пълномощно.

За ответника ОД на МВР Бургас се явява юрисконсулт В..

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Г. Маринова.

 

Адвокат И.- Според мен няма пречки да се даде ход на делото.

Юрисконсулт В. - Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Съдът докладва постъпило по делото АНХД № 4732/2012г. по описа на Районен съд Бургас, съгласно протоколно определение от предходното съдебно заседание.

 

Адвокат И.- Моля да допуснете становище по доказателствата, тъй като отговора на ответната страна пристигна след предходното заседание, становище относно разписката, за която се спори. Всъщност относно това доказателство, не държа на неговото прилагане по делото, тъй като то не касае спора. Не държа на това доказателство и моля да не се изисква. Нямам други доказателствени искания.

Юрисконсулт В. – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Прокурор МАРИНОВА – Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЛАГА НАХД № 4732/2012г. по писа на Районен съд Бургас.

ПРИКЛЧЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат И. – Поддържам приложената към делото искова молба, в случая предвид факта, че е подадена по подсъдността на делото жалба. Доводите ми във връзка със самата молба са свързани с отговорността на държавен орган във връзка с прилагане на наказателна репресия спрямо подзащитната ми и спрямо разходите за нейната съдебна защита и че претендираните разноски са свързани с направени съдебни разноски. Приложена е разписка от 24.01.2014г. Тази разписка не касае и не е във връзка с разноски във наказателното производство, тази разписка касае разходи във връзка с пътуване за водене на наказателното производство. Ние не претендираме разноски във връзка с тази разписка, тази разписка е приложена погрешка към доказателствата. Същата не представлява доказателство, по което ще се позовавам по претенцията по Административнонаказателното производство. За да се поиска обезщетение за направени разноски по защита срещу незаконосъобразен административен акт издаден от административен орган, какъвто в случая е актът на началника на Полицейското управление в гр. Созопол, е необходимо да докажа, че е водено такова производство. За това е актът, с който е приключено това производство и с който се отменя като незаконосъобразен оспорения пред съда административнонаказателен акт и разноските, които са направени при обжалване пред съдебната инстанция се дължат.

Юрисконсулт В. – Моля да постановите решение, с което да оставите без уважен искова молба, предмет на настоящото производство, като неоснователна и недоказана. Поддържам съображенията, изложени в отговора на исковата молба. В допълнение искам да посоча, че в настоящия случай не се установява и една от кумулативните предпоставки по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, а именно претърпените във вр. с чл.4 от ЗОДОВ вреди да са пряка и непосредствена последица от увреждането. Съдебната практика е противоречива и за това какво представлява преки вреди, това са преки вреди от вредоносен резултат. Освен преки те трябва и да са непосредствени, да са настъпили на място и по време, което следва вредоносен резултат. Адвокатския хонорар по договора за защита и представителството пред съда не представа пряка последица. Той е в резултат на договорно отношение, като следва да се има предвид и това, че ползването на адвокат в производство по обжалване на наказателно постановление не е задължително. В този случай е съдебната практика на ВАС, ІІІ отделение по адм.д. №2601/22.01.2012г., по адм.д. №12721/2011г., както и решение №8648/17.06.2013г. по адм.д. №11241/2012г. Освен горното следва да заявя, че представените с исковата молба доказателства за заплащането от страна на ищеца на претендирания адвокатски хонорар са противоречиви и взаимно изключващи се. Независими от заявеното в днешното съдебно заседание, с което се твърди, че представената разписка не касае настоящия случай, следва да се има предвид, че в нея е посочено изрично, че сумата от 300лв. се явява хонорар по договор за правна защита и е с номер идентичен с договора за правна защита и съдействие. Тъй като е неоснователен главния иск и тъй като има и аксесорен иск за заплащане на лихви, същата претенция поради неоснователност, както и аксесорния иск, моля да оставите без уважение като неоснователни. Моля да ни се присъди юрисконсултско възнаграждение. Само не разбрах претендират ли се адвокатски разноски, тъй като не съм виждал договор за правна помощ.

Адвокат И. – Моля да приемете списък на разноските, който е 400лв.

Юрисконсулт В. – Правя възражение на разноските като прекомерни. Държавната такса е 10лв.

Прокурор МАРИНОВА – Считам, че предявени иск е неоснователен и недоказан поради липса на кумулативно изискуемите предпоставки по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ. Обилна е съдебната практика на ВАС, вкл. и в тълкувателната дейност в насока, че наказателните постановления, от които се претендират настъпили вреди, макар и отменени като незаконосъобразни, не съставляват административни актове по смисъла на АПК и не подлежат на обезвреда по чл.203 и сл. от АПК, във вр. с чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ. Категорично ВАС застъпва становището, че имуществените вреди, претендирани от ищеца и представляващи адвокатско възнаграждение в производство по оспорване на наказателно постановление, са платени по договор за правна защита и са суми за адвокатски хонорар и същите не са вреди от отменен незоконосъобразен акт, а са по договор между доверител и повереник. Същите суми не са нито в пряка, нито в непосредствена причинноследствена връзка с оспорване незаконосъобразността на наказателното постановление, за което пред съда е сключен договор за правна помощ и съдействие. Предвид изложеното, моля да отхвърлите предявения иск като неоснователен и недоказан.

Реплика на адвокат И. – Във връзка с размера на хонорара изплатен на дружеството във връзка с настоящото административно производство, адвокатския хонорар, който се заплаща за извършване на правна помощ по административното производство, е сбор от няколко стойности. Наредбата за минимално адвокатско възнаграждение определя минималния размер на адвокатския хонорар, определя долната граница и ние нямаме право да определим хонорар под тази стойност. Хонорарът е в рамките на долната граница за хонорар за водене на административно дело от този тип. Освен че трябва да се съобразяваме с долната граница, адвокатския хонорар включва и труда положен от адвоката, както по отношение на подготовката на делото и анализа, така и по изготвяне на други доказателства по административното производство. Не считам, че хонорара, който е платен на адвокатското дружество е прекомерен, тъй като времето, което е отделено за подготовката на делото, вкл. и явяването в съдебно заседание, покрива в минимален размер оптималния минимум по разноски за такъв тип дела. В тази връзка моля да не приемате възражението на ответника относно размера на платеното по делото адвокатско възнаграждение.

ДУПЛИКА на юрисконсулт В. – Не оспорвам дали тази сума е действително платена по делото, не мога да посоча номера на делото с практика, но е допустимо е при възражение за прекомерност, разноските да бъдат определени под минималния размер. Оспорвам двете такси за обжалване, посочени в справката.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.59 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: