ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 09.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На девети ноември                                  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 293 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:04 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Горстрой“ ООД, редовно уведомен, не се явява представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Царево, редовно уведомен, не се явява представител.

 

Не се явява вещото лице инж. С.Б..

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва.

 

С писмо вх. № 9939/28.10.2016 г. пълномощникът на ответника е представил по делото документи под опис, за чието представяне е бил задължен с определение на съда от предходно съдебно заседание.

Съдът намира, че представените от процесуалния представител на ответника документи следва да бъдат приети като доказателства по делото. Делото следва да бъде отложено за друга дата с оглед евентуалната необходимост от задаване на уточняващи въпроси на вещото лице и преценка за необходимост от поставяне на допълнителни въпроси към него, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема като доказателства по делото Заповед № РД-14-03-171/03.12.1984 г. на първи зам. министър на МССУ, Скица № 303 от 26.08.1988 г., Протокол от 29.08.1989 г. на Общински народен съвет гр. Мичурин, Решение № КЗ-5 от 21 юли 1995 г. на Комисия на земята, Извадка от държавен вестник брой 84, Заповед № РД-14-101 от 09.03.1995 г. на Кмета на Община Царево, ведно с графична част и Комбинирана скица между ПИ 00878.501.451, ПИ 00878.501.452, ПИ 00878.501.459 и ПИ 00878.501.460 по КК на гр. Ахтопол, община Царево от 2006 г. и УПИ VI,VII,XIV и XV в кв. 60 по ПР на гр. Ахтопол, община Царево от 1995 г.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 01.02.2017 г. от 11:00 часа, за която дата и час страните уведомени по чл. 137, ал. 7 от АПК.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: