Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

         627                             30.03.2018 година                                     гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на първи март две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2.АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Йовка Банкова, в присъствието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 293 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от Г.И.В. с ЕГН **********, с адрес: ***, против решение № 260/12.12.2017 г. по АНД № 910/2017 г. по описа на Районен съд- Царево, в частта, с която е потвърдено наказателно постановление № 17-4635-000251 от 27.08.2017 г., издадено от началник на група в РУП- Приморско.

В жалбата са наведени доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на закона, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. В нея се сочи, че деянието не е съставомерно, тъй като се изисква кумулативно наличие на всички посочени в нормата хипотези, а липсата само на някой от посочените документи не осъществява състава на нарушението. По същество се иска отмяна на решението и на потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора, редовно уведомен. Не се сочат нови доказателства.

Ответникът по касационната жалба не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не заявява становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира за установено следното:

С решение № 260/12.12.2017 г. по АНД № 910/2017 г. Царевският районен съд е потвърдил наказателно постановление № 17-4635-000251 от 27.08.2017 г., издадено от началник на група в РУП- Приморско, в частта, с която на основание чл. 183, ал.1, т.1 от ЗДвП е наложено на касатора Г.И.В. административно наказание глоба в размер на 10 лева за нарушение по чл. 100, ал.1, т.1 от ЗДвП, и е отменил същото НП в останалата му част, досежно наложеното на основание чл. 185 от ЗДвП наказание глоба в размер на 20 лева за нарушение по чл. 70, ал.3 от същия закон. Предмет на касационната проверка е решението в частта, с която е потвърдено наказателното постановление. В останалата част решението не е обжалвано и е влязло в сила.

Според настоящия съдебен състав решението в обжалваната част е правилно.

От фактическа страна по делото е установено, че на 19.07.2017 г. около 10.50 часа на път втори клас № 2-99, км. 44 в посока гр. Китен, касационният жалбоподател Г.В. е управлявал лек автомобил марка „Деу“ с рег. № СА ***ВТ МС. По време на движение същият не използвал светлини, което било забелязано от полицейския служител И.К.. Последният спрял автомобила за проверка, в хода на която било установено, че водачът не носи контролния талон към свидетелството си за управление на МПС. За тези нарушения бил съставен АУАН, въз основа на който било издадено обжалваното наказателно постановление.

Съгласно нормата на чл. 100, ал.1, т.1 от ЗДвП водачът на моторно превозно средство е длъжен да носи свидетелство за управление на моторно превозно средство от съответната категория и контролния талон към него. Неизпълнението на това задължение съставлява нарушение по чл. 183, ал.1, т.1 от ЗДвП. В случая елементите от състава на посоченото нарушение са налице. При извършената проверка от полицейския служител касаторът не е представил контролния талон към свидетелството си за управление на МПС, поради което законосъобразно е бил санкциониран. Неоснователни са доводите на последния за несъставомерност на деянието. Липсата на който и да е от посочените в нормата документи съставлява самостоятелно фактическо основание за ангажиране отговорността на водача.

При извършената служебна проверка касационната инстанция не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение. С оглед горните съображения, не са налице и сочените в жалбата основания за отмяна на решението в обжалваната част, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. 1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 260/12.12.2017 г. по АНД № 910/2017 г. по описа на Районен съд- Царево, в частта, с която е потвърдено наказателно постановление № 17-4635-000251 от 27.08.2017 г., издадено от началник на група в РУП- Приморско.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.