ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 28.03.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми март                            две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно дело номер 293 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:27 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Венид“ ЕООД, нередовно призован, представлява се от адв. К., с представено по делото пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – директор на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юк. Т., с представено по делото пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

 

адв. К.: Не възразявам да бъде даден ход на делото, въпреки нередовното призоваване на жалбоподателя.

 Юк. Т.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от „Венид“ ЕООД против Ревизионен акт № Р-02000216001059-091-001/26.08.2016 г., издаден от началник сектор и гл. инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Бургас, потвърден с Решение № 10/18.01.2017 г. на директора на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас.

 

Адв. К.: Поддържам жалбата. С оглед обстоятелството, че нямах възможност да се запозная с преписката и не съм редовно призована моля да ми определите срок, в който да депозирам молба с искане да бъде назначена съдебно-счетоводна експертиза и с формулирани въпроси към вещото лице. Не видях по делото да са приложени справките декларации от дневниците за покупки, както и фактурите, издадени от „Бова Кар“ ЕООД, „Дарс Ауто“ ЕООД, „Ауто Щерн“ ООД и „Спектра Ауто“ ООД. Моля за възможност да ангажирам допълнителни писмени доказателства.

 

Юк. Т.: Оспорваме жалбата. Моля да приемете съдържащите се в административната преписка документи. Нямаме доказателствени искания към момента, а по отношение така направените не се противопоставям. Моля за препис от молбата на процесуалния представител на жалбоподателя, когато същата бъде депозирана.

 

Съдът с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

Предоставя възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 14-дневен срок, считано от днес да формулира в нарочна писмена молба въпросите към поисканата от него съдебно-счетоводна експертиза. Молбата следва да бъде в екземпляр и за ответника.

По искането за допускане на експертиза съдът ще се произнесе в закрито заседание след представяне на писмената молба с формулирани въпроси.

Предоставя възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 14-дневен срок преди следващо съдебно заседание да представи за прилагане по делото допълнителни писмени доказателства.

 

Съдът с оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 09.05.2017 г. от 14,20 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,34 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: