ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 11.12.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  единадесети декември                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2948 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „КЛИМА ГРУП 2“ ООД се явяват управителите М.М. и С.Т., редовно и своевременно призовани. 

ОТВЕТНИКЪТ ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ“ ПРИ ТД НА НАП БУРГАС, редовно и своевременно призован,   изпраща  представител гл.ю.к.Д., с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.: Да се даде ход на делото.

ГЛ.Ю.К. Д.: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от „КЛИМА ГРУП 2“ ООД, ЕИК 200247068, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к.“Меден Рудник“, бл.262, вх.А, партер, представлявано от управителя М.М.М.и и С.Х.Т., против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП-371-0268067/19.10.2017г. издадена от П.Г.Ж.- директор на Дирекция „Контрол” при ТД на НАП - Бургас, с която, на основание чл.186, ал.1, т.1, б. „а“ от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ е наложена принудителна административна мярка запечатване на търговски обект офис, находящ се в гр.Бургас, ул.“***“, № 87, стопанисван от „КЛИМА ГРУП 2“ ООД, ЕИК 200247068 и забрана на достъпа до него за срок от 14 /четиринадесет/ дни.

Иска се отмяната на оспорената заповед като незаконосъобразна.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

                ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.: Поддържам жалбата. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи съдебното дирене.

ГЛ.Ю.К.Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Представям като доказателство по делото справка от информационната система на НАП от регистъра на Административно-наказателните преписки, че е издадено и наказателно постановление във връзка с извършена проверка и съставения АУН и издадено НП, което е в процес на връчване. Това е справка от системата на НАП– централен регистър на НАП. Към преписката го няма. Наказателното постановление е издадено месец ноември.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.: Искам да коментирам. Моля да се запозная с него и тогава да го приложите.

Съдът предоставям възможност на управителя на фирмата жалбоподател  да се запазнае с представеното в днешното съдебно заседание  писмено даказателство.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.: Да се приеме.

Съдът намира, че представеното в днешното съдебно заседание заверено копие от справка от информационната система на НАП е относимо към предмета на разглеждане на настоящето производство, тъй като касае фирмата  жалбоподател, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото справка от информационната система на НАП от регистъра на Административно-наказателните преписки, касаещо фирмата жалбоподател.

ГЛ.Ю.К.Д.: Да се приключи събирането на доказателства.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.: Нямаме други доказателствени искания.Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.: Пристигат на проверка и заявяват, че преди няколко месеца клиент е закупил климатик и не му е издаден касов бон. Когато ми представиха констативния протокол нямаше конкретна марка на климатика, нямаше модел, нямаше сериен номера, дори не разбрах дали е  закупен от нашата фирма. Клиентът нямаше плащане в нашия магазин за тази продажба. Нямаме такъв клиент.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.: При нас първо се плаща, издава се касова бележка и след 1-2 дни или седмица се монтира климатика. Бяхме много изумени, че се случва, ние се плащаме данъците, мъчим се да работим. Не е нормално това нещо. След два месеца да дойдат и да кажат, че не сме издали касова бележка. Не се считаме за виновни. Сега ни дават акт, който не е дошъл до нас, а имаме адрес за кореспонденция.

ГЛ.Ю.К.Д.: Аз ще моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата и да потвърдите заповедта за налагане на ПАМ. Считаме, че са налице всички фактически и правни основания за налагане на мярката. Безспорно е установено извършеното административно нарушениена чл.25 от Наредбата за регистрация на касовите апарати, издадено е и наказателно постановление. При така установите факти и обстоятелства, органът е длъжен  да издаде съответната мярка и това той е направил това с издаването на процесната. Същата е издадена  с правно основание чл.186, ал.1, т.1 б.“а“ от ЗДДС, поради което считам, че е законосъобразна издадената заповед. Моля за решение в тази насока. Моля да ми присъдите и ю.к. възнаграждение.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.: Поддържаме това, което сме казали.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:48 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: