ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 11.01.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,      ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  единадесети януари                             две хиляди и осемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2948 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ„КЛИМА ГРУП 2“ ООД с управители М.М. и С.Т., редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител. 

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ“ ПРИ ТД НА НАП БУРГАС, редовно и своевременно призован, не изпраща  представител.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от „КЛИМА ГРУП 2“ ООД, ЕИК 200247068, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к.“Меден Рудник“, бл.262, вх.А, партер, представлявано от управителя М.М.М. и С.Х.Т., против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП-371-0268067/19.10.2017г. издадена от П.Г.Ж.- директор на Дирекция „Контрол” при ТД на НАП - Бургас, с която, на основание чл.186, ал.1, т.1, б. „а“ от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ е наложена принудителна административна мярка запечатване на търговски обект офис, находящ се в гр.Бургас, ул.“Христо Ботев“, № 87, стопанисван от „КЛИМА ГРУП 2“ ООД, ЕИК 200247068 и забрана на достъпа до него за срок от 14 /четиринадесет/ дни.

Иска се отмяната на оспорената заповед като незаконосъобразна.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

                Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: