ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 09.05.                                                                            град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На девети май                                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 293 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:46 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Венид“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – директор на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юк. Т., с представено по делото пълномощно.

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба с вх. № 4073/25.04. 2017 г. от процесуалния представител на дружеството-жалбоподател, в която молба са формулирани въпроси към поисканата за допускане съдебно-счетоводна експертиза.

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба с вх. № 4571/09.05.2017 г., подадена отново от процесуалния представител на дружеството-жалбоподател, в която молба е заявено, че с оглед служебна ангажираност пред Софийски градски съд, TO адв. К. е в невъзможност да се яви за днешно съдебно заседание, поради което е формулирано искане за отлагане на делото за друга дата. Независимо от така формулираното искане в така депозираната втора молба адв. К. е поискала и допускане на поисканата вече съдебно-счетоводна експертиза.

 

По хода на делото:

юк. Т.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Юк. Т.: По отношение на доказателствените искания не се противопоставям. Запознах се с молбата, в която са формулирани въпроси за експертиза. По допускането на експертиза оставям на преценката на съда. В случай, че бъде допусната такава, считам, че въпрос № 3 е неотносим.

 

След запознаване с формулираните в нарочна писмена молба въпроси съдът намира искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза за процесуално допустимо и относимо към предмета на спора.

 По изложените съображения съдът

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

Допуска изготвянето на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справки и изчисления да отговори на въпросите, формулирани от процесуалния представител на жалбоподателя в нарочна писмена молба, находяща се на лист № 1167 от делото.

Определя предварителен депозит по така допуснатата съдебно-счетоводна експертиза в размер на 350,00 лв., платими от жалбоподателя в 3-дневен срок от съобщаването (адв. К. следва да бъде уведомена за определения депозит и необходимостта от своевременното му внасяне на обявения в молбата мобилен телефон). Определеният предварителен депозит следва да бъде внесен по сметка на Административен съд-Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

определя за вещо лице по така допуснатата съдебно-счетоводна експертиза Р.Д.Д., която следва да бъде уведомена за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения предварителен депозит.

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 20.06.2017 г. от 14,40 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,54 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: