ПРОТОКОЛ

 

Година 2015,20.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесети март                                    две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 294 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 10.20 часа се явиха:

 

Ищецът С.Х.Я. не се явява и не изпраща представител, редовно уведомена.

За ответника ОД на МВР Бургас се явява юрисконсулт В. с приложено по делото пълномощно.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Тиха Стоянова.

 

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от пълномощника на ищцата адвокат Е.И., с искане да бъде спряно делото на основание чл. 144 от АПК, във вр. с чл. 229, ал.1, т.4 от ГПК до приключване на тълкувателно дело № 2/2014г. на смесен състав на ВАС и ВКС. В молбата се сочи, че решението по тълкувателното дело ще има значение за правилното решаване на спора в настоящото производство.

 

Юрисконсулт В.- Противопоставям се на искането за спиране. Считам, че не са налице основанията на т.4 на чл.229, ал.1 от ГПК и моля делото да бъде разгледано от настоящия съд.

Прокурор СТОЯНОВА- Считам, че няма основание за спиране на настоящото съдебно производство.

 

СЪДЪТ, след като изслуша становищата на страните и съобрази разпоредбите на закона, намира искането за спиране на производството за неоснователно. Разпоредбата на чл. 229, ал.1, т.4 от ГПК изисква в същия или друг съд да се разглежда дело, решението по което ще има значение за правилното решаване на настоящия спор. Преюдициален е този спор, по който със сила на пресъдено нещо ще бъдат признати или отречени права или факти, релевантни за субективното право, чието съществуване е предмет на производството. В конкретния случай такава връзка на преюдициалност няма. Наличието на образувано тълкувателно дело е основание за спиране единствено на касационното производство, съгласно разпоредбата на чл.292 от ГПК, но тя не е приложима в първоинстанционното производство. Ето защо, молбата следва да се остави без уважение.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на адвокат Е.И., пълномощник на ищцата С.Я. за спиране на производството по делото.

Определението е окончателно.

 

Юрисконсулт В.- Да се даде ход на делото.

Прокурор СТОЯНОВА- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по повод исковата молба на С.Х.Я., чрез пълномощника и́ адвокат Е.И., против областна дирекция на МВР Бургас, с искане да бъде осъден ответникът да заплати на ищцата сумата от 300 лева, представляваща обезщетение за вреди вследствие на незаконосъобразно издадено наказателно постановление, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното изплащане на сумата. С исковата молба е направено доказателствено искане- да бъде изискано НАХД № 4732/2012 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В срока по чл.131 от ГПК е постъпил писмен отговор на исковата молба, с който ответникът е заявил становище за допустимост, но неоснователност на предявения иск. С отговора са оспорени договор за правна защита и съдействие и разписка за получена в брой сума от 300 лева.

 

Юрисконсулт В.- Оспорвам иска по съображения изложени подробно в отговора на исковата молба. Считам, че не е налице нито една от кумулативните предпоставки на чл.1 от ЗОДОВ. По отношение на доказателствените искания на ищцата, не се противопоставям на искането за прилагане на АНД №4732/2012г по описа на Районен съд Бургас , с оглед установяване искането за влизането в сила на решението. По отношение на искането ми в отговора за откриване на производство по оспорване на документи- оттеглям искането си. Считам, че към настоящия момент заявеното в двата представени с исковата молба документа, установява такова противоречие в съдържанието на документите относно факта изобщо извършено ли е плащане на адвокатско възнаграждение и датата на извършеното плащане, ако такова е осъществено изобщо, с оглед на което считам, че не е необходимо да се открива производство по оспорване на който и да е от двата документа. Сумата не е платена в хода на производството по оспорване на наказателното постановление, а година след това и горното е неоснование за дължимост на платимо адвокатско възнаграждение на платимата сума. Други доказателства няма да соча.

Прокурор СТОЯНОВА- Приемам направения в днешното съдебно заседание доклад на председателя на състава като пълен и обективен. Считам, че искова молба е процесуално допустима, тъй като са налице обуславящите я положителни процесуални предпоставки- претенцията на ищеца за присъждане на имуществени вреди причинени от незаконосъобразен акт. Считам че следва да се уважи доказателственото искане на ищеца за изискване на АНД №4732/2012г по описа на Районен съд Бургас. Няма да соча доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към исковата молба писмени доказателства.

ДА СЕ ИЗИСКА НАХД № 4732/2012г. по описа на Районен съд Бургас.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатото доказателство

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 22.05.2015г. от 10.30 ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: