ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 13.12.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На тринадесети декември                             две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2944  по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:50 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АЛФА ЛЕКС“ ЕООД -представлявано от И.М.Т., редовно уведомен,  не се явява. Израща  процесуален представител адв.Г., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото в предходното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ Е.Н.Н.- специалист в ОП „ТРАНСПОРТ“ ПРИ ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, не се явява.Изпраща за представител ю.к.Г., надлежно упълномощена с представено пълномощно  по делото.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.Г.: Да се даде ход на делото.

Ю.К.Г.: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

          Ю.К.Г.: В изпълнение на разпореждане на съдебния състав от предходносъдебно заседание представям  и моля да приемете следните писмени доказателства: Писмо от център „Лъч надежда“ Бургас, с изх.№2098/ 02.12.2015 г., с което се иска обособяването на  едно парко място, където да паркират специализираните автомобили на „Бургас бус“ , договор между Община Бургас и сдружението, с което се предоставя под наем недвижим имот на ул.“Уилям  Гладстон“ №53, протокол  № 6/18.12.2015 година от работата  на Комисия по безопасност и организация на движението при община Бургас , протокол от 27.02.2016 година  за монтаж на пътни знаци  и други средства за сигнализирани  по пътищата, видно от който на ул.“Раковски“ е монтиран знак „В27“, ведно с две указателни табели.Същите представям с препис и за другата страна.

 АДВ.Г.: Считам, че  писмата и кореспонденцията между център „Лъч Надежда“  и общината са неотносими, тъй като касят служебно парко-място и знак, който не е  предмет на настоящето производство. Настоящето производство касае незаконно монтиран знак, който е непосредствено след служебното парко-място.Протоколът от комисията констатира престоя и паркирането за нуждите на център „Лъч Надежда“ за помещение на  ул.“Гладстон“ като в момента  на ул.“Раковска“ има едно служебно парко-място, няма взето решение на нито един от протоколите на комисията за монтиране на знак „В27“.Съгласно представения протокол за монтаж – датата на монтажа на знак „В27“ е на 27.02.2016 година, само че това е в противоречие със схемите за организация на движение за ремонтни дейности, към м.май знак „В27“ няма.

Ю.К.Г.: Няма такова изискване на Наредбата, това са знаци за временна организация на движението.

АДВ.Г.: По преписката е представен протокол за   обособяване  на служебно парко- място №1 е от 01.06.2017 година,  а протокола за монтажа на „В27“ е от 27.02.2016 година- не става ясно кой   е взел решение  и какви са мотивите за монтажа на знак „ В27“ , един протокол от 2016 г., без решение на комисията за монтаж.Кой всъщност взима решението за монтажа.

Ю.К.Г. : Комисията, за която съм представила протокола.  Знакът  който е постевен след това  „В 27“,  има протокол за монтажа. Това е парко- място за център „Лъч Надежда“, това е място  е обозначено с табела за забранено паркиране и престой в рамките на 10 метра. Монтирана е знак „Т17“ ,  за да се осигури място за микробуса, с който  се  придвижват хора в  инвалидни  колички.

АДВ.Г.: Това са неотносими  доказателства и моля да не се приемат.

Съдът намира представените доказателства за допустими, а относно относимостта ще вземе становище с окончателния съдебен акт,  при компексната проверка на доказатествата по делото, поради което

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от процесуалния представител на ответния орган писмени доказателства.

Съдът прилага служебно по делото Правилник за организацията и дейността на общинско предприятия „Транспорт“- приет с решение на Общински съвет –Бургас  по т.44,протокол №17/18.12.2012 г., изменене и допълнен по т.2, протокол №24/28.02.2017 година.

ИЗИСКВА следното уточнение от представителя на  органа: Представили сте копие от заповед, с която кмета на общината упълномощава длъжностни лица в ОП „Транспорт“  да извършват дейност по репатрация. Има ли друг  изричен  административен акт,  с който  подобни функции са възложени на самото общинско предприятие?

Ю.К.Г.: Не ми е известно да има, но трябва да проверя.

АДВ.Г.: Няма да сочим други доказателства.

Ю.К.Г.: Няма да соча други доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.Г.: Моля да отмените обжалвания административен акт, поради липса на комптентност на издателя на същия, предвид и факта, че знака „В27“ е поставен извън всякаква изискания по закон. Същият е  закрит от предходен знак за еднопосочно движение за служебно  парко-място. Предвид това, че не се доказа надлежно взето решение за поставяне на знак „В27“, както и че не се доказа времето за поставянето, което е  в противоречие с протокола и схемите с организацията на движението в кв.“Възраждане“. Моля за отмяна на административния акт и присъждане на разноските.Моля да ми дадете срок за писмени бележки.

Ю.К.Г.: Моля да оставите жалбата без уважение като  неснователна и недоказана и да постановите  решение, с което да отхвърлите жалбата.  Считам, че по  делото е  доказано ,че репатриращия автомобил е  бил в зоната на знак „В27“.По делото са представени доказателства за монтиране на знака, протокол от работната комисия и протокол за монтажа  му. Считам за неотносими дали има доказателства  за монтирането на знака или не,  има ли монтиран знак водачите са длъжни да се ъсобразят.  Доказано е, че  такъв знак съществува и автомобила е бил паркиран в зоната на действие на знака. Моля за срок за писмени бебежки, както и  да ми присъдите  ю.к.възнаграждение.

Съдът определи 7 дневен срок за представяне на писмени бележки по делото.

Съдът  счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  със съдебен акт в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: