ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 21.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и първи септември              две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 293 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Горстрой“ ООД, редовно уведомен, се явяват адвокат Г.И. и адвокат Ю.Д., редовно упълномощени.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Царево, редовно уведомен, се явява адвокат Н., редовно упълномощен.

 

Явява се вещото лице инж. С.Б..

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на съдебно-техническата експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

 

С.Г.Б. – 65 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без дела и родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение. Представила съм писмено такова, което поддържам.

 

АДВОКАТ Д.: В кой отдел е извършена проверката в община Царево?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: Проверката извърших в отдел „Незаконно строителство“. Всичко съм посочила в заключението.

АДВОКАТ И.: Когато отидохте, Вие попитахте служител и Ви отговориха, или им трябваше време да Ви изготвят справката?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: Първо бях на разговор с кмета на гр. Ахтопол, в община Царево с главния архитект, оттам в Кадастъра. Всички имоти са качени в компютъра и сме ровили със служителката да търсим всички имоти.

АДВОКАТ Д.: По отношение на одобрения кадастрален регулационен план, който сте посочили от 1984 г., там границите на парцелите по регулация и имотните граници дали съвпадат и как е ситуиран имотът по Кадастъра?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: Планът от 1984 г. е кадастрален и регулационен. На скицата на стр. 5 от експертизата са отразени имотите и по двата плана.

АДВОКАТ Д.: Може ли да посочите номер на имота  по кадастрален план?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: Имотите са пет общински:  451 се води VІ общински, така е записан в плана; 452 се води VІІ, 459 се води ХІV и 461 се води ХV. Те се виждат на плана. Това са имотите, които са точно по средата на скицата и са описани в самия отговор на въпроса.

АДВОКАТ Д.: В експертизата има констатации за липса на изменение на плана от 1984 г. до сега. Същевременно по делото има представена скица, изготвена от община Царево за същите имоти, според която скица се наблюдават различия за тези имоти, съотнесени към плана. Бихте ли обяснила на какво се дължи различието?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: Действащият план е този, който е одобрен с тази заповед, която съм цитирала от 1984 г. Впоследствие са правени корекции по този план, като върху него са нанасяни тези корекции. Върху самия план са нанасяни корекции. Тъй като служителят в Кадастъра е нов, ровихме всички планове, всички карти сме отваряли да видим, точно за този район не констатирахме, констатирахме за други райони. Има изменения в други райони, които са около процесните имоти, но не и за конкретните имоти.

Аз стъпих на това, което ми казаха от кметството, но поради факта, че има такава скица, аз мисля, че би трябвало да има такъв, но не ни беше предоставен. План, въз основа на който да е изготвена скица, приложена по делото, аз не открих.

АДВОКАТ Д.: Възможно ли е да има документи относно сградите и тяхното построяване в община Бургас, предвид че там е бил бившият Окръжен народен съвет?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: Не. Предвид имотите и предвид цитираното разрешение за строеж от Министерството на земеделието и храните, аз посетих Областната земеделска служба, която е към това министерство и там се водят всички имоти. Проверихме всичко, водят ги по картони, в една  тетрадка са записани всички имоти за всички времена. Всички 45 имоти за гр. Ахтопол проверихме, няма записан какъвто и да е имот за този район на „Горстрой“ ООД. Нищо не намерих за имот, записан на „Горстрой“ ООД. Проверявала съм и в Горско стопанство, там също не открих документи, издадени на „Горстрой“ ООД. Никъде не ги намерих тези имоти и тези сгради.

АДВОКАТ Д.: Какъв е бил статутът преди регулацията?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: В картата за възстановената собственост беше дадено като лозови масиви. Преди 1984 г. имотите са били отредени за вилна зона, а от 1984 г. са предназначени за жилищно строителство. Постройките са сгради за отдих и не отговарят по характеристиките си на жилищни сгради, така че да е възможно да се приеме, че са съобразени с предвижданията за имота.

АДВОКАТ И.: Нямаме други въпроси към вещото лице.

АДВОКАТ Н.: Нямам въпроси към вещото лице.

Представям и моля да приемете като доказателство по делото заверен препис от заповед № РД-14-101/09.03.1995 г., издадена от кмета на община Царево, с която е одобрен застроителен и регулационен план  на гр.Ахтопол, включително и за кв. 60. Към момента не съм в състояние да представя графичната част към тази заповед.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ: С оглед представената заповед, при наличие на графична част на вече изменения план и установения такъв от 1984 г., при разлика в граници, предназначение на имотите евентуално, би ли довело до промяна на заключението при отговор на някои от въпросите?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: Би могло да доведе до промяна на заключението в окомерната скица, която съм изготвила. Държа да подчертая още веднъж, че съм работила въз основа на граници, които са на място обозначени с огради. Това не е коректен способ за определяне на отстояния на сгради от регулационни линии. За да бъде даден категоричен отговор на този въпрос дали са спазени отстояния, следва да бъде дадено заключение от вещо лице геодезист. Видно от снимка № 6 и снимка № 7 на стр. 8 от заключението, там даже липсват и огради.

 

АДВОКАТ Д.: Оспорвам заключението на вещото лице, което при нови данни би могло да бъде променено и в тази връзка имаме доказателствени искания. Представям писмена молба с тези искания.

 

СЪДЪТ намира, че възраженията относно неприемане заключението на вещото лице са неоснователни, тъй като вещото лице е работило въз основа на конкретно установени от него доказателства. В случай, че в хода на производството бъдат открити нови доказателства, не съществува никаква пречка за допълнителен отговор на поставените въпроси, предвид новоустановените доказателства.

Съдът  намира, че следва да приеме като доказателство по делото заверен препис от заповед № РД-14-104/09.03.1995 г., издадена от кмета на община Царево, както и заверен препис от констативен протокол – акт №126, том І, рег.  № 3548 от 2016 г. по опис на нотариус М.В. с район на действие Районен съд Царево.

Съдът намира, че следва да задължи ответника в 10-дневен срок от днес да представи по делото заверена извадка от графичната част към заповед № РД-14-101/09.03.1995 г. на кмета на община Царево, както и всички документи, удостоверяващи приемането на кадастрално-регулационния план на община Царево, в сила от 1984 г.

Съдът намира, че следва да уважи искането за издаване на жалбоподателя на съдебно удостоверение, въз основа на което същият да извърши справка в архива на община Бургас и при наличие да му бъдат издадени заверени преписи от документи, касаещи разрешаване, извършване, приемане и въвеждане в действие на строителство и сгради от „Горстрой“ ООД в гр. Ахтопол.

Съдът намира, че следва да отхвърли искането на жалбоподателя за събиране на гласни доказателства чрез допускане до разпит в качеството на свидетели на лицата П.Г.Т. и А.К. П. – бивши директори на „Горстрой“ Бургас и „Горстрой“  София, тъй като в настоящото производство годината на изграждане на процесните обекти не е спорна , от една страна, от друга страна е недопустимо съдържанието на официални свидетелстващи документи, каквито са актовете за строителство обр. 15 и обр. 16, да бъде установявано със свидетелски показания.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице инж. С.Б..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 450 лева, които да се изплатят от внесените по делото депозити.

ПРИЕМА като доказателства по делото заповед № РД-14-104/09.03.1995 г., издадена от кмета на община Царево, както и заверен препис от констативен протокол – акт № 126, том І, рег.  № 3548 от 2016 г. по опис на нотариус М.В. с район на действие Районен съд Царево.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 10-дневен срок от днес да представи графична част към заповед № РД-14-101/09.03.1995 г. на кмета на община Царево, както и документите, описани в т. 4 на молба, депозирана в днешно съдебно заседание от пълномощниците на жалбоподателя.

РАЗПОРЕЖДА издаване на съдебно удостоверение с посоченото в обстоятелствената част на определението съдържание, след внасяне на съответна държавна такса.

ОТХВЪРЛЯ искането на жалбоподателя за събиране на гласни доказателства чрез допускане до разпит в качеството на свидетели на  лицата П.Г.Т. и А.К. П..

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 09.11.2016 г. от 11:30 часа, за която дата страните – уведомени.

За следващо съдебно заседание съдът изисква явяване и на вещото лице с оглед евентуална необходимост от поставяне на допълнителна задача.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:36 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: