ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 12.09.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На дванадесети септември                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно дело номер 293 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:43 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Венид“ ЕООД, редовно призован, представлява се от адв. К., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – директор на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юк. Т., с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице Р.Д.Д..

 

По хода на делото:

 

адв. К.: Да се даде ход на делото.

 Юк. Т.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът докладва, че в изпълнение на разпореждане с писмо  вх. № 6457/23.06.2017 г. и писмо вх. № 8184/03.08.2017 г.  от процесуалния представител на ответника по делото са постъпили изисканите писмени доказателства.

Съдът докладва, че по делото е постъпило заключение по допуснатата от съда допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, като заключението е депозирано на 04.09.2017 г. – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по смисъла на чл. 199 от ГПК.

 

адв. К.: Да се приемат представените от ответника доказателства. Представям и моля да приемете като писмени доказателства документи – РД и РА, съставени след отмяна на решението на директора на дирекция „ОДОП” гр. Бургас, което е по настоящето дело и връщането на ревизията по отношение на определянето на частта по зкпо и месец май 2014 г. - решение  № 10/18.01.2017 г., с което частично актът е потвърден, което е предмет на настоящето производство и в другата част е върнато. В тази новата ревизия и в самия РД има изложени подробни констатации, включително и доказателства, че разходите, предмет на процесните фактури, по които е отказан данъчен кредит, издадени от „Шел България” ЕАД,  „Ауто Щерн“ ООД и т.н., са изцяло и пряко свързани с дейността на дружеството. Понеже считам, че РА представлява официален документ по смисъла на закона, т.е. има материална доказателствена сила искаме в тази връзка констатациите да бъдат ползвани, като считам, че с оглед Европейската директива след като разходите са свързани пряко и само с дейността на дружеството и с тях са извършени последващи доставки ще претендираме, че имаме право на данъчен кредит, с изключение на т. нар. стоки, закупени от бензиностанции, които вещото лице е описало колко са като стойности. Представям и списък на разноските, договор за правна помощ с платежно нареждане, удостоверяващо извършеното плащане на разноските.  

Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Юк. Т.: По отношение на доказателствата считам, че същите са неотносими към предмета на настоящето дело, защото ако жалбоподателят е имал доказателства относими към констатациите, предмет на спора, е следвало да ги докаже и има възможност да ги докаже все още в рамките на това съдебно производство.

 

С оглед становището на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените от процесуалния представител на ответника документи като писмени доказателства по делото.

приема представените от процесуалния представител на жалбоподателя в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

 

адв. К.: Искам да направя едно уточнение във връзка с репликата на юк. Т. относно събирането на доказателства.  Искам да кажа, че пътните листи и маршрутите са представени по делото. Представени са допълнителни писмени обяснения от лицата, шофиращи автомобилите. Те са  подробно описано в Рд, но не са представени с оглед да не утежняваме делото. Същите могат да бъдат представени. Представеният в днешно съдебно заседание РА не е обжалван от нас и е влезнал в сила.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки съдът пристъпва към разпит на вещото лице със снета по делото самоличност.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. К.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Юк. Т.:  Имам въпроси.

Във  връзка с посочено с таблиците на страница № 6 от заключението и посоченото от вещото лице, че при изготвянето им е използвала справка от страна на жалбоподателя може ли да уточните какво представлява тази справка като съдържание? Как  определихте тези фактури за кои от автомобилите се отнасят, за да ги разграничите по този начин и и да приемем ли, че всяка от отделните таблици изключвам тези на страница № 6 и № 7 най-отгоре се отнасят за различни автомобили?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В хода на проверката счетоводителката на дружеството ми каза, че отзад на фактурите всеки шофьор е написал за кой автомобил се отнася.  С нейна помощ ги описах, като тя ги оформи като справка. На самите фактури отзад пише за кой автомобил се отнасят.

 

Юк. Т.:  Това означава, че нищо друго от съдържанието на тази фактури не сочи за какъв вид материали и услуги се отнася доставката.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В самите фактури е записана каква е услугата и съответно частите.

 

Юк. Т.: На страница № 4 от заключението, третият абзац отгоре надолу сте посочила, че „разходи за поддръжка и ремонт  включват разходите за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали и нямам начин, по който да бъдат  разграничени и точно определени“. Това не противоречи ли на практика на изводите, които правите в този следващ въпрос от заключението? Как е водено счетоводството, позволява ли то всъщност да се разграничат разходите?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, не противоречи. Това уточнение съм го направила по повод въпроса, защото въпроса е зададен да посоча всяка от фактурите по данъчни периоди, стойността на извършените от жалбоподателя разходи и в тази връзка разходи за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали са разходи за поддръжка и ремонт и тъй като се препокриват и аз искам да уточня, че тези разходи са включени във втора колона и затова колоната, която е за разходи за поддръжка и ремонт е празна. Бях си наумила, ако има нещо за капитализиране да го включа там, но тъй като нямаше капитализирани разходи затова колоната остана празна. Това исках да уточня, че не мога да ги отгранича от тези разходи за резервни части.

 

Юк. Т.: Да приемем ли тогава, че таблиците за тези три автомобила на страница № 6 и № 7 са изготвени само въз основа на справката, която е представило ревизираното лице и в случая, че не е по счетоводни данни?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По счетоводни данни как могат да бъдат? Те са разходи за дейността. Няма такава аналитичност и не е нужна.

 

Юк. Т.: Тоест счетоводно не може да се проследи конкретната фактура, само синтетично се води, така ли?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Колежката счетоводителката на дружеството-жалбоподател ми каза, че по принцип нейна колежка е изготвяла такава справка. Шофьорите са писали на гърба на фактурите. Момичето ми посочи фактурите и аз ги намерих в Excel. Иначе е много трудно да се отделят тези разходи от другите, ако шофьорът не е посочил отзад на фактурата.

 

Юк. Т.: Нека уточним как е получен  на практика резултатът на страница № 8 от заключението? Да разбирам ли, че този резултат в последната колона е получен като непризнатия кредит се редуцира с тези разходи, които са взети по фактурите от таблица № 6 и № 7 и с разхода за гориво за последните два периода в таблицата?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Последният резултат е непризнатия данъчен кредит по РА минус разхода за поддръжка и ремонт на тези товарни автомобили.

 

Юк. Т.: И то само от тези дружества „Ауто Щерн“ ООД, „М Ауто“ ЕООД и т.н., посочени по фактурите в таблиците?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, не са само тези. „Ауто Щерн“ ООД и „М Ауто“ ЕООД не са издавали само тези фактури. Това е една малка част от издадените фактури. Органът по приходите са признали гориво на база отчетни листи, представени от дружеството и всъщност горивото, което аз признавам като данъчен кредит е признат и от органа по приходите. В случая органът по приходите не са признали единствено и само разходите за поддръжка и ремонт на тези три автомобила, т.е. резултатът от експертизата е освен непризнатия данъчен кредит от органа по приходите аз същност признавам и този кредит, който вече е признат. Единствено ОП имаха три различия, които съм описала.

 

Юк. Т.: Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

Съдът с оглед изчерпване на въпросите към вещото лице и по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема заключението на вещото лице Д., на което определя възнаграждение в размер на 338,56 лв., 300,00 лв. от които платими от внесения предварителен депозит. /изд. РКО – 300 лв. – 12.09.2017 г./

задължава жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, да внесе по сметка на Административен съд гр. Бургас сумата от 38,56 лв., представляваща доплащане по представеното и прието от съда заключение по допуснатата допълнителна съдебно-счетоводна експертиза. При неизпълнение на указанието в посочения срок в полза на вещото лице следва да бъде издаден изпълнителен лист.

 

 

Адв. К.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Юк. Т.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед становището на страните и поради изчерпване на доказателствените им искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество:

 

Адв. К.: Уважаеми г-н председател, моля да уважите жалбата срещу РА в частите му, които се обжалват. Моля да ни присъдите направените по делото разноски.  Ще представя подробни писмени бележки в указан от съда срок.

 

Юк. Т.: Уважаеми г-н председател, моля да отхвърлите като неоснователна и да потвърдите РА в частта, в която е потвърден с решение на директора на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас. Моля да не бъде кредитирано даденото заключение по експертизата в частта, в която резултатите са съобразени с фактурите, проучени във въпрос №2. Считам, че основателно е отказан данъчен кредит по тях, тъй като това са необосновани разходи, липсват доказателства за какво се отнасят тези фактури, а именно, че те се отнасят за автомобилите, за които се твърди от жалбоподателя. В случай, че отхвърлите жалбата претендирам юрисконсултско възнаграждение в размер на 3993, 00 лв., изчислен по Наредба №1.

 

 Адв. К.: Правя възражение за прекомерност на възнаграждението по чл. 78 ГПК. Считам, че не следва да се прилага тази Наредба.

 

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Предоставя възможност на страните в 10-дневен срок, считано от днес, да изготвят и представят по делото подробни писмени бележки по същество на спора

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 15,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: