РЕШЕНИЕ

 

                                  1233                     дата  04 юли 2014 г.                 град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХV-ти състав,

в публично заседание на 19 юни 2014 год.,  в следния състав:

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ:   1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                         2.ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: Й.Б.

Прокурор: Андрей Червеняков

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 294 по описа за 2014 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на „Уърлд травел кансълтанси” ООД, гр.Варна с ЕИК 201159630 представлявано от управителя С. Д. Д. против Решение № 486/30.12.2013г. постановено по НАХД № 929/ 2013г. на Районен съд – Несебър, с което е изменено наказателно постановление № 02-02024071/14.08.2013г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда”, гр.Бургас, с което, за нарушение на чл.63, ал.2 от КТ и на основание чл.414, ал.3 от с.к., на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 2 000лв., която съдът е намалил до размер от 1 500лв.

Касаторът счита съдебния акт за постановен в нарушение на материалния закон и необоснован. Оспорва констатациите на контролните длъжностни лица, касаещи престирането на труд в полза на дружеството. Излага доводи за приложение на чл.28 от ЗАНН и квалифициране на установеното нарушение като маловажен случай. Иска се отмяна на съдебния акт и на измененото с него наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът не се представлява.

Ответникът по касация също не изпраща представител.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на  жалбата и оставяне в сила на съдебния акт.

„Уърлд травел кансълтанси” ООД, гр.Варна е санкционирано за това, че в качеството си на работодател, на 06.06.2013г. в 11,00часа, е допуснал до работа в обект хотел „Калипсо”, к.к. Слънчев бряг, лицето Г. А. К. на длъжност „готвач” преди да и бъде предоставено копие от уведомлението по чл.62, ал.3 от КТ, заверено в ТД на НАП. По същество съдът е обосновал извод, че е осъществен състав на нарушение, като това се потвърждава от събраните по делото писмени и гласни доказателства, поради което правомерно е ангажирана отговорността на санкционираното дружество за неспазване на трудовото законодателство. По отношение размера на наложената имуществена санкция, съдът е преценил, че същият не е съобразен от наказващия орган с тежестта на извършеното нарушение, както и с разпоредбата на чл.27 от ЗАНН, с оглед на което е изменил същото в предвидения от законодателя минимален размер.

Решението е правилно и за него не се констатират отменителни основания. Оплакванията на касатора свързани с липсата на безспорна фактическа установеност и несъставомерност на констатираното деяние, поддържани и пред касационната инстанция, съдът намира за неоснователни.

По отношение на процесното административно нарушение, правнозначимият факт, че към момента на проверката на място в обекта, на 06.06.2013г. в 11,00ч., работникът К.  е изпълнявала трудови функции, характерни за длъжността и на „готвач”, както и това, че към този момент на същата не е било връчено заверено уведомление за регистрация на трудовия и договор в ТД на НАП, е безспорно доказан по делото, още повече, че видно от Справка за приети и отхвърлени уведомления по чл.62, ал.5 от КТ изх.№ 03388133076902 - 6 бр. уведомления за работници, между които и К., са подадени на 06.06.2013г. в 18:17:51 часа, поради което, към момента на проверката съставът на нарушението е осъществен. Не могат да бъдат споделени възраженията на дружеството-касатор, че К. не е извършвала трудова дейност като „готвач”, доколкото видно от съдържащия се в административната преписка Списък на работещите към 06.06.2013г. – 10,45часа същата се е вписала под № 2 с ЕГН, длъжност и подпис. Аргумент в тази насока е и обстоятелството, че в представения график за м.юни за обект-хотел „Калипсо” К. фигурира под № 16, с посочени смени и работни часове за целия месец, поради което съмнение досежно обстоятелството дали същата е престирала труд в полза на дружеството-касатор, не може да има.

Последващо изпълнение на визираните в закона задължения сочи на извода, че то е вследствие на извършената от контролния орган проверка и не може да послужи като основание за квалифициране на деянието като маловажно. Обстоятелството, че последиците от нарушението са отстранени в кратък срок след извършване на проверката, е отчетено от районния съд при определяне размера на имуществената санкция.

Съдебният акт е постановен при правилно приложение на материалния закон, следва да се остави в сила, поради което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХV-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ в сила Решение № 486/30.12.2013г. постановено по НАХД № 929/ 2013г. на Районен съд – Несебър.

 

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                        ЧЛЕНОВЕ: