ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 20.06.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети юни                                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно дело номер 293 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Венид“ ЕООД, редовно призован, представлява се от адв. К., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – директор на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юк. Т., с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице Р.Д.Д..

 

По хода на делото:

 

адв. К.: Да се даде ход на делото.

 Юк. Т.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът докладва, че по делото е постъпило заключение по допуснатата от съда съдебно-счетоводна експертиза, като заключението е депозирано на 12.06.2017 г. – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по смисъла на чл. 199 от ГПК.

 

адв. К.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Юк. Т.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки съдът пристъпва към разпит на вещото лице, на което снема самоличност, както следва:

 

Р.Д.Д. – ** години, българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните, вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. К.: Имам само един уточняващ въпрос. Понеже в таблицата на страница № 2 има номер на документ по РД и фактура моля вещото лице да уточни защо е написано като две графи? Не съответства ли номера на фактурата в РД с номера на фактурата в действителност, която е?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, номерът на фактурата е друг, не е този, който е описан в РД. В РД са описани тези цифри, които не съответстват на действителните номера на документите, приложени по делото.

 

Адв. К.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението.

 

Юк. Т.: Във връзка с отговора Ви на поставения въпрос от пълномощника на жалбоподателя моля да кажете освен този номер друго различие в реквизитите на фактурите имаше ли като дата, доставчик, страни, предмет на доставката?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, нямаше. В РД освен номера по ддс на доставчика, данъчната основа и ддс друго няма описано. Няма дата, аз се ориентирах по стойностите. Те съвпадат.

 

Юк. Т.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението.

 

Съдът с оглед изчерпване на въпросите към вещото лице и по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 624,00 лв., 350,00 лв. от които платими от внесения предварителен депозит. /изд. РКО – 350 лв. – 20.06.2017 г./

указва на жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, да внесе по сметка на Административен съд гр. Бургас сумата от 274,00 лв., представляваща доплащане по представеното и прието от съда заключение по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза. При неизпълнение на указанието в посочения срок в полза на вещото лице следва да бъде издаден изпълнителен лист.

 

адв. К.: С оглед даденото заключение по т. 2 и т. 3 моля да се допусне допълнителна задача към вещото лице, която ще формулирам в нарочна писмена молба в указан от съда срок. Представям и моля да приемете молба, в която съм формулирала и доказателствени искания, а именно да бъде задължен ответника да ангажира доказателства относно валидността на ел. подписи на органите по приходите, положени в заповедта за възлагане на ревизия, в РД и РА, като в подкрепа на това ми доказателствено искане съм развила подробни доводи и аргументи, позовавайки се и на съдебната практика на ВАС.

 

Юк. Т.:  Моля да ми бъде дадена възможност да се запозная с молбата и да изразя становище по нея в срок, определен от съда и в който срок, ако бъдем задължени да представя доказателства.

 

Съдът с оглед формулираните доказателствени искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

предоставя възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 3-дневен срок, считано от днес, да изготви и представи по делото нарочна писмена молба с екземпляр за ответника, в която да формулира конкретни въпроси към поисканата допълнителна съдебно-счетоводна експертиза.

предоставя възможност на ответника в 3-дневен срок, считано от днес, да се запознае с искането за представяне на допълнителни писмени доказателства, формулирани в нарочна писмена молба, представена от адв. К. в днешно съдебно заседание, като изрази становище по допустимостта и основателността на така формулираното искане.

По допускане на така формулираните доказателствени искания съдът ще се произнесе след представяне на становище по тях.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Не приключва събирането на доказателства.

Отлага делото и насрочва съдебно заседание за 12.09.2017 г. от 14,40 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 15,15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: