ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 22.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и втори март                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 293  по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Горстрой“ ООД, редовно уведомен, се явяват адвокат И. и адвокат Д., редовно упълномощени.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Царево, редовно уведомен, се явява адвокат Н., редовно упълномощен.

 

Явява вещото лице инж. С.Б..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението по допълнителната съдебно-техническа експертиза на вещото лице С.Г.Б., която е със снета по делото самоличност, като я предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение. Представила съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

Госпожо Съдия, моля да ми позволите да добавя една от представените скици, тъй като на тази, която съм представила, не се виждат границите на регулацията. В момента представям извадка от плана от 1961 г., на която със зелено е изчертана регулационната граница. Тази граница е отразена и на скицата, намираща се на л. 208 по делото, но зеленото изчертаване не се вижда. Представям екземпляр от скицата и за жалбоподателя.

По отношение на регулационните граници, придържам се към отговора на въпроса към основаната експертиза. Относно отстоянията пълно геодезическо замерване е направено с допълнително внесената комбинирана скица, където точно би трябвало да са изчислени границите и се вижда как попадат върху два имота, т. е. не са спазени отстоянията от регулационната линия при изпълнението и на четирите сгради. Придържам се към отговора, даден в основното заключение на експертизата.

Към геодезичната комбинирана скица, изготвена от инж. Д.П., са приложени решение № К3-5/21.07.1995 г. и скица № 303 от 26.08.1988 г. (л. 158 от делото), издадена от община Царево. На тази скица е показан имот 52 и отдолу има запис „почивна станция”. В обясненията към комбинираната скица е записано, че процесните имоти са част от този имот 52. В това решение има запис, че определени имоти влизат в границите на регулацията, като е показан и този имот с кадастрален номер 52. Това са всъщност двата документа, които са посочени в комбинираната скица за начина, по който става прехвърляне на земеделските земи към регулацията на града, но не можах никъде по дадените ми планове да видя този имот 52 къде се намира. В плана от 1961 г. изобщо не видях морето като ориентир, затова съм извадила докъде е регулационната границата и докъде е регулацията. В следващия план от 1985 г. също не видях такъв имот № 52. В плана от 1995 г. също няма такъв имот, защото имотите вече стават урегулирани поземлени имоти. Целите процесни имоти вече през 1995 г. влизат в регулационния план. Много подробно това е описано в обясненията към комбинираната скица на л. 167 от делото.

АДВОКАТ Д.: Към 1988 г. – датата на издаване на скицата, кой е бил действащият план?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: Към 1988 г. е действал планът от 1984 г.

АДВОКАТ Д.: Процесните сгради попадат ли в територията, отразена като почивна станция на тази скица?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: В имот 52 има запис „почивна станция“ на тази скица. Обясненията в комбинираната скица са, че процесните имоти са част от имот 52, така че попадат.

АДВОКАТ И. Искам да направим уточнение. На стр. 7 от заключението казвате, че скицата не е приложена към делото. Какво имате предвид под неприложена, след като скица № 302/13.10.1995 г., издадена от Кметство Ахтопол, е част от меморандума. Същата е Приложение № 11 към информационния меморандум.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: Не намерих скица № 302, която ми показвате. По делото няма такава представена, затова не мога да коментирам.

АДВОКАТ И.: Възможно ли е сега да направите преценка?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: Ще направя само коментар.

АДВОКАТ Д.: Представям и моля да приемете като доказателство по делото скица, издадена от Общински народен съвет – гр.Мичурин № 302/13.10.1995 г. , която представлява Приложение № 11 към представения по делото информационен меморандум на „Горстрой“ ООД от 1999 година. С оглед този документ, моля вещото лице да отговори на следния въпрос: Можете ли да кажете в момента извадка от кой план е тази скица?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: Това, което виждам по скицата и извадката от застроителния план и заповедта, с която е одобрен застроителния кадастрален и регулационен план, е планът от март 1995 г., скицата е от м. октомври 1995 г. Логично е тя да е извадка от този план, но това, което виждам, скицата не отговаря на плана, защото процесните имоти се намират под път, над който е имот на ТПК „Колективен труд“. На скицата е дадено, че процесните постройки се намират в имот, който граничи с имот на „Балкан-прес“ – София. Освен това, урегулираните поземлени имоти представляват правоъгълници, докато в скицата имотът е с неправилна форма. Това е, което бих могла да кажа.

На стр. 5 от допълнителното заключение е направена снимка на застроителния и регулационен план, въз основа на който, според наличните отбелязвания би следвало да бъде издадена представената от жалбоподателя скица № 302.

АДВОКАТ Д.: Възможно ли е това да е отразяване само на кадастралния план, но не на регулационния?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: По принцип върху плана от 1984 г. са нанесени урегулираните поземлени имотите, които влизат в регулацията, така че това, което съм направила като снимка 2 и което е всъщност ПУП „Разширение юг“, приет 1995 г., под него е подложка на плана от 1984 г., затова съм записала, че на снимка 2 са кадастрален застроителен и регулационен план от 1984 г. и ПУП „Разширение юг“ от 1995 г., защото двата плана са един върху друг.

АДВОКАТ И.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме експертизата.

АДВОКАТ Н.: Тъй като се каеше да издирвате документи от Държавен архив относно строителни разрешения и удостоверения, намерихте ли такива?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: Проверявала съм в Държавен архив, няма никакви издадени строителни разрешения или каквито и да било други строителни книжа, касаещи процесните сгради, включително и актове, свързани със строителството им. Проверявах и всички протоколи, издадени от областния съвет, за да видя за евентуално предоставяне на земя за такова строителство, не намерих такива протоколи.

АДВОКАТ И.: Няма резултат във връзка с  издаденото ни съдебно удостоверение.

АДВОКАТ Н.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като компетентно и добросъвестно заключението на вещото лице и да определи възнаграждение за положения труд.  Като доказателство следва да бъде приета и скица № 302/13.10.1995 г., издадена от Общински  народен съвет Мичурин, Кметство Ахтопол, представена от пълномощника на жалбоподателя в хода на изслушване на заключението на вещото лице.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА допълнителното заключение на вещото лице инж. С.Б..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лева, които да се изплатят от внесения по делото депозит.

ПРИЕМА като доказателство по делото заверен препис от скица № 302/13.10.1995 г., издадена от Общински народен съвет Мичурин, Кметство Ахтопол.

 

АДВОКАТ Д.: Имаме искане да разгледате и измените определението от съдебно заседание от 21.09.2016 г. за оставяне без уважение на молбата за допускане на двама свидетели до разпит, като основанието ни за това, е че въпреки положените усилия, строителни книжа не бяха открити не по вина на жалбоподателя, а в делото има данни за наличие на такива. Освен това, обстоятелствата, свързани с фактическото построяване на сградите, включително времето, когато  това е извършено, са от категория, които могат да бъдат установявани със свидетелски показания.

Нямам други доказателствени искания.

Представям списък за разноските заедно с договор за правна защита и съдействие и доказателства за извършено плащане.

АДВОКАТ Н.: Представям и моля да приемете като доказателство по делото удостоверение № 94-01-3803/19.09.2016 г., издадено от Кмета на Община Царево, с което се удостоверява липса на подадени заявления от жалбоподателя при хипотезата на § 16, ал. 2 и ал. 3 от ПР на ЗУТ.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице основания за изменение на определение от 21.09.2016 г. , касаещо искането на пълномощниците на жалбоподателя за събиране на гласни доказателства. В настоящото съдебно заседание отново се заявява желание да бъдат удостоверявани с гласни доказателства факти, които не подлежат на доказване с такива, а именно спазване на законови изисквания по строителството и извършване на действия по приемане на изграден обект. Що се касае до годината на изграждане на процесните обекти, по делото са налични писмени доказателства за това, включително такива представени от жалбоподателя.

Следва да приеме представеното от пълномощника на ответника удостоверение и предвид липсата на други доказателствени искания –  да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на адв. Д. за изменение на определение, постановено на 21.09.2016г., с което е отхвърлено искане на жалбоподателя за събиране на гласни доказателства чрез допускане до разпит в качеството на свидетели на  лицата П.Г.Т. и А.К. П..

ПРИЕМА представеното от пълномощника на ответника удостоверение № 94-01-3803/19.09.2016 г., издадено от Кмета на Община Царево

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Д.: Уважаема госпожо Съдия, моля да уважите подадената от доверителя ни жалба, да отмените като незаконосъобразна заповедта за премахване като незаконен строеж на процесните сгради.

Моля да присъдите на доверителя ни направените разноски по делото, като моля да ни дадете възможност за по-подробно изложение на съображенията ни в писмени бележки.

АДВОКАТ Н.: Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решението, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна.

Моля да ни  бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски, като подробни доводи относно основателността на твърденията ни ще изложа в писмен вид.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните 10-дневен срок от днес в писмен вид да изложат допълнителни съображения в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора и ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: