ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 11.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На единадесети май                                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 293 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:57 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Горстрой“ ООД, редовно призован, явява се адвокат Г.И., редовно упълномощен.

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Царево,  редовно призован, адвокат Н., редовно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ И.: Уважаема госпожо Председател, поддържам жалбата на доверителя ми.

Представям и моля да приемете молба-становище, която условно съдържа три части, които ще поясня. Към нея има приложени и писмени доказателства с препис за другата страна. В тази молба-становище, както казах, сме обективирали искания, становище по доказателства, които условно можем да групираме в три части. В първата част правим искане за спиране на настоящото производство, тъй като считаме, че е налице преюдициален въпрос, въведен за разглеждане във висящо търговско дело 234/2015 г. по описа на Окръжен съд Бургас. Същото е с решение на първата инстанция, но не е влязло в сила, обжалвано е от страните. Към доказателствата, които сме приложили с нашата молба, има данни за този висящ процес, включително и определение по чл. 140 ГПК, от което е видно, че в предмета на този спор община Царево е въвела правоизключващо възражение. Подробни съображения за искането за спиране сме изложили в първата част на молбата и моля да бъде уважено.

На следващо място, в днес представената молбата сме направили и изложили становище по представената от ответния административен орган административна преписка по издаване на обжалвания административен акт, като сме изложили подробно становище по отношение на съдържащите се в нея доказателства. Считаме, че тези от тях, които сме оспорили в днешната молба, не следва да бъдат приемани, тъй като според нас съдържат пороци, а именно същите са неистински по смисъла на ГПК и сме направили конкретни искания за откриване на производство по оспорване по 193 ГПК, отбелязани по точки кои оспорваме, както и частите в които се оспорват. Подробни съображения сме посочили в днес представената молба.

Поддържам жалбата. „Горстрой“ ООД е собственик на тези сгради. Както е отбелязано в самата жалба, тези сгради са изградени (стр.3 от жалбата, втори абзац) през 1985 г. Направили сме доказателствени искания в днес представената молба.

За тези сгради има издаден акт обр. 16 от 09.05.1991 г. Данни за това се съдържат в издадения от Министерство на земеделието и храните доклад, представен днес с молбата, като на стр. 3 от него, иначе е номерирана страница 16, на последен абзац е посочено наличието на такъв акт, т. е. твърдим, че има преписка, има строителни книжа, които за съжаление в момента не бихме могли да представим, но имаме доказателствени искания в тази връзка, които моля да уважите, затова представяме и това извлечение от доклада, което доказва, че реално такива документи има.

Ние твърдим и двете обстоятелства – на първо място твърдим, че са налични необходимите документи, които са изисквани от закона към момента на построяване, но дори да няма такива, то твърдим, че те са търпими по ЗУТ и изключват законосъобразността на оспорения акт.

В третата част на тази молба сме направили доказателствени искания, които подробно сме обосновали. В първата част от тези доказателствени искания сме представили писмени доказателства по опис, които моля да бъдат приети. Молим на второ място да бъде допусната съдебно-техническа експертиза със задачи, подробно формулирани в самата молба.

На трето място молим да ни бъдат допуснати двама свидетели при режим на довеждане относно обстоятелствата, свързани с  построяването на процесните сгради, въвеждането им в експлоатация, включително за времето, годината на тяхното построяване.

На следващо място молим за едни свидетел при довеждане, който да установи обстоятелството, че от 2001 г., когато с приемо-предавателен протокол от 04.12.2001 г. сградите са предадени на Община Царево, същата и до настоящия момент не ги е предала обратно на дружеството.

Поддържаме и направените в жалбата искания да бъде задължена Община Царево да представи документи, които се намират при тях. Подробно тези искания са обосновани и изложени в днешната молба. Моля да се произнесете положително по тях, като ги допуснете.

АДВОКАТ Н.: Уважаема госпожо Съдия, от името на представлявания от мен Кмет на Община Царево оспорвам жалбата като неоснователна. Считам, че атакуваният административен акт е издаден от кмета изцяло в правомощията му и при спазване на административнопроизводствените правила и материалния закон.

По отношение на доказателствата, моля да приемете представената от Община Царево преписка по атакуваната заповед, както и актовете за общинска собственост.

По отношение на третото доказателство, поискано да бъде представено със самата жалба – преписка по издаване на акт обр. 16, такава преписка не съществува и такъв акт не е издаван.

По отношение на  молбата, моля да ми бъде дадена възможност да представя становище в писмен вид.

Аз също ще моля да бъде допусната експертиза. Тъй като се оспорва в самата жалба, че процесните имоти не са пета категория, вещото лице да посочи категорията на процесния строеж, както и евентуално, защото са записани бунгала, дали след отделяне от повърхността и от мрежата на техническата инфраструктура и демонтаж на тези сгради, находящи се в имотите, посочени в делото, без да се разделят на своите конструктивни елементи, могат да се поставят в цялост на друго място.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Що се касае до оспорването на редица документи, посочени в нарочна молба-становище, представена от пълномощника на жалбоподателя в днешно съдебно заседание (9 документа), съдът ще се произнесе в закрито съдебно заседание след представяне на писмено становище от ответника в тридневен срок, считано от днес.

Съдът намира за неоснователно искането на пълномощника на жалбоподателя за спиране на настоящото производство до приключване с влязъл в сила съдебен акт производството по търговско дело № 234/2015 г. по описа на Окръжен съд Бургас. Предмет на последното дело са неуредени облигационни отношения между страните и разрешаването на търговския спор по никакъв начин не би способствало за разрешаването на настоящия спор.

Намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с молбата-становище на пълномощника на жалбоподателя, както и да уважи искането на последния за допускане на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на поставените в тази молба въпроси.

С оглед изрично направеното искане от ответника за поставяне на въпроси на вещото лице, съдът намира, че следва да му предостави тридневен срок, в който с писмена молба да бъдат формулирани допълнителни въпроси към експертизата.

По отношение исканията за допускане до разпит на свидетели при режим на довеждане, съдът ще се произнесе след посочване на имена на лицата, които жалбоподателят желае да бъдат разпитани в това качество с оглед възможността за тяхното индивидуализиране.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, представени в заверен препис от пълномощника на жалбоподателя в днешно съдебно заседание – извлечение от доклад за оценката на „Горстрой" ЕООД Бургас от м. март 1999 г.; протокол № 49 от 08.06.2011 г. от заседание на Общински съвет Царево; предварителен договор за замяна на недвижими имоти от 28.11.2001 г.; приемо-предавателен протокол от 04.12.2001 г.; протокол №19 от 21.05.2001 г. от заседание на Общински съвет Царево; писмо с изх. №001/04.02.2009 г., ведно с известие за получаване; нотариална покана от 04.04.2009 г., peг. № 658, том 1, акт 15 на Нотариус Д.Ч., ведно с удостоверение за връчване от 06.04.2009 г.; определение №1264/30.10.2015 г. на Бургаски окръжен съд по т.д. № 234/2015 г., ведно с призовка за участие в съдебно заседание; решение № 70/07.03.2016 г. на Бургаски окръжен съд по т.д. №234/2015 г., ведно със съобщение за връчване; съобщение за връчване на препис от въззивна жалба по т. д. 234/2015 г. на Бургаски окръжен съд.

ОТХВЪРЛЯ искането на пълномощника на жалбоподателя за спиране на настоящото производство до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по търговско дело № 234/2015 г. по описа на Окръжен съд Бургас.

ПРЕДОСТАВЯ на ответника тридневен срок, считано от днес, в който същият следва да изрази становище по направеното от пълномощника на жалбоподателя оспорване по реда на чл. 193 ГПК на девет документа, представени с административната преписка, както и да формулира допълнително въпроси към съдебно-техническата експертиза.

ДОПУСКА изготвянето на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, формулирани от пълномощника на жалбоподателя на стр. 6 от молба-становище, представена в днешно съдебно заседание.

За вещо лице НАЗНАЧАВА инж. С.Б..

Депозитът за възнаграждение на вещото лице ще бъде определен и съответно задължението за внасянето му разпределено между страните след представяне на допълнителните въпроси от страна на ответника.

Определеният от съда в закрито заседание депозит за възнаграждение на вещото лице следва да бъде внесен от всяка една от страните не по-късно от 14 дни от получаване на съобщението за това.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 21.09.2016 г. от 10:00 часа, за която дата страните уведомени. Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:24 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: