ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 22.11.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и втори ноември                       две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2944  по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:46 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АЛФА ЛЕКС“ ЕООД -представлявано от И.М.Т., редовно и своевременно призован,  не се явява Израща  процесуален представител адв.Г., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото в днeшното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ Е.Н.Н.- специалист в ОП „ТРАНСПОРТ“ ПРИ ОБЩИНА БУРГАС, редовно и своевременно призован, не се явява.Изпраща за представител ю.к.Г., надлежно упълномощена с представено пълномощно  по делото.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.Г.: Да се даде ход на делото.

Ю.К. Г.: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

          Производството е образувано по жалба от „Алфа Лекс“ЕООД, ЕИК-204425851, град Бургас, ул.Г.С.Раковски“№*,партер, офис * представлявано от И.М.Т. срещу протокол за налагане на принудителна административна мярка от 23.10.2017 година за принудително преместване на паркирано МПС, издаден от Е.Н.Н. на длъжност „специалист“ в ОП „Транспорт“ при Община Бургас.

                Указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на органа е да установи наличие на всички материално-правни и процесуално-правни предпоставки за постановяване на спорната принудителна административна мярка, а доколкото всяка от страните се позовава на позитивни факти и обстоятелства, от които черпи права, в нейна тежест е да установи  съществуването им.

          Съдът докладва постъпили с входящ № 11941/09.11.2017 година от Началник отдел „БОД“ към дирекция „Строителство“ на Община Бургас, съгласно разпореждане на съдебния състав писмени доказателства, по опис, находящ се на лист №25 от кориците на делото.

Съдът докладва постъпили с входящ № 11985/10.11.2017 година от Община Бургас, съгласно разпореждане на съдебния състав писмени доказателства, по опис, находящ се на лист №60 от кориците на делото.

АДВ.Г.: Поддържам жалбата. Моля да приемете доказателствата към нея, както и административната преписка. Запознахме се с цялата административна преписка, която е приложена по административното дело, но очевидно, че тя не в цялост. Имахме доказателствено искане и с Ваше разпореждане е указано, но не е изпълнено. Касае се за указание за представяне на преписката за поставяне на знак В27, ведно с мотивите и причините за неговото поставяне. Такова искане имахме и ние в т.3 от жалбата. Ведно с преписката е представен един протокол, с който е взето решение за обособяване на служебна паркомясто от 01.06.2017г. Предоставена е схема на пътните знаци, в която присъства знака В27 с дата 08.11.17 година, но дали  е датата на  поставяне  или дата на извадката,  или датата на одобряване на тази схема не става ясно. От представените схеми за регулиране на движението  във връзка с ремонтни дейности от м. май 2017 г.  на нито една схема знак „В27“ не присъства, а само в схема  с дата 08.11.2017г. Не  са представени  доказателства,  които да обосновават поставянето на този знак. Има писмо от инж.Г., в което е даден отговор, че пътните знаци са монтирани от служители на ОП „Транспорт“, какъвто бил случая, но не е указан ден и основание за монтиране на пътен знак  В27. От предоставената схема на пътните знаци от 08.11.2017 г., се вижда, че този знак го има, но знак Д4 заедно с указаното служебно място е изнесен, което е още едно доказателство, че даже и на схемата той се препокрива със следващите го пътни знаци, като ги закрива. Това може да се види на една  от снимките, където се вижда, че двата знака са един зад друг на минимално разстояние. Ако датата 08.11.2017г. е дата на  одобрение на схемата, това говори, че към датата на сътавяне на акта в схемата този знак не е бил наличен. Относно компетентността на длъжностното лице искам да отбележа, че от общината са представили длъжностна характеристика,  договор и допълнително споразумение, като длъжностната характеристика е връчена на лицето два месеца  преди да е назначен на тази длъжност. И в тази връзка поддържаме искането по т.3 от жалбата за представяне на преписката за поставяне на знака.

Ю.К.Г.: Оспорваме жалбата. Моля да се приеме административната преписка, както и допълнително представените доказателства. По отношение  на представената схема, същата е с дата 08.11.2017г., а това е датата на извадката от общата схема, тъй като няма отделна схема за всяка улица. Видно от представените снимки, както и снимковия материал, приложен към протокол от 01.06.2017г. на Комисия по безопасност и организация на движението при Община Бургас, пътният знак е бил монтиран към датата на наложената ПАМ. Не мога да кажа дали има протокол, трябва да проверя. По отношение на компетентността, освен представената длъжностна характеристика е представена заповед за преназначаване, както и заповед №1487/19.06.2015 година, съгласно която на служителите  на ОП „Транспорт“  на длъжност „специалист репатрация“ е  възложено да прилагат  принудителни административни мерки по ЗДвП. На този етап  нямам доказателствени искания и няма да соча доказателства.

Съдът по представените доказателства намира, че  административната преписка, ведно с всички приложени към нея писмени доказателства следва да бъдат приети, поради което и воден от горното

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка, ведно с входираните на 09.11 и 10.11.2017 година писмени доказателства, съгласно описи на лист№ 25 и лист №60 от кориците на делото.

Съдът като констатиира, че част от доказателствените искания на жалбоподателя, които съдебния състав е възприел и уважил не са изпълнени от ответния орган намира, че  събирането на доказателства не следва да бъде приключвано, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

  ПРЕДОСТАВЯ на административният орган последна възможност, не по-късно от следващото съдебно заседание да  представи доказателства за надлежното,  компетентно и законосъобразно вземане на решение за поставяне на спорните пътни знаци в посочения участък,  както и за монтиране на същите на място в съответствие с изискванията на Наредба № 18/23.07.2001 година за сигнализицая на пътищата с пътни знаци.

АДВ.Г.:Нямам други доказателствени искания към настоящия момент.

Ю.К.Г.: Нямам да соча доказателства.

Съдът като взе предвид, че делото не пълно и всестранно и обективно изяснено 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА  делото и го НАСРОЧВА за 13.12.2017 година от 14:15 часа, за която дата и  час страните да се считат за редовно уведомени.

Съдът предупреждава ответния орган, че при непредставяне на поисканите писмени доказателства ще приеме, че липсва  надлежно взето решение за поставяне на знак В27  и придружаващите го пътни табели  на посоченото място на ул.“Г.С. Раковски“ в гр.Бургас, респ., че същите са  поставени  не по надлежния ред.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: